show episodes
 
Kerem Önder Hocamızın bağımlılık yapan üslûbuyla, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akâid, Siyer ve Tasavvuf gibi İslam ilimlerinin özetini, bu kanalda hiç sıkılmadan ve zorlanmadan hızlı bir şekilde öğrenecek ve hayatınıza tatbik etmekle kalmayıp etrafınızdaki insanlara da kolayca aktarabileceksiniz. "Sizden hiç bir ücret istemeyenlere tâbi olun. Onlar, hidayete erdirilmişlerdir." ayeti gereğince sohbet videolarımızı, ücret talep etmemek kaydıyla istediğiniz gibi paylaşabilirsiniz. (Yasin 21) Tebliğ ni ...
  continue reading
 
(İslâm Ahlâkı) kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir. I. kısım; (İslâm ahlâkı) kısmıdır. Alî bin Emrullah ve Muhammed Hâdimi hazretlerinin kitâblarından hâzırlanmışdır. Kötü ahlâk ve bundan kurtulma çâreleri, (40) tane kötü ahlâk ve tedâvî yolları, ahlâk ilminin fâideleri, neye yaradığı, rûh nedir, rûhun kuvvetleri, hikmet, şeca’at, iffet ve adâletden doğan huylar geniş olarak anlatılmakdadır. II. kısım; (Cennet Yolu İlmihâli)dir. Muhammed bin Kutbüddîn İznîkinin (Mızraklı İlmihâl) kitâbı esâ ...
  continue reading
 
Bu kitâb dokuz bölümden meydana gelmektedir. Ehl-i sünnet i'tikâdı, namaz, abdest, gusl, teyemmüm, oruç, hac ve zekât bilgileri anlatılmaktadır. Namâz kitâbının sonunda, namâzın içinde ve dışında okunacak duâlar yer almaktadır.
  continue reading
 
İSAR Podcast, sosyal, beşeri ve İslami ilimler alanlarında üretilen nitelikli bilginin geniş kitlelerle paylaşımını amaçlıyor. Farklı disiplinlerden akademisyenler, uzmanlar ve İSAR bünyesinden yetişmiş olup dünyanın farklı yerlerinde çalışmalarını sürdüren araştırmacıları konuk edecek İSAR Podcast yayını, bir ilim havzası olan İstanbul’u, dünyanın farklı ilim havzalarıyla iletişime geçiriyor. Bölümlerimize Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, ve Soundcloud platformlarından erişebilirsini ...
  continue reading
 
Bu kitâb iki kısmdan meydâna gelmişdir: Kitâbın birinci kısmında; ingilizlerin dünyâ hâkimiyeti zemânında kurdukları (Müstemlekeler Nezâreti)nin bir elemânı olarak önce İstanbula gelen ve orada çeşidli islâmi ilimleri ve lîsanları öğrenen Hempherin, bağlı olduğu (Nezâret)in tâlimatı ile islâm âlemini dolaşması, Mehmed bin Abdülvehhab ile dostluk kurması, ona vehhâbîlik temel inançlaını telkin etmesi açıklanmakdadır. İslâm dünyâsını ve müslimânları nasıl parçalayabileceğinin âdetâ tatbikâtını ...
  continue reading
 
Bu kitap, ilahi bir ihsand?r. Bütün kelimeleri kalbime Hak taraf?ndan gelmi?tir. Sözlerde benim hiçbir hakk?m yoktur. Hepsi hikmettir; Kur'an ve Hadis-i ?eriflerin kayna??ndan akm??t?r... Bu sohbetler, konu?malar yaln?z hak ve hakikat? arayanlar içindir. Bunlardan gereken fayday? ancak Hak yolcular? alabilir... - Abdulkadir Geylani Hazretleri, Futuhul Gayb
  continue reading
 
İmâm-ı Rabbânî Müceddîd-i Elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretlerinin üç cild (MEKTÛBÂT) kitâbından ve oğulları Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî hazretlerinin de üç cild (MEKTÛBÂT) kitâbından, uzun bir çalışma sonunda çıkarılan kıymetli cümleler, Elif-ba sırasına göre tanzîm edilmiş, Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretlerine okunmuşdur. Dikkat ile dinledikden sonra, bunun adı (Kıymetsiz Yazılar) olsun demişdir. Okuyanın hayreti üzere, anlamadın mı, (Bunun kıymetine karşılık olabilecek birşey bulunabi ...
  continue reading
 
