Mevlana Takvimi halka açık
[search 0]
Daha fazla
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
İbn Mes’ud (r.a.) anlatıyor: “Bir arabî Resûlullah(s.a.v.)’in huzuruna geldi ve: “Ya Resûlallâh (s.a.v.)’e banaöğüt ver” dedi. Resûl-i Ekrem (s.a.v.): “Allâh (c.c.) hiçbir şeyi eş edinme, kesilsen de yakılsan da!.. Namazıvaktinde kılmayı terketme. Zira o Allâh (c.c.) karşı birborçtur. İçki içme, çünkü o her şerrin, kötülüğün anahtarıdır.” buyurdula…
  continue reading
 
Efendimiz (s.a.v.)’in bizlere olan emir ve vasiyetlerindenbiri de Ramazân orucundan sonra, Şevvâl ayında altı günoruç tutmamız hakkındadır.Bu altı günlük oruç onarım gibidir. Şöyle ki; Ramazânayında farz olan oruçlar sırasında, bizlerden çıkan hatâ vekusûrların, terbiye ve edebimizdeki bozuk yönlerin, farz vesünnet namazlarındaki aksaklıkların, ya‘…
  continue reading
 
Bayram, bir refâh ve sevinç günü demektir. Resûl-ü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, Medine-i Münevvere’ yi teşrif edinceahalisinin senede iki bayram, eğlence, sevinç günleri olduğunu anlayıp, “Allâhü Teâlâ size o iki bayram günlerinebedel, onlardan daha hayırlı iki bayram günleri ihsânbuyurmuştur.” diye müjdelemiş, o günlerin Ramazan Bayramı ile Kurban Ba…
  continue reading
 
Enes bin Mâlik (r.a.)’in bildirdiği hadîs-i şerîfte Nebi(s.a.v.): “Ramazân Bayrâmı gecesinde, Allâhü Teâlâ,Şehr-i Ramazân orucunu tutmuş olanlara ecir vemükâfaatlarını verip bayrâm sabahı meleklere emreder.Onlar da yeryüzüne inip sokak ağızlarında, yol başlarında dururlar. İnsan ve cinden başka bütün yaratıkların işitecekleri bir sesle seslenirler.…
  continue reading
 
Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’i sevmek ve O (s.a.v.)’euymak, sünnetini yapmak ve yaymaktır. Emirlerini dinlemeyen, yolunda yürümeyen, sünnetini yaşamayan vesünnetini orta çağ düzeninden sayanlar O (s.a.v.)’i sevmiş olamazlar. Enes (r.a.)’den şöyle rivâyet edilir: Efendimiz (s.a.v.) buyurmuşlardır ki “Sünnetimi ihyâ edenkimse, muhakkâk beni sevmişti…
  continue reading
 
Hz. Zübeyr (r.a.)’in hayatı boyunca kahraman olduğugörülmüştür. O hicretten önce kahraman olduğu gibi, hicretten sonra da, bütün savaşlarda ve fetihlerde kahramanbir kimse idi. İslâmiyet’in ilk yıllarında Zübeyr (r.a.)’in müslüman olmasından sonra Mekke’de “Peygamber öldürüldü”diye bir dedikodu yayılmıştı. Bunu işiten Hz. Zübeyr (r.a.),heyecanla ka…
  continue reading
 
Sadaka-i fıtır (fıtır sadakası) Ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı bir malasâhip bulunan her Müslümânın vermesi gereken vâcib bir sadakadır. Fitre, Ramazan bayramının birinci günü sabahı, fecrindoğuşundan itibaren vâcib olur. Bayram namazına çıkmadanverilmesi daha iyidir. Zamanında ödenmeyip sonraya kala…
  continue reading
 
Kadir gecesi çoğu senelerde Ramazan’ın yirmiyedincigecesinde bulunur. Allâhü Teâlâ şöyle buyurdu: “Gerçekbiz onu (Kur’ân’ı) Kadir gecesinde indirdik” (Kadir s. 1)Keşşaf sahibi şöyle demiştir:“Kadir gecesi, bütün işlerin o gece takdir edildiği gecedemektir. Nitekim Allâhü Teâlâ şöyle buyurur: “(O, bir gecedir ki) her hikmetli iş, nezdimizden bir emi…
  continue reading
 
