show episodes
 
Artwork

1
Eshab-ı Kiram

Hakikat Kitabevi

Unsubscribe
Unsubscribe
Aylık
 
Eshâb-ı kirâm) kitâbının başında, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın Eshâbının üstünlüğünü, Eshâb-ı kirâma dil uzatanların haksız ve câhil oldukları anlatılmakda, ayrıca; (İctihâd)ın ne olduğu açıklanmakdadır. Tenbîh kısmında, bir islâm düşmanının yazdığı (Hüsniyye) kitâbına cevâb verilmekdedir. Bir kısmında, büyük islâm âlimi İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin ve Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî hazretlerinin hâl tercemeleri anlatılmakdadır. Müslimânların İki Göz Bebeği kısmında, Hazreti Ebû Bekr ve ...
  continue reading
 
Bu kitâb, derin âlim ve büyük velî Mevlânâ Abdürrahmân Câmî hazretlerinin, “ŞEVÂHİD-ÜN NÜBÜVVE Lİ-TAKVİYET-İ EHLİL-FÜTÜVVE” adlı kitâbının tercümesidir. Kitâbda, bir mukaddime, yedi bölüm, bir hâtime vardır: 1) Mukaddime: Nebî ve mürsel kelimelerinin ma’nâlarını ve bunlara bağlı şeyleri açıklamakdadır. 2) Birinci bölüm: Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” doğumundan evvel, Peygamberliğine delîl olan alâmetler hakkındadır. 3) İkinci bölüm: Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve ...
  continue reading
 
(Hak Sözün Vesîkaları) kitâbında on kısım vardır. I. kısım; Abdüllah-ı Süveydi hazretlerinin yazdığı (Hücec-i kat’ıyye) kitâbıdır. Ehl-i Sünnet ile şî’îlerin arasındaki ayrılığın giderilmesini ve bu husûsdaki Nâdir Şâhın Fermânını bildirmekdedir. II. kısım; İmâm-ı Rabbânî Müceddîd-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendinin (Redd-i Revâfıd) kitâbıdır. III. kısım; Mevlevî Osmân efendinin (Tezkiye-i ehl-i beyt) kitâbıdır. Bir islâm düşmanının yazdığı Hüsniyye kitâbına cevâb verilmekdedir. IV. kısım; ...
  continue reading
 
Dört halîfenin ve Eshâbın bütününün büyüklüklerini, kıymetlerini çok uzun ve çok güzel anlatan bu kitâb, türkçe olup, ilk defa 1325 senesinde basılmıştır. Kitabevimiz yeniden 1998'de bastırmıştır. Bu kitâbı Seyyid Eyyûb hazretleri yazmıştır. 1. bâb’ta, birinci halîfe emîr-ül mü’minîn Ebû Bekr-i Sıddîkın “radıyallahü teâlâ anh” 66 menkıbesi vardır. 2. bâb’ta, ikinci halîfe emîr-ül mü’minîn Ömer-ül Fârûkun “radıyallahü teâlâ anh” 81 menkıbesi vardır. 3. bâb’ta, Ebû Bekr-i Sıddîk ve Ömer-ül Fâr ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Bir gün Nebi (s.a.v.) Efendimiz’e bedevi Araplar geldiler ve kavimlerinin müslüman olmak istediğini söylerek Kur’an muallimi talep ettiler. Resûlullâh (s.a.v.)de sahabenin ileri gelenlerinden yedi kişiyi gönderdi.O hain bedeviler Medine’den uzaklaştıktan sonra oyedi müslümandan beş tanesini katlettiler, diğer ikisiniise esir aldılar. Esir alınanlar…
  continue reading
 
Tokyo 2020, tarihimize altın harflerle geçti. Japonya öncesinde Türkiye, en çok madalyayı Londra’da almıştı. 1948’de elde edilen 6 altın, 4 gümüş, 2 de bronzluk tarihî başarının Tokyo’da aşılması bekleniyordu.Beklenen oldu! Daha önce tüm tarihinde kadın sporcuları beş madalya kazanan Türkiye Tokyo’da kaç madalya kazandı?Berna Abik’in sunumu, Ali Mu…
  continue reading
 
