show episodes
 
Artwork

1
Namaz Kitabı

Hakikat Kitabevi

Unsubscribe
Unsubscribe
Aylık
 
Bu kitâb dokuz bölümden meydana gelmektedir. Ehl-i sünnet i'tikâdı, namaz, abdest, gusl, teyemmüm, oruç, hac ve zekât bilgileri anlatılmaktadır. Namâz kitâbının sonunda, namâzın içinde ve dışında okunacak duâlar yer almaktadır.
  continue reading
 
Asmadan kadehe kadar olan bir yolculuk şarabın yolculuğu. Her şişenin bir öyküsü var, hem de ne öyküler! İşte bu nedenle, her bölümde yeni bir şarap ve onun öyküsü üzerine konuşuyorum. Zaman zaman konuklar ve onların kadehindeki şarabın öyküsü de var. Yani aslında konumuz tadım yapmak değil, dünyanın dört bir tarafından şaraplarla, her bir şarabın öyküsünün izinden giderek şarabın yolculuğuna eşlik etmek. Bağını, dağını, yamacını, meyvesini, o şarabı üreten aileyi ve bağcıyı konuşmak. Eh, o ...
  continue reading
 
Tam İlmihal Se’âdet-i Ebediyye kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir: 2. kısımda; Îmân, Akl, Kaza-Kader, Tefsîr ve Hadîs kitâbları, Hadîs âlimleri, Allahü teâlânın ismleri, Mezheb, Fıkh, İmâm-ı A’zam hazretleri, Vehhâbîlere Ehl-i Sünnetin cevâbı, Evliyâ rûhlarından faydalanma, Bozuk dinler, hurûfîlik, Sosyalizm ve Sosyâl adâlet, İslâmiyyetde nikâh, Talâk, Süt kardeşlik, Nafaka, Komşu hakkı, Halâl ve Harâmlar, İsrâf ve Fâiz, Fen Bilgileri, Tevekkül, Müzik ve Tegannî, Cin hakkında bilgi, Bir Mü ...
  continue reading
 
Artwork
 
(Fâideli Bilgiler) kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir. I.kısımda; Ma’lûmât-ı Nâfia (Fâideli Bilgiler), İslâm dîni hakkında kısa ve öz bilgiler; Ehl-i Sünnet i’tikâdı, islâmî ilimlerin ve fıkh âlimlerinin sınıflandırılması, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâtı, Ehl-i Sünnet dışı bu inanç sistemi olan vehhâbîlik hakkında bilgi vardır. II. kısımda; (Din Adamı Bölücü Olmaz) kitâbı vardır. Burada Mısırlı bir din adamı Reşid Rızânın bölücü yazılarına cevâb verilmekdedir. Ayrıca dört mezh ...
  continue reading
 
Artwork

1
Eshab-ı Kiram

Hakikat Kitabevi

Unsubscribe
Unsubscribe
Aylık
 
Eshâb-ı kirâm) kitâbının başında, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın Eshâbının üstünlüğünü, Eshâb-ı kirâma dil uzatanların haksız ve câhil oldukları anlatılmakda, ayrıca; (İctihâd)ın ne olduğu açıklanmakdadır. Tenbîh kısmında, bir islâm düşmanının yazdığı (Hüsniyye) kitâbına cevâb verilmekdedir. Bir kısmında, büyük islâm âlimi İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin ve Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî hazretlerinin hâl tercemeleri anlatılmakdadır. Müslimânların İki Göz Bebeği kısmında, Hazreti Ebû Bekr ve ...
  continue reading
 
Tam İlmihal Se’âdet-i Ebediyye kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir: 3. kısımda, İslâmiyyetde kesb ve ticâret, Bey’ ve Şirâ’, Alış-verişde muhayyerlik, Bâtıl, Fâsid ve Mekrûh Satışlar, Ticârette adâlet ve ihtikâr, dinini kayırmak, ihsân, Banka ve Fâiz, Şirketler, Cezâlar, Ölüm ve Ölüme Hâzırlık, Meyyite Hizmetler, Ferâiz, Meyyit için İskât ... gibi konular yer almakdadır. yrıca konular arasında, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin ve oğlu Muhammed Ma’sûm hazretlerinin (MEKTÛBÂT) kitâblarından çeşit ...
  continue reading
 
