show episodes
 
(Herkese Lâzım Olan Îmân) kitâbı dört kısımdan meydâna gelmişdir. I. kısım; Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin (İ’tikâdnâme) kitâbının tercemesidir. (Hadîs-i Cibrîl) adı verilen; islâmın beş şartını ve îmânın altı şartını anlatan bir hadîs-i şerîfin açıklamasıdır. Ayrıca Şerefüddîn Yahyâ Münîrinin iki mektûbu, Allahü teâlâ vardır, birdir, konuları vardır. II. kısım; (Müslimânlık ve Hıristiyanlık) kitâbıdır. Burada Peygamberler, kitâblar, dinler, (Yehûdîlik, hıristiyanlık ve islâmiyyet) ha ...
  continue reading
 
Bu kitâb iki kısmdan meydâna gelmişdir: Kitâbın birinci kısmında; ingilizlerin dünyâ hâkimiyeti zemânında kurdukları (Müstemlekeler Nezâreti)nin bir elemânı olarak önce İstanbula gelen ve orada çeşidli islâmi ilimleri ve lîsanları öğrenen Hempherin, bağlı olduğu (Nezâret)in tâlimatı ile islâm âlemini dolaşması, Mehmed bin Abdülvehhab ile dostluk kurması, ona vehhâbîlik temel inançlaını telkin etmesi açıklanmakdadır. İslâm dünyâsını ve müslimânları nasıl parçalayabileceğinin âdetâ tatbikâtını ...
  continue reading
 
Artwork
 
İmâm-ı Rabbânî Müceddîd-i Elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretlerinin üç cild (MEKTÛBÂT) kitâbından ve oğulları Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî hazretlerinin de üç cild (MEKTÛBÂT) kitâbından, uzun bir çalışma sonunda çıkarılan kıymetli cümleler, Elif-ba sırasına göre tanzîm edilmiş, Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretlerine okunmuşdur. Dikkat ile dinledikden sonra, bunun adı (Kıymetsiz Yazılar) olsun demişdir. Okuyanın hayreti üzere, anlamadın mı, (Bunun kıymetine karşılık olabilecek birşey bulunabi ...
  continue reading
 
Artwork

1
Cevab Veremedi

Hakikat Kitabevi

Unsubscribe
Unsubscribe
Aylık
 
Cevâb Veremedi) kitâbı Harputlu İshâk Efendinin (Diyâ-ül kulûb) kitâbının tercemesidir. Îsâ aleyhisselâma gönderilen ve hak kitâb olan İncîl kitâbının tahrîf edilmesi ile ortaya çıkan dört kitâb [Matta İncîli, Markos İncîli, Luka İncîli, Yuhannâ İncîli] hakkında bilgi vermekde, bunlar arasındaki ihtilâfları açıklamakdadır. Kur’ân-ı kerîm ile İncîl karşılaştırılmakda, İncîlin tahrîf edildiği, hükümlerinin yürürlükden kalkdığı, Kur’ân-ı kerîmin bütün semâvî kitâbların hükümlerini yürürlükden k ...
  continue reading
 
Artwork
 
971 [m.1563] yılında doğmuş ve 1034 [m.1624] yılında vefât etmiş olan, ikinci bin yılının müceddîdi, İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretleri, islâm dîninin Kur’ân-ı kerîm ve Hadîs-i Şerîflerden sonra, üç numaralı kitâbı olan (MEKTÛBÂT) kitâbını yazmışdır. Üç cild ve aslı fârisî olan mektûbât kitâbında (536) mektûb vardır. İmâm-ı Rabbânî hazretleri bu eserinde, insanoğlunun rûhî hastalıklarının tedâvî yollarını göstermiş, islâm dînine nasıl inanılacağı, ibâdetlerin ehemmiyyeti, Evliyâ ...
  continue reading
 