Allâhü Teâlâ: “(Ey Nebiyy-i Zîşân), Kadir gecesininfazîletini sana hangi şey bildirdi” yâhud: “(Ey Habîb-iEdîb’im), eğer Allâhü Teâlâ sana Kadir gecesininazâmetini ve Kur’ân-ı Kerîm’de olan şeyi bildirmemişolsa idi, sen onu anlayamaz, ona muttalî olamazsın.Lâkin Allâhü Teâlâ Kadir gecesinin azâmetini ve Kur’ân-ıKerîm’de olan hikmetleri sana bildird…
  continue reading
 
Allâh (c.c.)’un iradesi imân yolunu benimseyenlerinimânlarının kuvvetlenmesini dilemiştir. Küfür yolunu tercih edenleri ise eğrilikleri ile baş başa bırakmıştır. Buhususta Allâh (c.c.) şöyle buyurmaktadır: “Kim rahmanı zikretmekten gafil olursa yanında ayrılmayan birşeytânı ona musallat ederiz.” (Zuhruf s. 36)Yani Allâh (c.c.) kâfire yardım etmez v…
  continue reading
 
Bir kişinin yolculuk sebebiyle oruç tutmama ruhsatına sahip olabilmesi için çıkılacak yolculuğun yayaveya deve yürüyüşüyle üç günlük bir mesafeden azolmaması gerekmektedir. Zira bu durumda meşakkâtolacağı açıktır. Hatta bundan dolayı yolculuk esnasında bu meşakkâte katlanıp oruç tutmak daha evladır. Seferde oruç tutmanın da tutmamanın da caizolması…
  continue reading
 
Tarih boyunca İslâm dünyasında görülen iç gelişmelerveya dıştan gelen tesirler sonucunda İslâm’ın farklı yorumlanıp yeniden şekillendirilme girişimlerinin olması, İslâm’ı aslîşeklinde tutmanın ve onu böylece devam ettirmenin lüzumunu daha iyi göstermiştir. Günümüzde de İslâmî olmayankültür ve medeniyetlere bulaşmamış bir İslâm’ın ne derece önemli o…
  continue reading
 
Kadir gecesi, Ramazan-ı Şerîf’in, son on gününde aranır. Kuvvetli ihtimâl yirmi yedinci gecesidir. İmâm-ı Mâlik(r.âleyh)’e göre, Ramazan-ı Şerîf’in son on gününün her gecesinde aramak lâzımdır, ya’nî bu geceleri ihyâ etmek lâzımdır.İmâm-ı Şafiî (r.âleyh)’e göre yirmi birinci gece olması kuvvetlidir. Bâzıları da “on dokuzuncu gecedir” dediler. Âişe …
  continue reading
 
“Şahsımı değil, milletimi bu hale getirenlere, hakkımıhelâl etmiyorum! Beni, benim için lif lif yolsalar, cımbızcımbız zerrelerimi koparsalar, sarayımı yaksalar, hanümanımı, hanedanımı söndürseler, çocuklarımı gözümünönünde parçalasalar helâl ederdim de, Sevgili (s.a.v.)’inyolunda yürüdüğüm için beni bu hale getiren ve milletimi ateşe atan insanlar…
  continue reading
 
Sultan 2. Abdülhamîd Hân, Osmanlı padişahlarının otuzdördüncüsü, İslâm halifelerininin doksan dokuzuncusudur.Abdülhamîd Han gençliğinde kazandığı serveti, halifeliği döneminde İslâm dîninin yükselmesi ve müslümanların arasında birlik ve dirliğin temini için harcadı.Abdülhamîd Hân, Türk ve İslâm tarihinin ender kaydettiği çok büyük bir şahsiyetti. D…
  continue reading
 
Hişam b. Urve, babasından; onun da Hz. Ömer(r.a.)’den naklettiğine göre Hz. Ömer (r.a.) şöyle demiştir: “Bir kimsenin namaz kılması ve oruç tutması sakınola ki seni aldatmasın! Her dileyen namaz kılabilir, oruçtutabilir amma, emanete riayet etmeyen kimsenin diniyoktur.” Beyhaki, Abdurrezzak, İbn Ebi’d-Dünya ve Abdullah b. Mübarek’in beraber rivayet…
  continue reading
 
Bozulan her türlü orucun sonucunda mutlaka keffaret gereklidir denemez. Bu yüzden keffaret ancak onugerektirecek hususi durumlarda vacip olur. Bu hususidurumlar şunlardır:Kamil manada orucun bozulması yani orucu bozmadenilen kasıtlı olarak yemek, içmek ve cinsel ilişkidebulunmak eylemlerinden biri ile bozulan Ramazanorucudur. Bir diğer ifadeyle özü…
  continue reading
 
