Download the App!
show episodes
 
(İslâm Ahlâkı) kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir. I. kısım; (İslâm ahlâkı) kısmıdır. Alî bin Emrullah ve Muhammed Hâdimi hazretlerinin kitâblarından hâzırlanmışdır. Kötü ahlâk ve bundan kurtulma çâreleri, (40) tane kötü ahlâk ve tedâvî yolları, ahlâk ilminin fâideleri, neye yaradığı, rûh nedir, rûhun kuvvetleri, hikmet, şeca’at, iffet ve adâletden doğan huylar geniş olarak anlatılmakdadır. II. kısım; (Cennet Yolu İlmihâli)dir. Muhammed bin Kutbüddîn İznîkinin (Mızraklı İlmihâl) kitâbı esâ ...
  continue reading
 
M
Mücadele
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
Mücadele

Mücadele Podcast

Unsubscribe
Unsubscribe
Aylık
 
Yaşam zorlu bir süreç. Hepimiz bazen düşüyor bazen çıkıyoruz. Düştüğümüz anlarda kalıcı hasarlar almamanın önemine inanıyoruz. Bu amaçla da kendi aramızda yıllardır konuştuğumuz konuları, bizi hayatta daha ileriye götüren, doğru bildiğimiz çizgiden sapmamamızı sağladığına inandığımız kitaplar, düşünce okulları ya da tarzları, belgeseller kısaca faydalı bulduğumuz tüm kaynakları beraber ele alıp konuşacağız. Mücadele’ye hoş geldiniz.
  continue reading
 
Yaşadığımız dünyada iyi bir haber duyabilmek her geçen gün daha zor bir hale geliyor. Özelikle de din ve Tanrı’nın karakteri söz konusu olduğunda. Zamanımızı bu mevzuyu araştırmaya ayırdık. Bilim, mantık, akıl, kişisel tecrübelerimizin yanı sıra daha bir sürü kaynaktan yararlanarak gerçekten bir Yaratıcı’nın var olduğunu ve müjde şu ki, O’nun düşündüğümüzden de güzel olduğunu öğrendik.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Hz. Hasan (r.a.)’den naklen Resûlullâh (s.a.v.)’in şöylebuyurduğu anlatıldı. “İçten kin besleyip haset etmek,iyiliği yer bitirir. Tıpkı, ateşin odunu yakıp kül ettiğigibi.”Ebû Hüreyre (r.a.), Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’inşöyle buyurduğunu anlatıyor. ”Birbirinize öfkelenmeyin. Hasetleşmeyin. Zoraki artırmaya girmeyin. Alışverişi, muvazaalı olarak…
  continue reading
 
İbn Mâce’nin rivâyet ettiği, Emîrü’l Mü’minîn Alî (r.a.) onunda Resûlullâh (s.a.v.)’den bildirdikleri hadîs-i şerîfte: “Şa’banayının onbeşinci gecesi gelince, gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz.” buyruldu. Allâhü Te‘âlâ, bu gecede mü’min kullarına kurtuluş berâti yazdırır. Hadîs-i şerîfte:“Ber’ât gecesi kâhinler, büyücüler, içkiye devam e…
  continue reading
 
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in bizlere emir ve vasiyetlerinden biri, kusur ve kabahâtler yaptıkça tevbe veistiğfar namazı kılmamız hakkındadır.Şâyet bu kabahât ve kusurlar, günde yetmiş kez veyadaha fazla tekrarlanırsa, yine o nisbette namaz kılmalıyız. Zira namazdan önce abdest almak şart olduğu gibi,günâhlardan sıyrılmak da bütün tâatlardan önde…
  continue reading
 
Bu sohbette, namazın dinin direği olduğu , namaz kılmamanın dünya ahiret felaketlerine düçar olmağa sebep olacağı , fakat bundan ayrı olarak namaz kılmayana oruç ta tutma diyenlerin ise sapık, yobaz olduğu delilleriyle anlatılmakta , bu konunun hakikati nakillerle aktarılmaktadır.
  continue reading
 