Artwork

1
İslam Ahlakı

Hakikat Kitabevi

Unsubscribe
Unsubscribe
Aylık
 
(İslâm Ahlâkı) kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir. I. kısım; (İslâm ahlâkı) kısmıdır. Alî bin Emrullah ve Muhammed Hâdimi hazretlerinin kitâblarından hâzırlanmışdır. Kötü ahlâk ve bundan kurtulma çâreleri, (40) tane kötü ahlâk ve tedâvî yolları, ahlâk ilminin fâideleri, neye yaradığı, rûh nedir, rûhun kuvvetleri, hikmet, şeca’at, iffet ve adâletden doğan huylar geniş olarak anlatılmakdadır. II. kısım; (Cennet Yolu İlmihâli)dir. Muhammed bin Kutbüddîn İznîkinin (Mızraklı İlmihâl) kitâbı esâ ...
  continue reading
 
Artwork
 
Kur’ân-ı Kerim salt meal üzerinden anlaşılacak bir kitap değil. Meal üzerinden okumak faydalı mıdır yoksa zararlı mıdır bu uzun yıllar tartışma konusu olmuş bir mesele. Geçenlerde Kur’ân meali okuyan gençlerin deist ya da ateist olduğu yönünde bir açıklama da yapılmıştı hatırlarsanız. Bu bir ifrat olduğu gibi, bunun tefriti de yine sırf meal okuyarak radikalleşmektir. Kur’ân’ı okumak ve anlamak demek Kur’ân’daki kelimelerin, cümlelerin sözlük anlamlarını bilmekten ziyade, o kelimelerin ne tü ...
  continue reading
 
Artwork

1
Kerem Önder

Kerem Önder

Unsubscribe
Unsubscribe
Haftalık
 
Kerem Önder Hocamızın bağımlılık yapan üslûbuyla, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akâid, Siyer ve Tasavvuf gibi İslam ilimlerinin özetini, bu kanalda hiç sıkılmadan ve zorlanmadan hızlı bir şekilde öğrenecek ve hayatınıza tatbik etmekle kalmayıp etrafınızdaki insanlara da kolayca aktarabileceksiniz. "Sizden hiç bir ücret istemeyenlere tâbi olun. Onlar, hidayete erdirilmişlerdir." ayeti gereğince sohbet videolarımızı, ücret talep etmemek kaydıyla istediğiniz gibi paylaşabilirsiniz. (Yasin 21) Tebliğ ni ...
  continue reading
 
Artwork
 
(Fâideli Bilgiler) kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir. I.kısımda; Ma’lûmât-ı Nâfia (Fâideli Bilgiler), İslâm dîni hakkında kısa ve öz bilgiler; Ehl-i Sünnet i’tikâdı, islâmî ilimlerin ve fıkh âlimlerinin sınıflandırılması, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâtı, Ehl-i Sünnet dışı bu inanç sistemi olan vehhâbîlik hakkında bilgi vardır. II. kısımda; (Din Adamı Bölücü Olmaz) kitâbı vardır. Burada Mısırlı bir din adamı Reşid Rızânın bölücü yazılarına cevâb verilmekdedir. Ayrıca dört mezh ...
  continue reading
 
Artwork

1
Eshab-ı Kiram

Hakikat Kitabevi

Unsubscribe
Unsubscribe
Aylık
 
Eshâb-ı kirâm) kitâbının başında, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın Eshâbının üstünlüğünü, Eshâb-ı kirâma dil uzatanların haksız ve câhil oldukları anlatılmakda, ayrıca; (İctihâd)ın ne olduğu açıklanmakdadır. Tenbîh kısmında, bir islâm düşmanının yazdığı (Hüsniyye) kitâbına cevâb verilmekdedir. Bir kısmında, büyük islâm âlimi İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin ve Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî hazretlerinin hâl tercemeleri anlatılmakdadır. Müslimânların İki Göz Bebeği kısmında, Hazreti Ebû Bekr ve ...
  continue reading
 