Türkiye’nin birçok bölgesinde kış, mevsim normallerinin çok üzerinde bir sıcaklık ortalaması ile geçti. Peki bunun tarlalara etkisi ne olacak? Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Başer ve Konya Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu ile konuştuk.Anadolu Ajansı tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
Allâhü Teâlâ’nın veli kullarının gösterdikleri kerâmethaktır ve doğrudur. Kerâmetin var olduğuna inanmak diniakidelerimizdendir. Kerâmet belli bir ruh disiplini altındayapılan riyâzet ve dini ölçülere uygun âmel etmek neticesinde zuhur eden harika bir haldir. Bu hal, ne mucizedirve ne de sihirdir. Ruhun ve kalbin maddi bağlardan tamamen kurtularak …
  continue reading
 
İbâdetler iki kısımdır.1. Doğrudan maksut olan ibâdetler.2. Doğrudan maksut olmayıp maksuda vasıta olanibâdetler.Birinci kısım da niyet, ibâdetin sevâbının şartı olduğu gibisıhhatinin de şartıdır. İkinci kısımda ise niyet, sadece sevâpkazândırmasının şartıdır. Sıhhatinin şartı değildir.Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Âmeller(in sevâbı)niyetler…
  continue reading
 
Ebû Hanîfe (r.a.) tâbiîlerinin çokluğu ve mezhebinindünyanın dört bir tarafına yayılmasıyla diğer imâmlardanayrılır. Dünyanın yarısı, hatta üçte ikisi ona tâbi olmuştur.Ebû Hanîfe (r.a.)’in mezhebi, tedvin (toplayıp kitap halinegetirme) açısından da mezheblerin ilkidir.İmâm-ı Şa‘ranî (r.âleyh), el-Mizan isimli eserinde şöyle der: “Ebû Hanîfe (r.a.)…
  continue reading
 
Allâhü Teâlâ buyurdu. “Yeryüzünde kibr ü azametleyürüme. Çünkü ne kadar bassan da arzı ciddenyaramazsın, boyca da asla dağlara eremezsin.” (İsra s. 37) Resûl-i Ekrem (s.a.v.) buyurdu: “Üç kimse var ki, Allâh(c.c.) kıyâmet gününde onlara konuşmaz, onlara nazarbuyurmaz, onları temize çıkarmaz. Onlar için cehennemkesindir. 1. Elbisesini sürüyen, 2. Ya…
  continue reading
 
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz döneminde kadınlarınmescide gelip namâz kıldıklarına dair rivayetlerin bulunduğu bir hakikâttir. Ancak, sahabe kadınlarının tesettüreve mahremiyete ne denli uyduklarını, hangi kıyafetlerlecemaate iştirâk ettiklerini de belirtmek gerekir.O dönemde sabah namâzı gecenin karanlığında kılınırve kadınlar bu karanlık içinde ta…
  continue reading
 
Ebû Nuaym (r.a.) şöyle rivayet eder: “Ben, Amine’ninvefâtı ile neticelenen hastalığa yakalandığı zaman, onugördüm. Amine, büyük bir üzüntü ve hasretiyle oğluMuhammed (s.a.v.)’in yüzüne baktı ve sonra şunlarısöyledi:“Ey oğlum! Allâh (c.c.) seni mübarek kılsın! Sen ki,çok nimetler ihsan edici Allâh (c.c.)’un yardımı ile ve adına yüz deve kesilerek ku…
  continue reading
 
Oruç keffaretini yerine getirmek sırası ile üç şeydenbirisiyle olur. Şöyle ki; bunlardan birincisine gücü yettiğitakdirde ikinci veya üçüncü ile bunun edâsı caiz olmadığıgibi, ikinciye gücü yettiği takdirde de üçüncü ile edâsı caizolmaz. Sırasıyla bunlar:1. Bir köle azat etmek 2. İki kameri ay art arda oruçtutmak 3. Altmış fakiri sabah-akşam yedirm…
  continue reading
 
Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre Hz. Peygamber(s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “İki büyük ordu birbiri ile savaşmadıkça kıyâmet kopmayacaktır. Bunların her ikiside aynı davayı ileri sürdüğü halde, aralarında büyük birsavaş olacaktır. Yine kıyâmet öncesinde otuza yakın yalancı deccaller türeyecek, bunların hepsi Allâh (c.c.)’unpeygamberi olduklarını …
  continue reading
 
