Mevlana Takvimi halka açık
[search 0]
Daha fazla
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Serpuş, her devirde ve cemiyette, giyenlerin mensup olduğu sınıfı ve zihniyeti temsil etmiştir. İnsanlar, başına giydikleri ile birbirinden ayırt edilmiştir. Türkiye’de ise 1925’de çıkarılan ve tarihte benzeri bulunmayan bir kanunla halka şapka giymek mecburiyeti getirilmiştir. Bu kanunun kabulü sırasında yapılan konuşmalarda, zihniyetle serpuş ara…
  continue reading
 
Hz. Ömer (r.a.) Allâh (c.c.)’dan kendisine ilhâm verilmesine mazhar olmuş değerli bir kimse idi. Yeni hayatın ihtiyaçlarını karşılamakta ve İslâm devletinin temellerini atmakta olağanüstü başarılı olmuştu. Aşağıdaki işleri gerçekleştiren odur: 1. Devlet divanlarını kurmak, 2. Beytülmâl’i (Maliye) sistemini kurmak, 3. Para basmak, 4. Ülkenin sınırla…
  continue reading
 
Dünyanın muhtelif bölgelerinde suya sabuna dokunmak yasakken, Osmanlı’da köylerden şehirlere kadar her yerde su, hayatın merkezindeydi. Nezâfetle yoğrulan Osmanlı dünyasını keşfe çıkan seyyâhlar, gördükleri temizlik kültürü karşısında şaşırırlardı. Bu yüzden, Osmanlı’nın ne kadar temiz ve hijyene dikkat gösteren bir toplum olduğunu, hatıralarına uz…
  continue reading
 
Mevlîd-i Şerîf okutmak ancak Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’i sevmekle olur. Ashâb-ı Kiram (r.a.e.) Efendilerimiz, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz’i evlerine davet etmeyi büyük devlet bilirlerdi. Her müşkülleri hallolur, hayır bereket artar, evlerine feyz-i ilâhi, rahmet-i ilâhi dolardı. O zamanda bulunsaydık, biz de davet ederdik. Zaten Mevlîd-i Ş…
  continue reading
 
Muhterem ve mübarek Âmine Hâtun birkaç kelime ile doğum gecesini şöyle anlatmıştır: “O gecenin ilk saatlerinde gök ehli birbirlerine şöyle bağırışıyordu: “Ey sema ve yer ehli! Bu gece öncekilerin ve sonrakilerin seyyidi, insan ve cinlerin Resûlü, Haremeyn’in nebîsi, iki kıblenin imamı, dünya ve âhirette şefaatçi, cihanın sultanı, Allâh (c.c.)’un Re…
  continue reading
 
Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz’in doğduğu gece, Îrân kralı (Kisrâ’nın) sarayı sallandı ve on dört burcu (kale çıkıntısı) yıkıldı. Fâris’in (Mecûsîlerin) bin seneden beri hiç sönmeden yanan ateşi söndü. Sâve gölünün suyu yere çekilip kurudu. Mecûsîlerin meşhur âlimi Mü’bedân rü’yâsında serkeş develerin, önlerine kattığı atları öldürüp, Dicle nehrini …
  continue reading
 
Dört hak mezhebi reddeden, müçtehid olmadığı halde şer’i delilleri sözde kitap ve sünnetten veya meâllerden çıkarmak sevdasında olan kimselerin büyük bir gaflet ve delâlet içerisinde oldukları şüphesizdir. Bu tipler, hiçbir şey üzerinde istikrar edemezler ve hiçbir kimse ile bu düşüncelerini paylaşamazlar. Bu inançta olanlar zahirde bir ve beraber …
  continue reading
 
“Allâh (c.c.) bir kuluna hayır murad edince, onu dinde fakih kılar. Yani o kuluna dînin hükümlerini öğrenmeye istîdad verir. Ona kuvvetli hafıza, anlayış verir. Onu dünyaya tapmaktan korur. Ayıplarını gözlerinde canlandırır. Yani yaptığı kusurun derhâl farkına varıp tevbe eder.” (Beyhakî) İmâm Ahmed bin Hanbel hazretleri der ki: “Zühdün, yani kalbi…
  continue reading
 
Kur’ân-ı Kerîm’de “Allâh fâizin bereketini tamâmen giderir. Sadakası verilen malları ise arttırır. Allâh (harâmı helâl tanımakta ısrâr eden) vebâl yüklenici kafirlerin hiçbirini sevmez.” (Bakara s. 276) buyurulmuştur. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz “Fâiz yetmiş üç çeşittir. En hafifi kişinin anasını nikâhlamaya kalkmasının dengidir.” (Feyzü’l-Kâdir) …
  continue reading
 