Artwork
 
(Kıyâmet ve Âhıret) kitâbı iki kısımdan meydâna gelmişdir. I. kısım; büyük islâm âlimi, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin (Dürret-ül fâhire) kitâbının (Kıyâmet ve Âhıret) hâlleri olarak tercemesidir. İnsanın ölümü, rûhun bedenden ayrılması, kabr hayâtı, kabr süâlleri, kıyâmet günü insanların hesâba çekilmesi, Cennet ve Cehenneme nasıl gidileceği, geniş olarak açıklanmakdadır. Ayrıca, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin (Kimyâ-i Se’âdet) kitâbından alınan (Nefs muhâsebesi) kısmında, akıllı bir müslimânın n ...
  continue reading
 
Sesli Risale-i Nur Albümü. Yaralara binaen dertlere deva olarak seslendirilmiş Kur'ân dersleridir. "Ulûm-u imaniye, hususan doğrudan doğruya ihtiyaca binaen ve yaralarına devaen Kur’an-ı Hakîm’in esrarından manevî ilaçlar alınsa ve tecrübe edilse; elbette o ulûm-u imaniye ve o edviye-i ruhaniye, ihtiyacını hissedenlere ve ciddi ihlas ile istimal edenlere yeter, kâfi gelir. Onları satan ve gösteren eczacı ve dellâl ne halde bulunursa bulunsun; âdi olsun, müflis olsun, zengin olsun, makam sahi ...
  continue reading
 
(Hak Sözün Vesîkaları) kitâbında on kısım vardır. I. kısım; Abdüllah-ı Süveydi hazretlerinin yazdığı (Hücec-i kat’ıyye) kitâbıdır. Ehl-i Sünnet ile şî’îlerin arasındaki ayrılığın giderilmesini ve bu husûsdaki Nâdir Şâhın Fermânını bildirmekdedir. II. kısım; İmâm-ı Rabbânî Müceddîd-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendinin (Redd-i Revâfıd) kitâbıdır. III. kısım; Mevlevî Osmân efendinin (Tezkiye-i ehl-i beyt) kitâbıdır. Bir islâm düşmanının yazdığı Hüsniyye kitâbına cevâb verilmekdedir. IV. kısım; ...
  continue reading
 
Dört halîfenin ve Eshâbın bütününün büyüklüklerini, kıymetlerini çok uzun ve çok güzel anlatan bu kitâb, türkçe olup, ilk defa 1325 senesinde basılmıştır. Kitabevimiz yeniden 1998'de bastırmıştır. Bu kitâbı Seyyid Eyyûb hazretleri yazmıştır. 1. bâb’ta, birinci halîfe emîr-ül mü’minîn Ebû Bekr-i Sıddîkın “radıyallahü teâlâ anh” 66 menkıbesi vardır. 2. bâb’ta, ikinci halîfe emîr-ül mü’minîn Ömer-ül Fârûkun “radıyallahü teâlâ anh” 81 menkıbesi vardır. 3. bâb’ta, Ebû Bekr-i Sıddîk ve Ömer-ül Fâr ...
  continue reading
 
“Kur’ân’a Fatiha ile başlanır. Namaza Fatiha ile girilir. Her hayırlı iş bu pırlanta anahtarla açılır ve açılan kapılar arkasındaki karanlıklar da bu ışık kaynağı ile aydınlanır. Bu itibarla ona her şeyin başı ve esası mânâsında “Fatiha” denilir. Maddî-mânevî, ferdî-içtimaî pek çok dertlere derman olması itibarıyla ona “Şâfiye”, insanlığın bütün problem ve sıkıntılarına yeterli bir reçete olması cihetiyle “Kâfiye”, bütün kitapların fihristi ve Kur’ânî hakikatlerin ezelî bir hulâsası olması y ...
  continue reading
 