İbn Mes’ud (r.a.) anlatıyor: “Bir arabî Resûlullah(s.a.v.)’in huzuruna geldi ve: “Ya Resûlallâh (s.a.v.)’e banaöğüt ver” dedi. Resûl-i Ekrem (s.a.v.): “Allâh (c.c.) hiçbir şeyi eş edinme, kesilsen de yakılsan da!.. Namazıvaktinde kılmayı terketme. Zira o Allâh (c.c.) karşı birborçtur. İçki içme, çünkü o her şerrin, kötülüğün anahtarıdır.” buyurdula…
  continue reading
 
Efendimiz (s.a.v.)’in bizlere olan emir ve vasiyetlerindenbiri de Ramazân orucundan sonra, Şevvâl ayında altı günoruç tutmamız hakkındadır.Bu altı günlük oruç onarım gibidir. Şöyle ki; Ramazânayında farz olan oruçlar sırasında, bizlerden çıkan hatâ vekusûrların, terbiye ve edebimizdeki bozuk yönlerin, farz vesünnet namazlarındaki aksaklıkların, ya‘…
  continue reading
 
Bayram, bir refâh ve sevinç günü demektir. Resûl-ü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, Medine-i Münevvere’ yi teşrif edinceahalisinin senede iki bayram, eğlence, sevinç günleri olduğunu anlayıp, “Allâhü Teâlâ size o iki bayram günlerinebedel, onlardan daha hayırlı iki bayram günleri ihsânbuyurmuştur.” diye müjdelemiş, o günlerin Ramazan Bayramı ile Kurban Ba…
  continue reading
 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Olimpiyat, Londra’daydı. 1948’deki organizasyonun yıldızı Hollandalı bir anneydi.Ev kadını olan Fanny Blankers Koen, harp yüzünden spor için en güzel yıllarını çocuk büyüterek geçirmişti. Peki, ev kadınıyken nasıl oldu da tek Olimpiyat’ta dört altın madalya kazanarak tarihe geçti?Berna Abik’in sunumu, Ali Murat Hamara…
  continue reading
 
Türkiye’nin Olimpiyat’taki ilk madalyası 1936’da güreşte, Mersinli Ahmet’ten geldi. 2020 Tokyo’da bronz kazanan Yasemin Adar da güreşte kürsüye çıkan ilk kadın güreşçimizdi. Üçer altın alarak ülke tarihinin en başarılı Olimpiyat sporcuları olan halterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu’yu saymazsanız, ikişer defa altına ulaşan Mithat Bayrak, Mus…
  continue reading
 
‘Filenin Sultanları’ olarak nam salmış A Milli Kadın Voleybol Takımımız başarılarıyla binlerce çocuğa ve gence ilham verirken, kazandığı galibiyetlerle milyonları gururlandırıyor.2023 ise şüphesiz onların yılıydı. Önce milletler ligini kazanarak dünya sıralamasında 1 numaraya yükseldi, ardından da tarİhinde ilk kez Avrupa Şampiyonasını kazandı. Pek…
  continue reading
 
Türkiye Cumhuriyeti, Olimpiyat sahnesine çıktığında takvimler 1924’ü gösteriyordu. Sporu, bir milletin gelişmişlik düzeyini gösteren unsurlardan biri olarak gören Mustafa Kemal Atatürk, bütün inkılaplarda olduğu gibi spor konusunda da öncü olmuştu.1924’te Oyunlar Paris’teydi. Henüz bir yaşını doldurmamış Türkiye Cumhuriyeti, sporun zirvesine 40 spo…
  continue reading
 
Enes bin Mâlik (r.a.)’in bildirdiği hadîs-i şerîfte Nebi(s.a.v.): “Ramazân Bayrâmı gecesinde, Allâhü Teâlâ,Şehr-i Ramazân orucunu tutmuş olanlara ecir vemükâfaatlarını verip bayrâm sabahı meleklere emreder.Onlar da yeryüzüne inip sokak ağızlarında, yol başlarında dururlar. İnsan ve cinden başka bütün yaratıkların işitecekleri bir sesle seslenirler.…
  continue reading
 
Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’i sevmek ve O (s.a.v.)’euymak, sünnetini yapmak ve yaymaktır. Emirlerini dinlemeyen, yolunda yürümeyen, sünnetini yaşamayan vesünnetini orta çağ düzeninden sayanlar O (s.a.v.)’i sevmiş olamazlar. Enes (r.a.)’den şöyle rivâyet edilir: Efendimiz (s.a.v.) buyurmuşlardır ki “Sünnetimi ihyâ edenkimse, muhakkâk beni sevmişti…
  continue reading
 