(Herkese Lâzım Olan Îmân) kitâbı dört kısımdan meydâna gelmişdir. I. kısım; Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin (İ’tikâdnâme) kitâbının tercemesidir. (Hadîs-i Cibrîl) adı verilen; islâmın beş şartını ve îmânın altı şartını anlatan bir hadîs-i şerîfin açıklamasıdır. Ayrıca Şerefüddîn Yahyâ Münîrinin iki mektûbu, Allahü teâlâ vardır, birdir, konuları vardır. II. kısım; (Müslimânlık ve Hıristiyanlık) kitâbıdır. Burada Peygamberler, kitâblar, dinler, (Yehûdîlik, hıristiyanlık ve islâmiyyet) ha ...
  continue reading
 
Artwork
 
(Kıyâmet ve Âhıret) kitâbı iki kısımdan meydâna gelmişdir. I. kısım; büyük islâm âlimi, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin (Dürret-ül fâhire) kitâbının (Kıyâmet ve Âhıret) hâlleri olarak tercemesidir. İnsanın ölümü, rûhun bedenden ayrılması, kabr hayâtı, kabr süâlleri, kıyâmet günü insanların hesâba çekilmesi, Cennet ve Cehenneme nasıl gidileceği, geniş olarak açıklanmakdadır. Ayrıca, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin (Kimyâ-i Se’âdet) kitâbından alınan (Nefs muhâsebesi) kısmında, akıllı bir müslimânın n ...
  continue reading
 
Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye / Hakikat Kitabevi Se’âdet-i Ebediyye kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir: 1. kısımda; İslâm dînine nasıl inanılacağı, ehl-i sünnet i’tikâdı, İslâm dinine iftirâ edenlere cevâblar, Kur'ân-ı kerîm ve tefsîrler, kur'ân-ı kerîmdeki ilmlerin sınıflandırılması, Nemâzın ehemmiyyeti, farzları, abdest, gusl, nemâz ile ilgili bütün husûslar, kaza nemâzları, Cum’a ve bayram nemâzları, Zekât, Ramezân Orucu, Sadaka-i Fıtr, Yemîn ve Yemîn Keffâreti, Adak, Kurban Kesmek, Hac ...
  continue reading
 
Bu kitâb, derin âlim ve büyük velî Mevlânâ Abdürrahmân Câmî hazretlerinin, “ŞEVÂHİD-ÜN NÜBÜVVE Lİ-TAKVİYET-İ EHLİL-FÜTÜVVE” adlı kitâbının tercümesidir. Kitâbda, bir mukaddime, yedi bölüm, bir hâtime vardır: 1) Mukaddime: Nebî ve mürsel kelimelerinin ma’nâlarını ve bunlara bağlı şeyleri açıklamakdadır. 2) Birinci bölüm: Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” doğumundan evvel, Peygamberliğine delîl olan alâmetler hakkındadır. 3) İkinci bölüm: Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve ...
  continue reading
 
(Hak Sözün Vesîkaları) kitâbında on kısım vardır. I. kısım; Abdüllah-ı Süveydi hazretlerinin yazdığı (Hücec-i kat’ıyye) kitâbıdır. Ehl-i Sünnet ile şî’îlerin arasındaki ayrılığın giderilmesini ve bu husûsdaki Nâdir Şâhın Fermânını bildirmekdedir. II. kısım; İmâm-ı Rabbânî Müceddîd-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendinin (Redd-i Revâfıd) kitâbıdır. III. kısım; Mevlevî Osmân efendinin (Tezkiye-i ehl-i beyt) kitâbıdır. Bir islâm düşmanının yazdığı Hüsniyye kitâbına cevâb verilmekdedir. IV. kısım; ...
  continue reading
 
Dört halîfenin ve Eshâbın bütününün büyüklüklerini, kıymetlerini çok uzun ve çok güzel anlatan bu kitâb, türkçe olup, ilk defa 1325 senesinde basılmıştır. Kitabevimiz yeniden 1998'de bastırmıştır. Bu kitâbı Seyyid Eyyûb hazretleri yazmıştır. 1. bâb’ta, birinci halîfe emîr-ül mü’minîn Ebû Bekr-i Sıddîkın “radıyallahü teâlâ anh” 66 menkıbesi vardır. 2. bâb’ta, ikinci halîfe emîr-ül mü’minîn Ömer-ül Fârûkun “radıyallahü teâlâ anh” 81 menkıbesi vardır. 3. bâb’ta, Ebû Bekr-i Sıddîk ve Ömer-ül Fâr ...
  continue reading
 