Çağımızın yaşayan en büyük İslâm âlimlerinden biri olan Fethullah Gülen, hem ülkesi Türkiye’nin tarihinde çok önemli roller oynamış hem de İslâm âleminde ve dünyada büyük etkiler yapmış bir lider... Milyonlarca takipçisi olan Fethullah Gülen’in hayatını yazmak kolay bir proje değildi. 2015 yılı Mart ayında Washington’daki bir programa katıldıktan sonra Türkiye’ye dönmeden önce, Pensilvanya’da ziyaret ettiğimde Gülen, 80 yıllık hayatını konu alan bu kitap projesi için “Değer mi ki...” dedi. B ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
İmâm namaz kıldırırken şu 7 hususa dikkat etmelidir:1. İmâm namazı hafif tutmalıdır. Enes b. Mâlik (r.a.)buyuruyor ki, “Hiçbir kimsenin ardında, Resûlullâh(s.a.v.)’in kıldırdığı namazdan daha hafif ve daha mükemmel bir namaz kılmadım.”2. İmâm, müezzin henüz ikâmeti bitirmeden ve cemaat saf olmadan tekbir alıp namaza başlamamalıdır.Namaza başlamadan…
  continue reading
 
Bu mektûb, yine mîr Muhammed Nu’mâna yazılmışdır. Cem’ıyyet sâhiblerinin sohbetinde bulunmak lâzım olduğu bildirilmekdedir: “Mîr hazretleri unutmuş olacaklar ki, bir selâm ve bir haber ile hâtırlamıyorlar. Dünyâ hayâtı pek kısadır. Bunu en lüzûmlu şeyde kullanmak gerekir. Bu en lüzûmlu şey de, kalbini toparlamış olanların yanında bulunmakdır. Hiçbi…
  continue reading
 
Ebû Ümâme (r.a.) şöyle dedi: “Farz ve nâfile namazlardan sonra Resûlullâh (s.a.v.)’e her yaklaştığımda onunşöyle duâ ettiğini işitirdim: “Allâhümmağfir lî zünûbîve hatâyâye küllehâ, Allâhümme en‘ışnî vecburnîvehdinî lisâlihil a‘mâli velahlâkı, innehû lâ yehdîlisâlihihâ, velâ yasrifü seyyiehâ illâ ente (Allâhım! Bütün günâhlarımı ve hatâlarımı affey…
  continue reading
 
Muâz ibni Cebel (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, birgün Resûlullâh (s.a.v.) onun elini tuttu ve: “Ey Muâz!Vallâhi seni gerçekten seviyorum” buyurdu, sonrada ona şunu söyledi: “Ey Muâz! Sana her namazdansonra şöyle duâ etmeyi ihmâl etmemeni tavsiyeediyorum: “Allàhümme eınnî alâ zikrike ve şükrikeve husni ibâdetik (Allâhım! Seni zikretmeme, sanaşü…
  continue reading
 
Resûlullâh (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu rivâyet olunur:“Kocasına itaat eden kadın için kocası ondan razı olduğu sürece havadaki kuşlar, sudaki balıklar, gökdeki melekler, güneş ve ay istiğfarda bulunurlar. Hangi kadında kocasına karşı gelirse Allâh’ın melekleri ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Hangi kadın da kocasının yüzüne karşı çehr…
  continue reading
 
Size vasiyetim ey oğlum! Akıldır, edeptir ve takvâdır.Tüm durumlarda geçmişlerin eserlerini izle, Ehl-i Sünnetve Cemaat’e bağlı ol. Fıkıh ve hadis öğren. Câhil sûfilerdensakın. İmam ve müezzin olmamak şartıyla namazıı cemaatle kıl.Hiçbir zaman şöhret arama ki, şöhret âfettir. Soya soparağbet etme. Dâima ismin az söylensin. İlk önlere kendi adını ya…
  continue reading
 
Ashâb-ı Kiram (r.a.e.)’den Mikdâm ibni Ma’dîkerib(r.a.)’den rivâyet edildiğine göre Nebi (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Âdemoğlu, midesinden daha tehlikeli bir kapdoldurmamıştır. Oysa insana kendini ayakta tutacakbirkaç lokma yeter. Ancak bir sebeple çok yiyecekolursa, midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe, üçte birini de nefesine ayırmal…
  continue reading
 