Şit (a.s.); Âdem (a.s.)’ın oğullarının en ulusu, en üstünü, Âdem (a.s.)’a, en sevgilisi ve ona, en çok benzeyeni idi. Âdem (a.s.); vefatından on bir gün önce, Şit (a.s.)’a:“Ey oğulcuğum! Sen, benden sonra, halîfemsin!” diyerekvazifesini takvâ üzere yürütmesini tavsiye etti. Onu, bir vasiyetname ile yerine vekil bıraktı. Bunu, Kabil’den ve Kabiloğul…
  continue reading
 
Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Muhakkak kiAllâh ve Resûlü şarabın, meytenin(leşin), domuzun ve putların satışını haram kıldılar.” ”Ey Allâhın Resûlü! Meyteninyağları hakkında ne dersin, onlarla gemiler yağlanır ve insanlar onu aydınlanmak için kullanırlar?” diye sorulunca, Hz.Peygamber(s.a.v.) “Hayır o haramdır” diye buyurdu ve şöyledev…
  continue reading
 
Geçmiş İslâm büyüklerinin güzel bir ahlâkı başolmak için arzu göstermemeleri idi. Beklenmedik biranda böyle bir şeyle karşılaşıp halk kendilerini başlarına geçirme arzusunu izhâr ettiklerinde mazeretgösteriyor, söz gelimi “Ben bu işe ehil değilim” diyor.Halkın “Sen fazlasıyla lâyıksın...” gibi ısrarlarına kulakasmıyorlardı.Süfyan es-Sevrî (r.âleyh)…
  continue reading
 
Firnas, 810-887 yılları arasında yaşamış Endülüslü bir İslam âlimdir. Endülüs’ün Ronda bölgesindekiTâkerunâ’nın (Takoronna) köylerinden birinde doğdu.Kurtuba’da büyüdü ve orada tahsil gördü. Daha gençliğinde kimya, astronomi ve edebiyat alanında adını duyurdu.Yaptığı ilmî ve edebî çalışmalar sayesinde Kurtuba’daI. Hakem’in sarayına girdi ve II. Abd…
  continue reading
 
Hz. Ebû Bekir’in vefatından ve Hz. Ömer’in göreviniüstlenmesinden sonra Ömer (r.a.) prensibini ve nasıl biridare yolu tutacağını açıklayan bir konuşma yaptı.“Bana ulaşan bilgilere göre insanlar benim şiddetlioluşumdan ürkmüş, katı oluşumdan korkmuşlar ve şöylesöylüyorlarmış: “Allâh’ın Resûlü sağ iken bile şiddetli davranıyordu. Resûlullâh (s.a.v.)’…
  continue reading
 
Avam, zenginler ve fakirlerden bir grup vardır ki,zikir meclislerinde bulunup, bunun kendileri için yeterli olacağını düşünürler. Bu sebeple bu davranışıâdet hâline getirmişlerdir. Kuru kuruya vaaz dinleyip, öğüt almadan ve amel de etmeksizin sevapkazanacaklarını sanarlar. Oysa aldanıyorlar. Çünküzikir ve vaaz meclislerinin fazîleti ancak hayra teş…
  continue reading
 
Şüphesiz en güzeli, teravihi hatimle kılmaktır. Buna görebazı camilerde cemaatin bilgisi doğrultusunda bu şekilde yani hatimle teravih kılınması tavsiye edilmelidir. Diğercamilerde ise namazın erkânına ve huşuuna riayet etmekkaydıyla cemaatin durumu gözetilmelidir.Maalesef günümüzde bazı camilerde teravih, erkânınariayet edilmeksizin süratle kılınm…
  continue reading
 
Allâh (c.c.) ve Resulü (s.a.v.)’i tüm varlığımızdan dahafazla sevmemiz gerekmektedir. Nebi (s.a.v.) Efendimizi nederece sevmemiz gerektiğini Cenâb-ı Hâkk; “Peygamber,mü’minlere kendi canlarından daha önce gelir. Onuneşleri de mü’minlerin analarıdır. ...” (Azhâb s. 6) âyet-ikerimesi ile beyân buyurmaktadır.Bir zât Nebi (s.a.v.) Efendimiz’e “Ya Resûl…
  continue reading
 