Eserin tam adı Sırru’l Esrâr ve mâzharu’l Envâr fi ma yahtâcu ileyhî’l-ebrâr şeklindedir. Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretlerinin "Sırru'l Esrar" adındaki bu tasavvufi eseri 24 fasıldan oluşmaktadır. Eserin 24 fasıldan oluşmasının sebebi, mukaddimede şu şekilde izah edilmiştir: "Bu kitap, kelime-i tevhidin harflerinin ve bir günün saatlerinin sayısına uygun olarak, yirmi dört fasıl olarak hazırlanmıştır."
  continue reading
 
Fütûhu’l-Gayb, oğlu Abdürrezzak’ın Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin 78 adet sohbet, vaaz ve hutbesinden derlemiş olduğu kitaptır. Bu da Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin tasavvufi düşüncelerini günümüze kadar ulaştıran önemli bir eserdir. Eserin kalbi denilebilecek asıl ve en önemli konu “tevhid"dir. Hayatı boyunca, bir an bile tevhid yolundan ayrılmayan Evliyalar Sultanı Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri, bu birbirinden eşsiz makalelerinde insanı felakete sürekleyen en büyük günahla ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Yeni yılın bu ilk bölümünde, şarap denince akla ilk gelen yerlerden biri olmayan bir yerdeyiz: İngiltere!! Bu bölümde kadehimde yeni yıl ruhuna uygun olarak Albury'nin 2018 Lansdowne Sparkling Rosé'si var. Hem Albury'i ziyaret ediyoruz, hem de fırsattan istifade tüm İngiltere'de bir bağ ve şarap turu yapıyoruz. Arada yan yollara da saptık, İngiliz …
  continue reading
 
Yaz geçti, biz kuzey yarımküre ahalisi aheste aheste sonbahara girerken, ben de Juliette’in Kadehi’nin ikinci sezonunun ilk bölümü ile karşındayım sevgili şarapsever. Uzun bir ara oldu, ama işte yeniden kavuştuk! Bu bölümde heyecanlı bir kaçış hikayesinin gölgesinde duruyor kadehimiz. Güney Avustralya'lı 19 Crimes Cabernet Sauvignon'u tadıyoruz ama…
  continue reading
 
Juliette'in Kadehi'nin onüçüncü bölümünde Santorini'de geziyoruz sevgili şarapsever. Ama Santorini'ye varmadan önce kocaman bir Yunanistan turu atıp, neredeyse bütün Yunan şaraplarına bir göz atıyoruz. Adaya inince de güzel Assyrtiko'muza kavuşup, Boutari'ninin bağlarında soluklanıyoruz. Bu bölümde Thera Yanardağı'nın marifetlerini, 400 yaşındaki a…
  continue reading
 
Nihayet yeniden buluştuk sevgili şarapsever! Bir önceki bölümü bitirirken bu bölümde gideceğimiz yeri azıcık çıtlatmış ve Şubat’ta Londra’daki Avusturya şarap fuarındaydım demiştim hatırlarsan. İşte Winzerhof Sax’ın sahipleri olan sempatik ikiz kardeşler Michael ve Rudolf Sax ile de bu fuarda tanıştık ve bana fuarda içtiğim en güzel Riesling’i tatt…
  continue reading
 
Juliette'in Kadehi'nde bu hafta bir kez daha İspanya'dayız. Bu kez ülkenin kuzey batısında, Galisya'dayız ve kadehimde pek güzel bir Albarino var. Bu hoş beyazın 1136'ya uzanan öyküsünü de yanımıza alarak, biraz Atlantik rüzgarı, biraz Galisya havası aldık. Fırsattan istifade, bazı şaraplarda damağımızda hissettiğimiz o güzel brioche ve taze ekmeği…
  continue reading
 
Juliette'in Kadehi'nin onuncu bölümü ile karşındayım sevgili şarapsever. Bu bölümde, Mastroberardino'nun harika Taurasi Radici Riserva'sı elimizde, Amalfi kıyılarında, Vezüv'ün eteklerinde Napoliten şarkıları söyleyerek dolaşıyoruz. İşin içine biraz tarih, biraz da arkeoloji karıştı bu kez ama sonunda her bölümde olduğu gibi kadehimize geri döndük.…
  continue reading
 