Sultan Ahmed, babası III. Mehmed, onun babası III. Murad ve onun babası II. Selim’den sonra, yâni Kanûnî’den beri, devlet işleriyle ilk defa bu derece ciddî şekilde ve kâbiliyet göstererek uğraşan hükümdardır. Çocuk yaşında gösterdiği zekâ ve kavrayış, sonradan oğulları II. Osman ve IV. Murad’da dehâ derecesini bulmuş ve bu iki hükümdar da babaları…
  continue reading
 
ABD’de yapılan bir çalışmada Kur’ân’ın insan bedeni üzerindeki fizîkî etkileri incelenmiştir. Çalışmaya yaşları 17 ila 40 arasında değişen kadın ve erkek gönüllüler katıldı. Bu gönüllülerin hiçbiri Müslümân değildi ve Arabça bilmiyordu. Dinlediklerini de ilk defa dinliyorlardı. Araştırmada insan bedenindeki anlık değişimleri algılayabilen MEDAC 200…
  continue reading
 
Dinin esasını ve seçkin sahâbelerin yolunu korumak için yaratılan, din önderlerinin en başta gelenlerinden ve sırlara vâkıf olan yakîn ehlinin en önde giden lideri, Ebû Hanîfe en-Nu‘mân (r.a.)’dir. Ebû Hanîfe (r.a.)’in sünneti koruma, dinin hükümlerini yerleştirmede benzersiz olduğuna delâlet eden kesin açıklamalardan biri tarikat pirlerinin büyükl…
  continue reading
 
Cenâb-ı Hâkk “Nefsinde ve kalbinde Râbbini gizlice, boynu bükük ve ürpererek zikret. Sakın gafillerden olma.” ve benzeri âyetlerini indirdikten sonra Hâce-i âlem ve Ademoğullarının Mürşidi (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri: “Cenâb-ı Hâkk’ın kalbime ve gönlüme doldurduğu her şeyi olduğu gibi Hz. Ebu Bekir’in göğsüne boşalttım” buyurarak Hz. Ebû Bekir (r…
  continue reading
 
1514’de Yavuz Sultan Selim Hân’ın Şiî Şah İsmail’i Çaldıranda mağlub etmesiyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki Sünnî halk harekete geçmişti. Bölgedeki Kürt Beyleri de bir araya gelerek, Osmanlı Hakimiyetine girmek gerektiğine karar verip, aşağıdaki nâmeyi imzalamışlar, ve Molla İdris’i de elçi olarak Yavuz Sultan Selim Hân’a göndermişlerdi: “Can-ü …
  continue reading
 
Sultan Abdülhamîd Han’ın haber alma teşkilâtı, gayet ince metodlarla çalışmıştır. Bu teşkilât sayesinde, yabancılarla düşüp kalkanlar ve elçiliklere girip çıkanlar, Beyoğlu eğlence yerlerinde gezip dolaşanlar, bazı postahanelerden Avrupa postalarını gözetleyip kollayanlar, ecnebî vapurlarından çıkıp şehri ziyaret edenler, Avrupa’ya gidenler ve orad…
  continue reading
 
Efendimiz (s.a.v.)’in emir ve vasiyetlerinden biri, Cuma günü ve gecesinde Kur’ân-ı Kerîm’den Kehf sûresinin okunmasını itiyad (alışkanlık) haline getirmemiz hakkındadır. Kezâ aynı gün içinde Âl-i İmran, Yasin, Hâmîm Dühân surelerini okumamız Efendimiz (s.a.v.)’in emirleri iktizâsındandır (gereğincedir). Bu bildirilen sûre ve âyetlerin özellikle cu…
  continue reading
 
Hz. Âmine (r.anhâ), Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’i beş yaşında iken Halîme (r.anhâ)’dan aldı. Bakıp besleme işini kocası Abdullah (r.a.)’in hizmetçisi olup miras yoluyla daha sonra Hz. Peygamber (s.a.v.)’e geçen Ümmü Eymen (r.anhâ)’ya verdi. Hz. Âmine (r.anhâ), bir sene sonra cihanın gözbebeği ile beraber Medine-i Münevvere’ye gidip bir ay kadar Dâ…
  continue reading
 
E‘ûzü bi’llâhi mine’ş- şeytâni’r- racîm. Bi-smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm. Selâmün ‘aleyküm ketebe rabbüküm ‘alâ nefsihi’r-rah-meh. Selâmün aleyküm bi mâ-sabertüm feni‘me ‘ukbe’d-dâr. Selâmün aleykümü’dhulû’l- cennete bi mâ-küntüm ta‘me-lûn. Ve selâmün ‘aleyhi yevme vülide ve yevme yemûtü ve yevme yüb‘asü hayyen. Ve’s-selâmü ‘aleyye yevme vülidtü v…
  continue reading
 