1. O gün, oruç tutulacak; fakat Muharrem’in sâdece onuncugünü oruç tutulmaz. (9.-10.), (10.-11.).Hz. Sâmî (k.s.) (9.-10.-11.) günleri tutmanın, en fazîletlisiolduğunu beyân buyurmuşlardır.2. Muharrem’in birinci ilâ onuncu günü de dâhil her gün okunan duâ, sabahleyin üç def‘a okunur.3. Mekrûh olmayan bir vakitte 2 rek‘at namâz kılınır. Herrek‘atte F…
  continue reading
 
İbn Abbâs (r.a.)’dan bildirdiği hadîs-i şerîf’te: “Aşûre günüoruç tutana, on bin melek sevâbı verilir. Muharrem’in Aşûregününü oruç tutana on bin şehîd, on bin hac ve umre sevâbıverilir. Muharrem’in onuncu günü olan Aşûre gününde biryetîmin başını okşayana Allâhü Teâlâ o yetimin başındakikıllar kadar cennette derece verir. Aşûre gecesi bir mü’minei…
  continue reading
 
Kim helâk edici büyük günâhlardan sakınırsa, diğer günâhları affedilir ve onun İslâm binasının beştemel farzını yerine getirmesinden dolayı ayrıca sevap yazılır. Çünkü İslâm’ın temelini oluşturan farzlar(kelime-i şehadet, namaz, zekat, oruç ve hac) ile büyük günâhlar; biri diğerini takip eden, birbirine karşıüstünlük sağlamaya çalışan, etki ve büyü…
  continue reading
 
Sinan, Taha ve Alperen'in Kurantime internet sitesinde yer alan soru-cevaplar üzerine konuştukları, sinema bölümü ve kitap bölümüyle içeriği zenginleşen Beraber Konuşalım programı yedinci bölümüyle sizlerle. Beraber Konuşalım artık Kurantime + kanalında yayınlanacak. 00:00 Giriş00:59 Sizden Gelen Yorumlar10:18 Tarikatlar, Rabıta ve Şirk18:50 Mezhep…
  continue reading
 
Cennet ehli cennete, cehennem ehli de cehenneme girdiğinde Resûlullâh (s.a.v.) ve mü’minler Allâh (c.c.)’a yönelirlerve derler ki: “Ey Rabbimiz! Bu kardeşlerimiz dünyada iken“La ilâhe illallâh” diyorlardı, bizimle beraber oruç tutuyorlarve bizimle birlikte namazlarını edâ ediyorlardı. Böyle iken onları günâhları sebebiyle cehenneme attın.” Allâh (c…
  continue reading
 
Sinan, Taha, Alperen üçlüsü Beraber Konuşalım'ın altıncı bölümüyle karşınızda! Kur'an okurken saygı göstermek, insanın sevdiği kişiye bakması, insanlığın ömrü hakkındaki hadis, eşcinsellik ve lanetleme ve çok daha fazlası bu sıcak muhabbette! Çalışmalarımızı sürdürebilmemiz ve daha fazlasını üretebilmemiz için desteklerinizi bekliyoruz:https://www.…
  continue reading
 
Hz. Peygamber (s.a.v.) ile Hz. Ali (r.a.) arasında derinve kuvvetli bir bağ vardır. Resûlullâh (s.a.v.) Ebû Tâlib’inevinde yetişip büyüdü. Hz. Ali (r.a.) de Resûlullâh (s.a.v.)’inevinde yetişip büyüdü. Hz. Ali (r.a.) ahlâkında ve yönelimlerinde Hz. Peygamber (s.a.v.)’in ahlâkına benzer bir ahlâksahibiydi. Çocuklardan ilk müslüman olan o idi. “Dârul…
  continue reading
 
Abdullah ibni Ömer (r.a.)’dan rivâyet edildiğine göre,Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Hepiniz bir tür çobansınız; hepiniz hangi görevi üstlenmişseniz, ondansorumlusunuz. Devlet reisi de bir tür çobandır veyönettiklerinden sorumludur. Erkek ailesinin çobanısayılır ve onlardan sorumludur. Hizmetkâr efendisinin malının çobanı durumundadır; o da ko…
  continue reading
 