Hz. Zübeyr (r.a.)’in hayatı boyunca kahraman olduğugörülmüştür. O hicretten önce kahraman olduğu gibi, hicretten sonra da, bütün savaşlarda ve fetihlerde kahramanbir kimse idi. İslâmiyet’in ilk yıllarında Zübeyr (r.a.)’in müslüman olmasından sonra Mekke’de “Peygamber öldürüldü”diye bir dedikodu yayılmıştı. Bunu işiten Hz. Zübeyr (r.a.),heyecanla ka…
  continue reading
 
Sadaka-i fıtır (fıtır sadakası) Ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı bir malasâhip bulunan her Müslümânın vermesi gereken vâcib bir sadakadır. Fitre, Ramazan bayramının birinci günü sabahı, fecrindoğuşundan itibaren vâcib olur. Bayram namazına çıkmadanverilmesi daha iyidir. Zamanında ödenmeyip sonraya kala…
  continue reading
 
Atmosferdeki karbondioksiti süzüp depolamak, küresel ısınmayı önleyebilecek bir yöntem mi? 1972’de başlayan karbondioksiti doğrudan havadan yakalayabilen tesisler hangi düzeye ulaştı? Kaliforniya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mihri Özkan ile konuştuk.Anadolu Ajansı tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
Kadir gecesi çoğu senelerde Ramazan’ın yirmiyedincigecesinde bulunur. Allâhü Teâlâ şöyle buyurdu: “Gerçekbiz onu (Kur’ân’ı) Kadir gecesinde indirdik” (Kadir s. 1)Keşşaf sahibi şöyle demiştir:“Kadir gecesi, bütün işlerin o gece takdir edildiği gecedemektir. Nitekim Allâhü Teâlâ şöyle buyurur: “(O, bir gecedir ki) her hikmetli iş, nezdimizden bir emi…
  continue reading
 
Allâhü Teâlâ: “(Ey Nebiyy-i Zîşân), Kadir gecesininfazîletini sana hangi şey bildirdi” yâhud: “(Ey Habîb-iEdîb’im), eğer Allâhü Teâlâ sana Kadir gecesininazâmetini ve Kur’ân-ı Kerîm’de olan şeyi bildirmemişolsa idi, sen onu anlayamaz, ona muttalî olamazsın.Lâkin Allâhü Teâlâ Kadir gecesinin azâmetini ve Kur’ân-ıKerîm’de olan hikmetleri sana bildird…
  continue reading
 
Allâh (c.c.)’un iradesi imân yolunu benimseyenlerinimânlarının kuvvetlenmesini dilemiştir. Küfür yolunu tercih edenleri ise eğrilikleri ile baş başa bırakmıştır. Buhususta Allâh (c.c.) şöyle buyurmaktadır: “Kim rahmanı zikretmekten gafil olursa yanında ayrılmayan birşeytânı ona musallat ederiz.” (Zuhruf s. 36)Yani Allâh (c.c.) kâfire yardım etmez v…
  continue reading
 
Bir kişinin yolculuk sebebiyle oruç tutmama ruhsatına sahip olabilmesi için çıkılacak yolculuğun yayaveya deve yürüyüşüyle üç günlük bir mesafeden azolmaması gerekmektedir. Zira bu durumda meşakkâtolacağı açıktır. Hatta bundan dolayı yolculuk esnasında bu meşakkâte katlanıp oruç tutmak daha evladır. Seferde oruç tutmanın da tutmamanın da caizolması…
  continue reading
 
Tarih boyunca İslâm dünyasında görülen iç gelişmelerveya dıştan gelen tesirler sonucunda İslâm’ın farklı yorumlanıp yeniden şekillendirilme girişimlerinin olması, İslâm’ı aslîşeklinde tutmanın ve onu böylece devam ettirmenin lüzumunu daha iyi göstermiştir. Günümüzde de İslâmî olmayankültür ve medeniyetlere bulaşmamış bir İslâm’ın ne derece önemli o…
  continue reading
 
Kadir gecesi, Ramazan-ı Şerîf’in, son on gününde aranır. Kuvvetli ihtimâl yirmi yedinci gecesidir. İmâm-ı Mâlik(r.âleyh)’e göre, Ramazan-ı Şerîf’in son on gününün her gecesinde aramak lâzımdır, ya’nî bu geceleri ihyâ etmek lâzımdır.İmâm-ı Şafiî (r.âleyh)’e göre yirmi birinci gece olması kuvvetlidir. Bâzıları da “on dokuzuncu gecedir” dediler. Âişe …
  continue reading
 