Safer ayının ilk ve son çarşamba gecesi, gece yarısından sonra yeryüzüne inecek belâlardan Allâh (c.c.)’un izniyle korunmak için imsâkten önce dört rek‘at nâfile namâzı kılıp Fâtiha’dan sonra zamm-ı sûre olarak, birinci rek‘atte 17 “Kevser”; ikinci rek‘atte 5 “İhlâs”; üçüncü rek‘atte 1 “Felâk”; dördüncü rek‘atte 1 “Nâs” sûrelerini okuyup selâmdan s…
  continue reading
 
“Eğer ehl-i kitap imân etselerdi, Allâh’dan korksalardı, şüphesiz kabahâtlerini kefâretler ve kendilerini naîm cennetlerine koyardık.” (Mâide s. 65) Âyet-i kerîmede şu hakîkatlere işaret edilmiştir: Yahudî ve Hıristiyanlar, kendisine imân etmek vâcip olan şeylere imân edip, Allâh (c.c.)’dan korksalardı, günâhlardan sakınsalardı, elbette Allâhü Teâl…
  continue reading
 
İlim tahsil ederken, kalbi dağıtacağı için şaka yapmamalı, ilim okuma ve dinleme esnasında, kalbi öldüreceği için gülmemeli ve oyun oynamamalıdır. İlimde mücâdeleye ve münâkaşaya girmemelidir. Çünkü din bilgilerinde tartışmaya girmek sapıtmaya yol açar. Dinde sünnet olanlardan birisi, din ilimlerinden öğrendiklerini hatırda tutmak, ezberlemek, iyic…
  continue reading
 
Mevlânâ (k.s.) Hazretleri, Halep’te El-Halâviyye ve Şam’da El-Makdisiyye Medresesi’nde bulundu. Muhyiddîn-i Arabî, Kemâleddin bin Adîm, Sadreddîn-i Konevî (k.s.) gibi zamânın âlim ve velîleriyle sohbet edip onlardan da ilim öğrendi. Onların teveccühlerini kazanan Mevlânâ Celâleddin (k.s.), Şam Medresesi’nde zaman zaman Hızır (a.s.) ile görüştü. Tas…
  continue reading
 
Efendimiz (s.a.v.)’in bütün Ehl-i Beyt’ini, Ashâb’ını ve merhum ümmetini sevmek lüzumludur. Efendimiz (s.a.v.)’in Ehl-i Beyt’ine olan sevgileri, onun yüce cenâbına yakışır bir şekilde büyüktür. Ehl-i Beyt’in sevgisi hakkında birçok âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfler vardır. Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadîs-i şerîflerinde buyururlar ki: “Şüphesiz ki,…
  continue reading
 
Kur’ân-ı Kerîm’de gusül hakkında şöyle buyuruluyor: “Eğer cünüp olduysanız tam olarak temizlenin (boy abdesti alın).” (Mâide s. 6) Guslün farz olmasının iki sebebi vardır: 1. Herhangi bir şekilde meninin gelmesi. Meninin uykuda gelmesiyle de gusül yapmak farz olur. 2. Cinsel ilişki. Guslün farz olması için cinsel ilişkide meninin gelmesi şart değil…
  continue reading
 
İmâm-ı Gazâlî (r.âleyh) dedi ki: “Cehennem ehlinin çoğunun ağlaması, ibâdetlerini, din işlerini geciktirdikleri için olacaktır. Yarın yaparım diyen zavallı, bugünün dün için yarın olduğunu düşünememektedir. Günler birbirini ta’kîb edip zaman geçtikçe gücü, kuvveti de azalmaktadır. Dünyanın ihtiyaç ve arzuları bitmez. Âmelleri geciktirmenin esas seb…
  continue reading
 
İnsan cennette her ihtiyacını temin eder ve daha fazlasını da temin eder. İnsan cennette bir şeyi arzuladığında sadece hatırından geçirmekle onu derhâl önünde bulur. Cennet ehli arasında kin ve nefret bulunmaz. Çünkü orada her isteyen istediğini anında önünde bulur. Bu yüzden Allâh (c.c) şöyle buyurmaktadır: “(Cennette) onların altlarından ırmaklar…
  continue reading
 
Dijital araçların ve internetin kendi içerisinde barındırdığı çocuk ve gençlerin maruz kaldığı riskler; sanal alemde şiddet, alkol, madde bağımlılığı ve cinsellik ile ilgili çok sayıda kötü misâl teşkil eden içerikler mevcuttur. Herhangi bir filtreleme programı olmaksızın internet ortamında denetimsiz bırakılan çocukların, aşırı şiddet barındıran r…
  continue reading
 