Sinan, Taha, Alperen üçlüsü Beraber Konuşalım'ın beşinci bölümüyle karşınızda! Kader, doğal afet ve musbietler, Esma-ül Hüsna ve büyü ilişkisi, geçmişte yapılan hatalar, İslamofobi, Antonio Rüdiger, Tom Cruise ve çok daha fazlası bu sıcak muhabbette! Çalışmalarımızı sürdürebilmemiz ve daha fazlasını üretebilmemiz için desteklerinizi bekliyoruz:http…
  continue reading
 
Her konuda olduğu gibi İslâm’da ticaret ahlâkında daen güzel örnek tâbi ki Resûlullâh (s.a.v.) Efendimizdir.Güzel ahlâkın en büyük numunesi olan Nebi (s.a.v.)Efendimiz İslâm’da ticaretin nasıl yapılması gerektiğinibizlere öğretmiştir. İmâm-ı Gazali (r.âleyh) hazretleri deResûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’in öğrettiği helâl ticaretinnasıl yapılması gere…
  continue reading
 
Yine dopdolu bir Beraber Konuşalım programıyla karşınızdayız. Bu bölümdeki konularımız arasında Ramazan'da sinirli olmak, verimli bir Ramazan geçirmek için yapılabilecekler, beddua edenlerin zalim olma ihtimali, Allah'ın bize darılıp darılmayacağı gibi meseleler var. Ayrıca yine her zamanki gibi sizden gelen yorumları değerlendirirken, ilgi çekici …
  continue reading
 
İslâm dîninin sünnetlerinden biri de, duâdır. Resûlullâh(s.a.v.): “Duâ ibâdettir” buyurmuştur. Duâ ibâdetin özü vemü’minin silâhıdır. İbn-i Abbâs (r.a.) rivayeti ile Resûlullâh(s.a.v.): “Dikkat ediniz! Düşmanınızdan kurtulmanız, bolrızka kavuşmanız için size gece gündüz duâ etmenizitavsiye ediyorum. Çünkü duâ mü’minin silâhıdır” buyurmuştur.Selmân …
  continue reading
 
Beraber Konuşalım programının üçüncü bölümüyle karşınızdayız. Ramazan'a özel soruların da yanıtlandığı, Ramazan anılarının anlatıldığı, sizden gelen yorumların bir kısmının okunup değerlendirildiği keyifli ve bilgilendirici bir program olduğunu ümit ediyoruz. İstifadeye medar olması ümidyle, keyifli seyirler!00:00 Giriş00:52 Sizlerin Yorumları05:18…
  continue reading
 
Câbir İbn-i Abdullâh (r.a.)’den rivâyetle Resûlullâh(s.a.v.) Efendimiz: “Kişi ile şirk ve küfrün arasında yalnız) namazı terk etmek vardır.” diye buyurmuşlardır.Namazı inkâr eden kafir olur. Bu, kesin delil ile sabittir.Tembelliğinden dolayı kasden terk eden fâsık olur.Namazın farz olduğunu itikâd etmekle beraber, tembelliğinden kılmıyorsa, mesele …
  continue reading
 
Beraber Konuşalım programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Programın ilk bölümünde ilk programa gelen yorumlar hakkında konuştuk. Akabinde domuz etinin haramlığı, ateizmle ilgili okumalar, dua edecek enerji bulamamak, ebced hesabının İslamla ilgisi gibi ilgi çekici meselelerden bahsettik. 00:00 Giriş 01:10 Sizden Gelen Yorumlar Üzerine 03:33 Dom…
  continue reading
 
1. Aşağıdaki duâ, üç defa okunmalıdır:Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm Ve sallâllâhu ‘alâ seyyidinâmuhammedin ve âlihi ve sahbihî ve sellem. Allâhümmeente’l-ebediyyü’l-kadîmü’l-evvelü ve ‘alâ fazlike’l-‘azîmi vecûdike’l-‘amîmi’l-mu‘avveli ve hâzâ ‘âmun cedîdün kad akbelenes’elüke’l-‘ısmete fîhi mine’ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihive’l-‘avne ‘alâ hâ…
  continue reading
 
Loading …

Hızlı referans rehberi