Çanakkale savaşları, İslâm-Türk tarihinin şeref levhalarından biridir. Bu başarı, yalnız Osmanlı kuvvetlerinindir. Denizyönünün kapalı ve demiryolunun Sırbistan toprağında kesikolmasından ötürü müttefiklerimizin Avusturya ve Almanya’nınÇanakkale’ye kattıkları kuvvet çok azdır.Nisan ayındaki ilk çıkartmalarla Seddülbahir’den son müttefik kuvvetleri …
  continue reading
 
“İslâm beş şey üzerine bina edilmiştir. Allâh’tan başka ilâholmadığına ve Muhammed (s.a.v.)’in Allâh’ın kulu ve Resûlüolduğuna inanmak, namaz kılmak, zekât vermek, Beytullâh’ıhac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (Buharî)“Kim Allâhü Teâlâ’dan başka ilâh olmadığına ve benimde Allâh’ın Resûlü olduğuma ihlâsla şehâdet eder, namazınıkılar, orucunu tuta…
  continue reading
 
Peygamber (s.a.v.) en emin, en âdil ve en doğrubir peygamberdi. Öylesine emin ve doğru idi ki, bunudüşmanları bile kabul edip itiraf etmişlerdir. Henüzkendisine peygamberlik gelmeden önce bile “El -Emin”deniyordu. Îbn İshak (r.âleyh), “Allâh (c.c.) O (s.a.v.)’debütün güzel ahlâk ve hasletleri cemettiği için kendisineemin denilmiştir.” dedi. Allâh (…
  continue reading
 
Bir mecburiyet altında bizlerden borç mal veyapara alan biri, borcunu ödemeyecek bir halde ise,onu bu sıkıntılardan kurtarmak için, borcunu ertelemek veya bağışlamak gibi, ne lâzım gelirse yapmamız, Efendimiz (s.a.v.)’in bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biridir.Şu hadîs rivayet edilmiştir: “Darda olan bir kimseyi feraha kavuşturan veya böyle bi…
  continue reading
 
“Yemeğe başlayan kimse, Bismillah desin. Bismillah demeyi unutursa hatırlayınca, “Bismillahi evvelehü ve ahirehü”desin.” (İbn Mace)“Ya Alî yemeğe tuz ile başla. Yemeğe tuz ile başlamakve bitirmek yetmiş derde devadır. Sağ elinizle yiyiniz, sağelinizle içiniz, sağ elinizle alınız ve sağ elinizle veriniz. Çünkü şeytan sol eliyle yer, sol eliyle içer,…
  continue reading
 
Ramazan-ı Şerif orucunun farz olduğuna dair ümmetin icma’ı vardır. Bütün bunlardan dolayı orucun farzoluşunu inkâr eden İslâm dairesinden çıkar.Alâuddin Ebû Bekr b. Mesud El-Kâsânî, Bedâyiu’sSanâi’ fi Tertibi’ş-Şerâi’ isimli eserinde, orucun farz olmasının; Kitap, Sünnet, İcma ile sabit olduğu gibi, aklen de sabit olduğunu söylemiş ve sözlerine şu …
  continue reading
 
(Ramazân Ayı’nın başında veyâ ortasında veyâ sonunda üçkere okunacak duâ.)“Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîmAllâhü Râbbün ahadün samedün ferdün li’l-‘âlemîne,nebîyyinâ Muhammedin erselehu mübeşşiran. Li’l-kâfirînemünzirûne münzîran mine’n-nâri ve münziran nebîyyinâMuhammedün ahadün, hâmidün ve kâsimun ve şâhidünli’l-mü’minîne ve kâimun nebîyyinâ Muhamm…
  continue reading
 
Şa’bân ayının son gününde Resûlullâh (s.a.v.) şöylebir konuşma yaptı: “Ey insanlar! Büyük, mübarek biraya giriyorsunuz. O ayda bin aydan daha hayırlı birgece vardır. Allâh (c.c.) o ayda oruç tutmayı farz kılmıştır. Geceleri ibâdet etmeyi de müstehâb kılmıştır.Kim bu ayda bir hayır işlerse, diğer aylarda bir farzişlemiş gibidir. Kim bu ayda bir farz…
  continue reading
 
Nebi (s.a.v.) bir hutbesinde; “Ey Ashâbım! Ramazan ayında oruçlu olan bir kimseye su içireni AllâhüTeâlâ benim havzımdan sular; artık o kimse ebediyyen susamaz.” buyurmuşlardır. Ebû Hureyre (r.a.)’denrivâyetle Resûlullâh (s.a.v.): “Şehr-i Ramazân’ınilk gecesi olduğunda Allâhü Teâlâ halkına nazareder. O’nun bir kuluna bir bakışı ebediyen o kimsenin …
  continue reading
 