“Şahsımı değil, milletimi bu hale getirenlere, hakkımıhelâl etmiyorum! Beni, benim için lif lif yolsalar, cımbızcımbız zerrelerimi koparsalar, sarayımı yaksalar, hanümanımı, hanedanımı söndürseler, çocuklarımı gözümünönünde parçalasalar helâl ederdim de, Sevgili (s.a.v.)’inyolunda yürüdüğüm için beni bu hale getiren ve milletimi ateşe atan insanlar…
  continue reading
 
İç hasatalıkları ve hematoloji uzmanı Prof. Dr. Gülsan Sucak, T24 yazarı Füsun Sarp Nebil'in konuğu oldu. Sucak, oğlu Can Sucak'ı nadir görülen Primer İmmün Yetmezlik (PİY) hastalığından dolayı kaybetti. Türkiye'deki PİY hastası 17 bin kişiye ses olmak için Candan Bi'şeyler Vakfı'nı kuran Sucak, “öksüz hastalık” olarak tanımlanan PİY alanında tanı …
  continue reading
 
🗳 Yerel seçime doğru📌 İstanbul'da 'Milli Görüş' seçim sonuçlarını nasıl etkileyecek? 📌 "Pembe otobüs" ayrımcılık mı ayrıcalık mı? 📌 İstanbul'un nüfusu nasıl azaltılacak? 🎙 Saadet Partisi İstanbul adayı Birol Aydın, Candan Yıldız'ın sorularını yanıtladı. Video
  continue reading
 
Belçikalı dekatlet Thomas van der Plaetsen, 2009’da gençlerde Avrupa şampiyonu oldu. 2014’ün Eylül ayında yapılan testte hCG değeri yükselince, doping yaptığı iddia edildi. Oysa henüz 23 yaşını bitirmemiş sporcu, asla yasaklı madde kullanmadığını çok iyi biliyordu. Bunun başka bir açıklaması olmalıydı...Berna Abik'in sunumu, Ali Murat Hamarat'ın me…
  continue reading
 
📌 Türkiye'den iltica başvuruları, savaştaki ülkelerle yarışta 📌 Sığınmacı verileri - vize krizi bağlantısı 📌 Erdoğan’ın dostu Maduro ‘sen de mi Brütüs’ dedirtti 📌 Latin Amerika bile set çekiyor 🎙️ Dış politika analisti Barçın Yinanç ve T24 dış politika editörü Metin Kaan Kurtuluş yorumladı. Video
  continue reading
 
🗳️ Yerel seçime doğru... 📌 İyi Parti seçmeni İstanbul'da kime oy veriyor? 📌 'Hür ve Müstakil' siyaset sonuçları nasıl etkileyebilir? 📌 Seçim sonuçları İyi Parti'de dengeleri nasıl etkiler? 🎙️ İyi Parti İstanbul İBB Adayı Buğra Kavuncu yanıtladı. Video
  continue reading
 
Sultan 2. Abdülhamîd Hân, Osmanlı padişahlarının otuzdördüncüsü, İslâm halifelerininin doksan dokuzuncusudur.Abdülhamîd Han gençliğinde kazandığı serveti, halifeliği döneminde İslâm dîninin yükselmesi ve müslümanların arasında birlik ve dirliğin temini için harcadı.Abdülhamîd Hân, Türk ve İslâm tarihinin ender kaydettiği çok büyük bir şahsiyetti. D…
  continue reading
 
1992’de Olimpiyat, Barselona’daydı. Derek Redmond, 400 metrede Britanya’nın madalya umuduydu. Dört yıl önce Seul’de sakatlanan atlet, tüm hayatı boyunca hayalini kurduğu başarı için sekiz defa bıçak altına yatmıştı.İspanya’ya formda giden sporcu, serisini kazanmıştı. Yarı finale de iyi başlayan Redmond, yarışın ortasında yeniden sakatlanmıştı. Diğe…
  continue reading
 
2022 yılında dünya genelinde 62 milyon tona ulaşan elektronik atıklar havayı, toprağı ve suyu ciddi ölçüde kirletiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı ile elektronik atıkların dönüşümünü ve doğaya olan zararlarının önlenmesi için neler yapılabileceğini konuştuk.Anadolu Ajansı tarafından oluşturuldu
  continue reading
 