Bir yere götürülecek en kötü şeylerden biri çek yat, ikincisi erkektir. Bunu bilmeyenleri zaten Mars'a, yeni bir dünya kurmaya götürmek benzin israfı olacaktır. Uzay programlarını planlarken bunları göz önünde bulundurmak elzemdir.
  continue reading
 
Cabir bin Abdullah (r.a.)’in Hendek savaşı sırasında başından geçen bir olayı şöyle anlatır: “Hendek günü yeri kazârkensert bir taşa rastladık, durumu Resûlullâh (s.a.v.)’e bildirdik.Resûlullâh (s.a.v.): “İnip onu ben kıracağım” buyurdu. Taşı kırmak için doğrulduğu zaman, karnına bir taş bağlamış olduğunugördük. Üç gün olmuştu ki, hiçbir şey yememi…
  continue reading
 
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdular: “Şüphesiz, insanların önünde beş tehlikeli geçit vardırki amelen zayıf ve çelimsiz olanlar bu geçitleri aşamazlar.” Hz. Ebûbekir (r.a.): “Beş tehlikeli geçit nedir, yâResûlallâh?” diye sordu. Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdular: “Ölüm ve ölümün ızdırâbı, kabir ve onunkorkutan yalnızlığı ve d…
  continue reading
 
Biz müslümanların bizleri doğru yoldan saptırmayaçalışanların aldatmacalarına kanmaması için İslâminanç ve itikâdını silsile hâlinde Resûlullâh (s.a.v.)’ebağlayan kişilerin arkasından gitmesi gerekir. Buzevât da Ehl-i Sünnet âlimlerimizdir. Türkiye’de milletimiz ağırlıklı olarak Hanefi mezhebine bağlıdır. Dolayısıyla İmâm-ı Âzam Ebû Hanife (r.a.) h…
  continue reading
 
Gönüller sultânı Hazret-i Sâmî (k.s.), kalbin Kur’ân-ıKerîm’de beş sınıf olarak beyân edildiğini anlatırlardı. Ezcümle: 1. Ölü kalb, 2. Hastalıklı kalb, 3. Gâfil kalb, 4. Zâkirkalb, 5. Ma‘nen diri (hayy) kalb.Kalbimizi her türlü hastalık ve tehlikelerden koruyacak birinci şartın zikru’llâha devâm olduğunu her defasında tekrârtekrâr beyân buyururlar…
  continue reading
 
Bütün hayatı manevî kerâmet (ya‘ni istikâmet) olan Efendimiz Hazretleri, kendilerinden sâdır olan kerâmetleri böylece saklamamızı bize öğretmiş oluyorlardı. Böylece kerâmetinmatlûb olmadığını, zuhûrunun o kişilere Allâh (c.c.)’ün rahmeti olduğunu anlatmış oluyorlardı. Buna da hâmdetmeklâzımdı ve hemen takılmadan istikâmet üzere Hâkk yoladevâmı öğre…
  continue reading
 
Bu sünnete uygun hayat günümüz insanlarının ancak örneklerini kitâblarda görebildiği bir şekilde tam 96 yıl devâmetmiştir. Doğumlarından dâr-ı bekâya intikâllerine kadar gecesiyle, gündüzüyle, harekâtı ve sekenâtı ile günün 24 saatindesünnet-i seniyyeye; Hazret-i Abdullâh ibn-i Ömer radıyallâhuanhümânın dediği gibi ve Pîr Efendimiz Hazretlerinin de…
  continue reading
 
Doğumundan i‘tibâren bütün hayatı boyunca bu müjdeninşanlı izlerini taşıyan bu zâta, “Âlî makâm sâhibi” ma‘nâsına gelen Sâmî ismi konur. Her hâlleri büyük, yüksek makâm sâhibioluşlarının dışarıya tezâhürüdür.Hâkk idâresinin kaldırılıp, halk idâresinin müslümânlara dasevdirilmeğe çalışıldığı şu cehâlet asrında; ekseriyetin İslâmdışı davranışlarına;“…
  continue reading
 