Ebû Ubeyde (r.a.) katıldığı tüm savaşlarda cesur, kahraman ve atılgan bir asker olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.v.)’insavaşlarının hepsinde Ebû Ubeyde (r.a.)’in güzel izleri vardır. En acı çatışma Bedir savaşında kalabalık müşrikler ordusu ile sayısı gâyet az olan müslümanlar arasında yaşanmıştır. Ebû Ubeyde (r.a.) bu savaşta müslüman ordusununen önem…
  continue reading
 
8 Mart, 1910 yılından bu yana kapitalist küresel sermayedarların kendi lehlerine manipüle ettikleri ilginç bir günolarak, “Dünya Kadınlar Günü” adıyla kutlanmaktadır. 8Mart, her yıl giderek daha fazla çelişkiyi, soruyu bünyesinde toplayarak ilerlemektedir.Soru: Kadına yönelik aile içi şiddette erkeğin rolü, Kadınlar Günü bildiri ve açıklamalarının …
  continue reading
 
Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kur’ân-ı Kerîm’i üçgünden daha kısa sürede hatmeden, okuduğundan birşey anlamaz.” Kur’ân-ı Kerîm’i olması gerekenden daha hızlıokuyanlar onu tecvîd üzere okuyamazlar ve okudukları üzerinde düşünemezler. Kur’ân-ı Kerîm hatmine başlama ve bitirmezamanı, okuyanın tercihine bağlıdır. Şâyet haftada bir hatmediyorsa Hz…
  continue reading
 
Nefsin on askeri (kötü huy ve isteği) vardır:1. Hırs. 2. Şehvet. 3. Cimrilik. 4. Aşırı istek. 5. Doğruyoldan ayrılıp uzaklaşmak. 6. Acımasızlık, merhametsizlik, katı kalplilik. 7. Kötü ahlâk. 8. Sonu gelmeyenarzu, istek, emel. 9. Aşırı hırs. 10. TembellikHevânın da on askeri (kötü huy ve isteği) vardır:1. Haset. 2. Zulüm. 3. Kendini beğenmek. 4. Ki…
  continue reading
 
Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in mübarek annesi olupKureyş kabilesinin Zühreoğulları kolundan Vehb bin AbdiMenaf’ın kızıdır. Annesi Abdüddaroğullarından Berre bintiAbdüluzza’dır. Üç batın ileride soyu Peygamberimizin babatarafı ile birleşir. Medine’de doğdu. Amcası Vüheyb ibnAbdi Menaf’ın yanında büyüyen Amine, güzelliği ve terbiyesi ile Kureyş içeri…
  continue reading
 
Resûlullâh (s.a.v.): “Mallarınızı zekât ile koruyunuz.Hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz. Belâ dalgalarını,diğer bir rivayette belâ çeşitlerini, duâ ve tazarru’ ilekarşılayınız” buyurmuştur. Bunu Hasan-ı Basrî (r.âleyh)rivayet etmiştir.Resûlullâh (s.a.v.) bu hadîs-i şerifi Ashâbı (r.a.e.)’ebeyân ederken, bir nasrânî oradan geçiyordu. Hadîs-işer…
  continue reading
 
Dr Mehmet Hakan Sağlam’ın Lozan konulu konuşması:“Lozan’da neleri kaybettik biliyor musunuz? 3 Mart1924,halifelik kaldırıldı. (1923’te imzalanmasına rağmen)İngiltere Lozan’ı ne zaman onayladı? 16 Temmuz 1924Çünkü Lozan’da İngiltere’nin bir şartı vardı. İngilterediyordu ki, tamam sizinle anlaştık, bu toprakları verdiniz,bunları aldık. Size de şu kad…
  continue reading
 
Allâhü Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:“Hayır; Râbbine and olsun ki, aralarında çekiştiklerişeylerde seni hakem tayin edip, sonra senin verdiğinhükmü içlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen kabuletmedikçe inanmış olmazlar.” (Nisa s. 65) Bu âyet, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Zübeyir (r.a.) lehine Ensârî (r.a.)’den öncebahçesini sulaması hakk…
  continue reading
 