Cevâb Veremedi) kitâbı Harputlu İshâk Efendinin (Diyâ-ül kulûb) kitâbının tercemesidir. Îsâ aleyhisselâma gönderilen ve hak kitâb olan İncîl kitâbının tahrîf edilmesi ile ortaya çıkan dört kitâb [Matta İncîli, Markos İncîli, Luka İncîli, Yuhannâ İncîli] hakkında bilgi vermekde, bunlar arasındaki ihtilâfları açıklamakdadır. Kur’ân-ı kerîm ile İncîl karşılaştırılmakda, İncîlin tahrîf edildiği, hükümlerinin yürürlükden kalkdığı, Kur’ân-ı kerîmin bütün semâvî kitâbların hükümlerini yürürlükden k ...
  continue reading
 
Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Sırrul Esrar adındaki bu tasavvufi eseri 24 fasıldan oluşmaktadır. Eserin 24 fasıldan oluşmasının sebebi, mukaddimede şu şekilde izah edilmiştir: Bu kitap, kelime-i tevhidin harflerinin ve bir günün saatlerinin sayısına uygun olarak, yirmi dört fasıl olarak hazırlanmıştır. İlahi hikmetler ve sırlarla dolu olan eserde ele alınan konular, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerle desteklenmektedir. Allah'ı tanımada insana rehberlik edecek olan Mari ...
  continue reading
 
Bu sohbetler; sultânü'l evliyâ, gavs-ı âzam Abdülkadir Geylânî (k.s.) Hazretlerinin El-Fethu'r Rabbânî vel Feyzu'r Rahmânî isimli eserindeki konuşmalardır. Sohbetler, Geylani Hazretlerinin, devrinde kendi idaresinde bulunan medresesi ve dergâhında yaptığı konuşmalardan meydana gelmiştir. Onun, zamanının Bağdat halkına, misafir ve yolcu olarak dergâhına uğrayanlara hitaben yaptığı bu samimiyet ve ihlâs timsâli konuşmaları, dünyaca da meşhurdur. Hicri 545-546 (milâdî: 1150-1152) yıllarında yap ...
  continue reading
 
971 [m.1563] yılında doğmuş ve 1034 [m.1624] yılında vefât etmiş olan, ikinci bin yılının müceddîdi, İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretleri, islâm dîninin Kur’ân-ı kerîm ve Hadîs-i Şerîflerden sonra, üç numaralı kitâbı olan (MEKTÛBÂT) kitâbını yazmışdır. Üç cild ve aslı fârisî olan mektûbât kitâbında (536) mektûb vardır. İmâm-ı Rabbânî hazretleri bu eserinde, insanoğlunun rûhî hastalıklarının tedâvî yollarını göstermiş, islâm dînine nasıl inanılacağı, ibâdetlerin ehemmiyyeti, Evliyâ ...
  continue reading
 
Çocuk Eğitimi : Ey faziletli baba! Ve ey merhametli anne! Size Allah’ın çocuklarınızı salih bir terbiye ile terbiye etmede ve bu yüce dine hizmet için onları hazırlamada muvaffak kılması için; duayı sonra yine duayı tavsiye ederim. Çocukların salahı ve istikametinde duanın büyük bir ehemmiyeti vardır. Nice dualar vardır ki icabet saatine tevafuk eder ve çocukların iki cihanda saadetlerine bir sebep olur. Nice dualar da vardır ki çocukları yoldan saptırır ve onları sapıkların yoluna iletir. S ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
İnsan hayatına giren maddî-mânevî her şey insanı etkiler. Hayatta her şeyin hatta teknolojinin bile dinin emirlerine ve kültüre etkisi vardır. Kitle imhâ silâhları buna misâl olarak zikredilebilir. Ayrım yapmadan insanları öldürmek dinde yasaktır. Bir müslüman, aklı veya ilmi kullanırken dinini göz önüne almak zorundadır. Toplum yapısında bir ölçün…
  continue reading
 