Resûlullâh (s.a.v.) buyurdu ki: “Şaban’ın 13. günününorucu 3000 sene oruç gibidir. 14. günün orucu, 3000 seneoruç gibidir. 15. gün ise, 13.000 seneye denktir.”(Suyûtî)Resûlullâh(s.a.v.)’e, “Ramazan’dan sonra hangi oruç dahaüstündür” diye sorulduğunda: “Ramazan’a hürmeten Şabanorucudur” buyurdu. “Hangi sadaka daha üstündür” diye sorulunca da: “Ramaz…
  continue reading
 
Hazret-i Sâmi (k.s.)’un hayatını manevi görevlisi ve ihvâna kılavuzu Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün kaleminden yayınlıyoruz: 1892 Yılında Adana’nın Tepebağ mahallesinde dünyâya teşrîfeden Hazret-i Sâmî (k.s.)’un babaları Müctebâ Efendi, anneleriÜmmügülsüm Hanımefendilerdir. Dedelerinin ismi Abdurrahmân,büyük dedeleri İshâk ve Hüseyin Efendilerdir…
  continue reading
 
Gavsü’l-A‘zam es-Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî (k.s.)Hazretleri Fethü’r-Rabbanî (İlâhî Armağan) nâm eserinde,“Âlimler, Nebîlerin vârisleridir.” hadîs-i şerîfini şöyle izâhbuyururlar:“Ey evlâd! Şunu bil ki, İslâm’a giren müslüman olur.İmân kalbde yer eder, o kimse mü’min olur. Sonra yakînsâhibi olur. Sonra irfân sâhibi olur. Sonra her şeyi Kitâbve Sün…
  continue reading
 
Hz. Ebû Bekir (r.a.)’in asıl adı Abdullah b. EbîKuhâfe’dir. Annesi Ümmül Hayr Selmâ bint-i Sahr’dır.Annesi, babasının amcasının kızıdır. Hem annesi, hembabası Teymoğullarındandır. Bu kabîle zarif ahlâkıve çok edepli olmalarıyla meşhurdur. Hz. Peygamber(s.a.v.)’i tasdik etmekte süratli davranışından dolayıResûlullâh (s.a.v.) Hz. Ebû Bekir (r.a.)’i ş…
  continue reading
 
Ayet-i Kerime’de şöyle buyrulur: “Rabbiniz celleşânühü’ye hüşû’ ve tezellülle yalvararak, gizlice duâedin. Muhakkak ki Allâhü Teâlâ, haddi aşanları sevmez.” (A’raf s. 55)Cenâb-ı Hâkk bu Âyet-i Celile ile şunu tehbîh buyurmuştur ki; duâ eden kimsenin, kendine lâyık olmayan şeyleri istemesi yakışmaz. Meselâ, nübüvvet mertebesi istemek veya göğe yükse…
  continue reading
 
Receb-i Şerîf’in yirmi yedinci gecesi on iki (12) rek‘atnamâz kılınır. Her iki rek‘atta bir selâm verilir. Her rek‘atta bir(1) Fâtiha ve on bir (11) İhlâs okunur. Namâzdan sonra yüz(100) defa Salevât-ı Şerîfe ve bir kere şu duâ okunur:“Allâhümme innî eselüke bi-müşâhedeti esrâri’lmuhibbîne ve bi’l- hılveti’lletî hassante bi-hâ seyyidi’lmürselîn. Hî…
  continue reading
 
Bu sohbette, bilhassa ramazan da dini bozmak için fırsat kollayan, din adamı görünüp din düşmanlığı yapanlar ve hileleri geniş olarak açıklanmakta, müminlerin dinlerini nakli esas alan ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmeleri gerektiği, aksi halde felâkete sürüklenecekleri delilleriyle anlatılmaktadır.…
  continue reading
 
“Kulunu geceleyin, delillerini göstermek için, Mescid-iHaram’dan, çevresini mübarek kıldığı Mescid-i Aksâ’ya götüren Allâh, noksan sıfatlardan münezzehtir. O, her şeyi çokiyi işiten, çok iyi görendir.” (İsra s. 1)Bu âyet-i kerîme, Resûlullâh (s.a.v.)’in, Mekke’den, Kudüs’tebulunan Mescid-i Aksâ’ya, ilâhî bir güçle götürüldüğünü beyânetmektedir. Bu …
  continue reading
 
Loading …

Hızlı referans rehberi