Hişam b. Urve, babasından; onun da Hz. Ömer(r.a.)’den naklettiğine göre Hz. Ömer (r.a.) şöyle demiştir: “Bir kimsenin namaz kılması ve oruç tutması sakınola ki seni aldatmasın! Her dileyen namaz kılabilir, oruçtutabilir amma, emanete riayet etmeyen kimsenin diniyoktur.” Beyhaki, Abdurrezzak, İbn Ebi’d-Dünya ve Abdullah b. Mübarek’in beraber rivayet…
  continue reading
 
Bozulan her türlü orucun sonucunda mutlaka keffaret gereklidir denemez. Bu yüzden keffaret ancak onugerektirecek hususi durumlarda vacip olur. Bu hususidurumlar şunlardır:Kamil manada orucun bozulması yani orucu bozmadenilen kasıtlı olarak yemek, içmek ve cinsel ilişkidebulunmak eylemlerinden biri ile bozulan Ramazanorucudur. Bir diğer ifadeyle özü…
  continue reading
 
Şit (a.s.); Âdem (a.s.)’ın oğullarının en ulusu, en üstünü, Âdem (a.s.)’a, en sevgilisi ve ona, en çok benzeyeni idi. Âdem (a.s.); vefatından on bir gün önce, Şit (a.s.)’a:“Ey oğulcuğum! Sen, benden sonra, halîfemsin!” diyerekvazifesini takvâ üzere yürütmesini tavsiye etti. Onu, bir vasiyetname ile yerine vekil bıraktı. Bunu, Kabil’den ve Kabiloğul…
  continue reading
 
Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Muhakkak kiAllâh ve Resûlü şarabın, meytenin(leşin), domuzun ve putların satışını haram kıldılar.” ”Ey Allâhın Resûlü! Meyteninyağları hakkında ne dersin, onlarla gemiler yağlanır ve insanlar onu aydınlanmak için kullanırlar?” diye sorulunca, Hz.Peygamber(s.a.v.) “Hayır o haramdır” diye buyurdu ve şöyledev…
  continue reading
 
Geçmiş İslâm büyüklerinin güzel bir ahlâkı başolmak için arzu göstermemeleri idi. Beklenmedik biranda böyle bir şeyle karşılaşıp halk kendilerini başlarına geçirme arzusunu izhâr ettiklerinde mazeretgösteriyor, söz gelimi “Ben bu işe ehil değilim” diyor.Halkın “Sen fazlasıyla lâyıksın...” gibi ısrarlarına kulakasmıyorlardı.Süfyan es-Sevrî (r.âleyh)…
  continue reading
 
Firnas, 810-887 yılları arasında yaşamış Endülüslü bir İslam âlimdir. Endülüs’ün Ronda bölgesindekiTâkerunâ’nın (Takoronna) köylerinden birinde doğdu.Kurtuba’da büyüdü ve orada tahsil gördü. Daha gençliğinde kimya, astronomi ve edebiyat alanında adını duyurdu.Yaptığı ilmî ve edebî çalışmalar sayesinde Kurtuba’daI. Hakem’in sarayına girdi ve II. Abd…
  continue reading
 
Hz. Ebû Bekir’in vefatından ve Hz. Ömer’in göreviniüstlenmesinden sonra Ömer (r.a.) prensibini ve nasıl biridare yolu tutacağını açıklayan bir konuşma yaptı.“Bana ulaşan bilgilere göre insanlar benim şiddetlioluşumdan ürkmüş, katı oluşumdan korkmuşlar ve şöylesöylüyorlarmış: “Allâh’ın Resûlü sağ iken bile şiddetli davranıyordu. Resûlullâh (s.a.v.)’…
  continue reading
 
Avam, zenginler ve fakirlerden bir grup vardır ki,zikir meclislerinde bulunup, bunun kendileri için yeterli olacağını düşünürler. Bu sebeple bu davranışıâdet hâline getirmişlerdir. Kuru kuruya vaaz dinleyip, öğüt almadan ve amel de etmeksizin sevapkazanacaklarını sanarlar. Oysa aldanıyorlar. Çünküzikir ve vaaz meclislerinin fazîleti ancak hayra teş…
  continue reading
 
Loading …

Hızlı referans rehberi