Bu bölümümüzde Prof. Dr. İhsan Karaman ile kendisinin de kurucuları içerisinde yer aldığı İsar TAÇ grubu üzerine konuştuk. Grubun akademisyen kadrosu, öğrenci ekibi, dışarıdan katılım, düzenlenen sempozyum ve çalıştaylar, uzun vadede gerçekleştirilmek istenen hedefler gibi çok çeşitli konulara değindiğimiz yayınımızın sonunda hocamızdan İsar TAÇ’ın…
  continue reading
 
Tevâzû, sözlükte boyun eğmek demektir. Örfte, insanın, makam ve azâmetinin gereğinden çıkması, emsalinin derecesinden inmesidir. Hakîkati araştıran âlimlere göre, tevâzû; kulun, kendi nefsi için bir değer, bir kıymet ve bir üstünlük görmemesi, içinde bulunduğu hâli, hak ettiğinden daha büyük görmemesidir. Tevâzû’nun en geçerli olanı, hiç kimseye ya…
  continue reading
 
Hakk Teâlâ geçmiş peygamberlerin bazısına şöyle vahyetti: “Bana itaat edersen, razı olurum. Razı olursam üzerine bereket yağdırırım. Bereketimin sonu yoktur. Bana isyân edersen, öfkelenirim. Öfkemin sonu lânetle biter. Ben bir kimseye lânet edersem, yedinci çocuğuna kadar ulaşır.” Zamanımız öyle bir hâl aldı ki, dinî şeyler, âdi dünyalığa değiştiri…
  continue reading
 
İstanbul’u fethetmek için, İstanbul Boğazı’na hakim olmak, Boğaz’dan geçen bütün gemileri Türk kontrolüne almak gerekiyordu. Bu düşünceyle II. Mehmed (Fâtih) Boğazkesen Hisârı’nı inşâ ettirdi. Deniz seviyesinden 82 metreye çıkan 26,70 m. yükseklikteki 3 kule ile muazzam kale 4 ayda bitti. 31.250 m2 yer kaplıyordu. Karşıda Yıldırım Beyazıd’ın yaptır…
  continue reading
 
Papa İstanbul’un kuşatılması üzerine yardım olarak 3 tane büyük gemi göndermişti. Fâtih bu gemilerin boğazdan geçmesine izin vermek istemiyordu. Fakat rüzgarı da arkasına alan papa donanması Türk donanmasını atlatmıştı. Bu duruma Fâtih Sultan Mehmed Han atını denize sürecek kadar celallenmişti. Donanmasının muvaffakiyetsizliği üzerine Sultan Mehmed…
  continue reading
 
Selam fularsızlar. Seçim var yarın ama hepimizin kafa kazan gibi olduğu için, söz verdiğim üzere alakasız bir içerikle karşınızdayım: İnternet üzerinden alışveriş tarihinin başlangıcını ve ilginç bazı tekrarlarını göreceğiz, mesela eve teslimat geleneğinin önce yok olup sonra teknolojiyle geri gelmesini göreceğiz. Arada bir Hindistan'a da uğrayıp ç…
  continue reading
 
“Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah, azabı çetin olandır.” Enfal 25Fitne yani “toplum içinde imanın bozulması, baskı, düzensizlik, kargaşa, hukukun çiğnenmesi, hakka dayanmayan gücün hâkim olması ve böylece kulluk imtihanının kaybedilmesi tehlikesi” ya el birliği ile engellenecek ya da bunu…
  continue reading
 
İmâm-ı Rabbani, Ubeydullah Ahrar ve Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) hazeratının üçünün birden kitaplarında geçtiği üzere bir kimse ehil olmadığı hâlde kendisine râbıta yaptırırsa imânsız ölür. Ehil olmadığını bildikleri hâlde ona râbıta yapanlar da aynı şekilde imânsız ölürler. Son devir zülcenaheyn âlim ve velîlerden Abdulhakim Arvasi (k.s.) Râbıta…
  continue reading
 
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in mucizelerinden biri, ayın iki parçaya bölünmesidir. Bu mucize Kur’an-ı Kerim’in şehâdetiyle de sabittir. “Kıyâmet yaklaştı ay ikiye bölündü. (Müşrikler peygamber efendimizden bir mucize göstermelerini istemeleri üzere, Ay’ın ikiye bölünmesi olayı gerçekleşti.) Onlar bir mucize görseler bile, yüz çevirip: Bu devam ede…
  continue reading
 