Juliette'in Kadehi'nin dokuzuncu bölümüne hoş geldin sevgili şarapsever! 2020'nin bu ilk bölümünde çok uzaklara gittik, taaa Yeni Zelanda'ya. Adaya ilk ayak basanların hikayelerinden, mis gibi kokan Marlborough Sauvignon Blanc'larına uzandık. Dog Point'in 2017 Sauvignon Blanc'ından başladık ama tüm dünyadaki Sauvignon Blanc'ları şöyle bir turladık …
  continue reading
 
Juliette'in Kadehi'nin sekizinci bölümüne hoş geldin sevgili şarapsever! Yolculuğumuza İspanya'da devam ediyoruz ve bu kez kadehimde Marques de Riscal'ın 2013 Rioja Gran Reserva'sı var. Frank Ghery'nin uçuşan etekli binasından, bir şişe Rioja seçerken nelere dikkat etmek gerekire kadar bir dolu şey konuştuk. Keyifli dinlemeler! --- Send in a voice …
  continue reading
 
Juliette'in Kadehi'nin yedinci bölümüne hoş geldin sevgili şarapsever. Bu bölüm yılın önemli bir şarap olayına özel: 21 Kasım'da kadehlerimize kavuşan Beaujolais Nouveau'yu konuşuyoruz. Arada Beaujolais bölgesini ve Cru Villages'larını da kısa bir turlamayı ihmal etmiyoruz. Keyifli dinlemeler! --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify…
  continue reading
 
Juliette'in Kadehi'nin altinci bölümüne hoş geldin sevgili şarapsever! Bugün Juliette’in Kadehi’nde ilginç bir ismi olan, egzotik ve güzel bir Güney Afrika’lı var: Boekenhoutskloof’ların ürettiği The Chocolate Block. Bu kez Güney Afrika'ya gittik ve bu vesileyle Güney Afrika şaraplarını, meşenin şaraba etkisini ve şarap dünyasının ilginç karakterle…
  continue reading
 
Juliette'in Kadehi'nin beşinci bölümüne hoş geldin sevgili şarapsever! Bugün Juliette’in Kadehinde, Almanya'ya gidiyoruz ve elimizde bir kadeh Riesling'le dünyalar güzeli Mosel'de geziyoruz. Bu arada iyi bir şişe Alman şarabı nasıl seçilir, onu da konuşuyoruz. Keyifli dinlemeler! www.juliettewine.com --- Send in a voice message: https://podcasters.…
  continue reading
 
Juliette'in Kadehi'nin dördüncü bölümüne hoş geldin sevgili şarapsever! Bugün Juliette’in Kadehinde, çok bilinen bir marka olan Penfolds'un Max's Shiraz'ı. Bu bölümde hem Penfolds'ların, hem de ünlü wine maker Max Schubert'in öyküsü var. Bir de minik inovasyon hikayesi. Keyifli dinlemeler! --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com…
  continue reading
 
Juliette'in Kadehi'nin üçüncü bölümüne hoş geldin sevgili şarapsever! Bugün Juliette’in Kadehinde, Bouvet Ladubay ailesinin Crémant de Loire’ı var. İlk kez bir köpüklü şarabı konuk ediyoruz. Crémant de Loire öyküsünün içinde, başka köpüklüleri de konuşuyoruz. Keyifli dinlemeler! --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/j…
  continue reading
 
Juliette'in Kadehi'nin ikinci bölümüne hoş geldin sevgili şarapsever! Bugün Juliette’in Kadehi’nde bir Dolcetto d’Alba var. Italya’da De Forville ailesi tarafından üretilmiş, harika bir kırmızıyı konuşacağız. Keyifli dinlemeler! Damağından ve hayatından nefis tatlar eksik olmasın. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere! --- Send in a voice message: htt…
  continue reading
 
Juliette'in Kadehi'nin ilk bölümüne hoş geldin sevgili şarapsever! Bugün Juliette’in Kadehi’nde Matias Riccitelli’nin 2018 Hey Malbec’i var. Keyifli dinlemeler. Damağından ve hayatından nefis tatlar eksik olmasın. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere! --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/julietteinkadehi/message…
  continue reading
 
Merhaba, Şarap seviyor ve kadehindeki şarabın öyküsünü merak ediyorsan, doğru yerdesin. Juliette tüm dünyadan şarapları kadehine dolduruyor ve o şarabın geldiği yeri, üreticisini, üzümünü ve kadehe uzanan yolculuğunu anlatıyor. Juliette'in Kadehi her hafta yeni bir şişe şarap ve o şarabın öyküsünü anlatmak üzere seninle buluşuyor. Canının istediği …
  continue reading
 
Loading …

Hızlı referans rehberi