Hz. Ebû Bekir (r.a.) bütün malını İslâm uğruna harcamıştır. Zorluk seferi olarak anılan Tebük Seferi’neherkes elinde ne varsa getirerek katkıda bulunmuştu.Resûlullâh (s.a.v.) Hz. Ebû Bekir (r.a.)’e “Ne getirdinya Ebû Bekir?” diye sorunca “Malımın tamamını yaResûlullâh” dedi. Resûlullâh (s.a.v.) “Peki ailene, çocuklarına ne bıraktın?” diye sorunca “…
  continue reading
 
1. Yerçekimi kanunu: İSAC NEWTON değil BİRUNİ bulmuştur. (500 sene önce) 2. Kan dolaşımı: WİLLİAM HARVEY değil İBN-İ NEFS bulmuştur. (300 sene önce)3. Dünyanın Güneş etrafında 365 günde dönmesi: KLAUDYOS BATLAMYUS değil EL BATTANÎ bulmuştur. (700sene önce) Ayrıca Batlamyus 260 gün olarak hesap etmiş,el- Battani 365 gün olarak bulmuştur.4. Atomun pa…
  continue reading
 
İmâm-ı Âzam (r.a.), kendisine teklif edilen kadılıkgörevini ve devlet hazinesi bakanlığını kabul etmediğinden dolayı uğradığı çeşitli baskı ve zulümlere katlanarak âhiret sorumluluğu korkusundan dünyevî cezaları yeğler ve küçümserdi. Ebû Hanîfe (r.a.) dinî bilgilerdetam bir ihtisas elde etmiştir. Çağdaşları içinde kendinden daha bilgili birisi bulu…
  continue reading
 
Saîd b. Zeyd (r.a.) uzun boylu olup, esmere çalan bir tenrengi vardı. Güzel huylu, sakin tabiatlı vera’ ve takvâ sahibibir kimseydi. Zühd ve tevazu sahibi, derinlemesine dindarlığı olan bir zât idi. Saîd b. Zeyd (r.a.) ilk müslüman olanlarlabirlikte müslüman oldu. Kendisiyle birlikte Hz. Ömer (r.a.)’inkız kardeşi Fâtıma (r.anhâ) da müslüman olmuştu…
  continue reading
 
Kur’ân’da her şeyin açıklaması bulunmaktadır. Gerçekanlamda onlara vâkıf olan, şeriatın tamamını ihâta etmişolur ve hiçbir konuda sıkıntıya düşmez. Buna şu Kur’ânnassları delâlet eder: “Bugün size dininizi tamamladım.”(Mâide s. 3) “Sana da insanlara gönderileni açıklayasındiye Kur’ân’ı indirdik.” (NahI s. 44) “Kitapta hiçbir şeyieksik bırakmadık.” …
  continue reading
 
Hadîs-i Şeriflerde ve diğer kaynaklarda belirtildiğinegöre, zekâta tabi olan mallar şunlardır: Altın, gümüş,deve, sığır, koyun-keçi, atlar ve diğer hayvanlar. Toprakmahsulleri: Meyveler, sebzeler, buğday, arpa, mısır ve diğer tahıl ürünleri. Ziynet eşyası, ticaret malları, madenler,defineler, petrol ve petrol ürünleri. Altın ve gümüş isterse ziynet…
  continue reading
 
(Bu iki duâ akşamla yatsı arasında 3’er defa okunmalı veokuyuştan önce Yâsîn-i Şerîf okunmalıdır.)Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- râhîm“Allâhümme yâ ze’l-menni velâ yümennü ‘aleyhi. Yâ ze’lcelâli ve’l-İkrâm. Yâ ze’t-tavli ve’l-in‘âm. Lâ- ilâhe illâ entezahra’l-lâci’îne ve câre’l-müste’cirîne ve emâne’l-hâifîne.Allâhümme in-künte ketebtenî ‘ındeke fî ümm…
  continue reading
 
Bu gecede yüz rekat namâz kılınır. Bu durumdanamâzın, her iki rek‘atında bir selâm verilir. Her rek‘attaFâtiha’dan sonra 10 (on) İhlâs-ı Şerîf okunur. İsteğegöre bu namâz on rek‘at da kılınabilir. (O zamân herrek‘atta Fâtiha’dan sonra 100 (yüz) İhlâs-ı Şerîf okunur ve 10 (on) rek‘atın sonunda bir kere selâm verilerek namâz tamâmlanır.) Bu şekilde k…
  continue reading
 
Loading …

Hızlı referans rehberi