Dünyanın dört bir tarafına ışık veren güneş, âlemi aydınlattıktan sonra aydınlık yüzlü peygamberlik güneşi (s.a.v.) hazretleri mübarek çadırından doğup Ashâb-ı Kiram’ı nurlu bakışlarıyla aydınlattı. Resûl-i Ekrem (s.a.v.), “Ali b. Ebû Tâlib nerededir?” diye sordu. “Yâ Resûlallâh, gözleri rahatsızdır” şeklinde cevâp alınca ümmetin gözlerine sürmeler…
  continue reading
 
Hayber’deki kalelerin en büyüğü olan Kamus Kalesi’ndeki halkın savunma konusunda son derece sebat göstermeleri bazı kimselere ümitsizlik vermiş ve kalenin fethinden ümit kesmişlerdi. O kimselerin başında ümitsizliğin uçup durduğu akşam, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in güzel ağzından icâzla dolu: “Allâh (c.c.)’a yemin olsun ki sancağı yarın öyle bir…
  continue reading
 
Allah’ı tanımanın yolu: Yakîn - Mektubât, 97. MektupBu mektûb, şeyh Dervîşe yazılmışdır. İbâdet etmemizin emr olunması, yakîn elde etmemiz için olduğubildirilmekdedir:“Hak teâlâ, Peygamberlerin en üstünü “salevâtullahi aleyhim” hâtırı için, bir işe yaramıyan bizlere, îmânınhakîkatini bildirsin! İnsanların yaratılmasına sebeb, emr olunan ibâdetleri …
  continue reading
 
Ebû Abdullah el-Hâris er-Razi (r.âleyh) Hazretlerinden rivâyet olundu ki Allâh (c.c.) bazı peygamberlerine şöyle vahyetti: “Ben falanca kişinin ömrünün yarısını fakirlikte; diğer yarısını zenginlikte geçirmesine hükmettim. Onu zenginlik ve fakirlikte hangisini önce yaşama tercihinde serbest bırak. Hatta onun dilediğini öne alayım” dedi. Bu ilâhî va…
  continue reading
 
Bugün Liberal Demokrat Parti eski başkanı Cem Toker'le beraberiz. Son 20 yılın siyasetinden ve Özal sonrasında Türk halkına liberalizmi anlatmanın zorluklarından konuştuk. Sohbetin akışı bizi daha çok Türkiye ile sınırladı ama en sonda evrensel temel gelir ile ilgili bir sorum da var. . Konular: (00:10) Cem Toker kimdir. (01:15) "Ben dememiştim". (…
  continue reading
 
Osmanlı’da Hz. Peygamber (s.a.v.) sevgisi bir başka neş’e ile tezâhür etmiştir. Ulu Camii’nin ibâdete açıldığı 1400 senesinden birkaç yıl sonra ve Süleyman Çelebi’nin de camide imâm olarak görevde bulunduğu bir sırada gerçekleşen bir olay bunu ispatlamaktadır. Kaynaklardan öğrenildiğine göre, İran asıllı bir vâiz, Ulu Cami’de yaptığı bir vaaz sıras…
  continue reading
 
Bu sohbette, Ramazan ayından sonraki ay olan şevval ayında 6 gün oruç tutmanın ( ramazan da oruç tutmak kaydıyla ), bütün bir yıl oruç tutmak sevabına kavuşturacağı Sevgili Peygamberimizin aleyhisselam emirleri nakledilerek anlatılmaktadır.
  continue reading
 
Allâhü Teâlâ, birbirlerine karşı rahmet ve sevgi bağlarıyla bağlı olmaları sebebiyle, Peygamberimiz (s.a.v.)’in Ashâbı (r.a.e.)’i Fetih Sûresi 29. âyette övmüştür. Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.)’in hepsi adaletli kimselerdir. Onların bize ulaştırdığı her şey de doğru ve gerçektir. Hz. Alî (r.a.)’in halifeliği zamanında meydana gelen hadiseler, Ashâb-ı Kirâ…
  continue reading
 
Bir kimse; tevhidi yani Allâh (c.c.)’un birliğini kabul edip “Lâ ilâhe illallâh” dediği halde, Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’in risâletini, peygamberliğini kabul etmezse, müslüman olmaz, imânlı sayılmaz. “Lâ ilâhe ilallâh” ile beraber “Muhammedün Resûlullâh” derse, ancak o zaman müslüman olur. Yahudi ve Hristiyanların sadece “Lâ ilâhe illallâh Muha…
  continue reading
 
Bu sohbette, namazın dinin direği olduğu , namaz kılmamanın dünya ahiret felaketlerine düçar olmağa sebep olacağı , fakat bundan ayrı olarak namaz kılmayana oruç ta tutma diyenlerin ise sapık, yobaz olduğu delilleriyle anlatılmakta , bu konunun hakikati nakillerle aktarılmaktadır.
  continue reading
 
Faizin haram kılınışı âyet, hadîs ve îcmâ’ ile sâbit olup haram olduğunu inkâr etmek küfür, işlenmesi büyük günâh-tır. Kur’ân-ı Kerîm’de: “Ey imân edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allâh’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.” (Âl-i İmrân s. 130) buyrulmaktadır. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: “Her türlü faiz yasaktır. Ana s…
  continue reading
 
Osmanlılarda vakıflar öyle inkişâf göstermiştir ki akıllara durgunluk verecek bir dereceye ulaşmıştır. Osmanlı toplumunda vakıflar sayesinde öyle bir yaşantı oluştu ki bunun ikinci bir örneğinin dünyada gösterebilmek mümkün değildir. Vakıflar sayesinde bir adam vakıf evde doğar, vakıf bir beşikte uyur, vakıf mallardan yer içer, vakıf kitaplardan ok…
  continue reading
 
İbn-i Ömer (r.a.) Peygamber (s.a.v.)’den şöyle rivâyet etmiştir: “Geceleyin abdestli yatan kimsenin yanındaki bir melek istiğfar eder. Yanî, “Yâ Rabbî! Geceyi abdestli geçiren bu kulunu afv et diye duâ eder.” Devamlı abdestli olmak İslâm’ın sünnetindendir. Bostânü’l Ârifin kitabında diyor ki, Allâhü Teâlâ Mûsâ (a.s.)’a: “Yâ Mûsâ! Sana bir musibet g…
  continue reading
 
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Din Felsefesi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Aykut Alper Yılmaz ile yaptığımız bu yayında, çağdaş zihin felsefesinin önemli problemleri başta olmak üzere klasik olarak fiziğin ve metafiziğin önemli problemleri arasında görülen konuları tartıştık. Evrende ne tür nesneler vardır? İnsan nasıl bir canlıdır? Ruhun …
  continue reading
 
Bir insan buluğ çağına girdikten sonra eğer kendisini evliliğe hazır hissediyorsa, aile olma hakkı vardır. Bu hak, hayat hakkı kadar önemlidir. Allah Resûlü (s.a.v.), maddi imkânı olmadığı için bu hakkı kullanmayan gençlere o imkânı elde edene kadar oruç tutmasını tavsiye etmiştir. Fakat insanoğlunda bu meyil olmasına rağmen, bugün birçok gence evl…
  continue reading
 
1. İnsanlar Cuma gününde ayrılığa düştüler; Yahudiler cumartesiyi, Hıristiyanlar pazarı (cuma yerine geçecek gün) edindiler. Yüce Allâh Peygamber (s.a.v.) ümmetini Cuma gününe hidâyet etti. 2. İnsanlar kıblede ayrılığa düştüler! Yahudiler doğuya yöneldiler. Hıristiyanlar Kudüs’e yöneldiler. Yüce Allâh Peygamber (s.a.v.) ümmetini Kıble’ye (Ka’be’ye)…
  continue reading
 
Son dönemeçte Türkiye'nin hali. Mart ayında yapılmış bir sohbetten. Bu podcast Odea hakkında reklam içerir. Sen de Odea ile yatırım fırsatlarını yakalayıp yatırımın merkezinde yer almak istiyorsan buradaki linke tıkla. Bu podcast LaVita hakkında reklam içerir. Sen de enerjini tazelemek ve doğanın gücünü vücudunda hissetmek istiyorsan buradaki linke…
  continue reading
 
Loading …

Hızlı referans rehberi