Ebû Ümâme (r.a.)’den şöyle nakledilmiştir: “Ben Resûlullâh (s.a.v.)’den işittim, O (s.a.v.) şöyle diyordu: “Ma’d bin Adnan’ın çocuklarının sayısı kırka ulaştığı zaman, bunlar Mûsâ (a.s.)’ın askeri içine dalarak onların mallarından aldılar. Mûsâ bunlara bedduâ etti. Cenâb-ı Hâkk kendisine vahiy ederek dedi ki: “Yâ Mûsâ onlara bedduâ etme! Çünkü onla…
  continue reading
 
Allâhü Teâlâ’nın yasaklarının zerresinden kaçınmak, cinlerin ve insanların ibâdetinden daha değerlidir. O halde cenk, saz, tanbur, def, ney ve diğer çalgı âletlerini çalmak, Allâhü Teâlâ’nın emrini tutmamak olur. Çalgı gibi, şarab ve diğer alkollü içkileri içmek, bunları satmak, aynı şekilde haram yemek, erkeklerin ipek giymesi ve yine erkeklerin a…
  continue reading
 
Farz namazda kıyâm etmek yâni ayakta durmak namazın farzlarından biridir. Şüphesiz kıyâmın farz olması, farz olan namaza mahsustur. Nafile olan namazda kıyâm farz değildir. Hattâ nafile namazın edâsı kıyâmsız caizdir. Kıyâmda musallî (namaz kılan), göbeğinin altında, sağ elini sol elinin üzerine koyar. Elleri tarif edildiği sûrette koymanın şekli, …
  continue reading
 
Endülüs’te üç aşamalı bir eğitim ve öğretim sistemi vardı. Altı yaşından itibaren başlayıp altı-yedi yıl süren ilk dönemde, diğer İslâm ülkelerinde olduğu gibi Kur’ân-ı Kerîm ve ilmihâl bilgileriyle Arapça ve şiir öğretiliyor, mekân olarak da küçük mescidlerle camilere yakın evler, öğretmenlerin evleri ya da devlet tarafından açılan yatılı mekteple…
  continue reading
 
Ana ve babanın evlâdı üzerinde hakkı olduğu gibi, evlâdın da ana ve baba üzerinde birtakım hakları vardır. Bu haklardan bir tanesi de çocuğa güzel bir isim vermektir. Muhammed ve Ahmed isimleri, Allâh (c.c.) katında bütün isimlerden daha sevimlidir. Cenâb-ı Hâkk, Peygamberi (s.a.v.) için ancak en sevimli olan ismi seçmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.) …
  continue reading
 
Tasavvuf yoluna giren kişinin mürşid-i kâmile olan ihtiyacı ve mürşidin misâli, denizde boğulmakta olan kişinin, kendisini boğulmaktan kurtarması, sanatında yüzme işinde iyi ve kamil bir yüzücüye olan ihtiyacı gibidir. Yüzücü kişi diğerlerini kurtarmak için onların elinden tutar. Yüzücü olduğunu söyleyen kişi, eğer tam yüzme bilmiyorsa, kendisiyle …
  continue reading
 
Örtünmenin amacı başkasının bakışlarından korunmak ve ırzı meşru olmayan cinsel isteklerden sakınmaktır. Âyette şöyle buyurulur: “Mümin erkeklere söyle: Gözlerini sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu kendileri için daha temizdir.” (Nûr s. 30) “Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Ziynet yerlerini açması…
  continue reading
 
Hz. Hanzala (r.a.) bir gün Hz. Ebû Bekir (r.a.)’e rastladı. Hz. Ebûbekir (r.a.) ona “Ya Hanzala nasılsın?” dedi. O da kendisi için “Ya Ebûbekir, Hanzala münâfık oldu.” dedi. Hz. Ebû Bekir (r.a.) “Sübhanallâh, Hanzala münâfık olmaz, neden böyle söyledin?” diye sordu. Hz. Hanzala (r.a.) “Resûlullâh (s.a.v.)’in yanında öyle bir ruh hâline giriyorum ki…
  continue reading
 
Peygamberimiz (s.a.v.), soyları ve kendileri hakkında şöyle buyurmuşlardır: “Yüce Allâh, İbrâhîm oğullarından, İsmâîl’i seçti. İsmâîl oğullarından Kinâneoğullarını seçti. Kinâneoğullarından Kureyş’i seçti. Kureyş’ten, Hâşimoğullarını seçti. Hâşimoğullarından da beni seçti.” “Ben Muhammed bin Abdullâh bin Abdulmuttalibim! Yüce Allâh, mahlûkâtı yarat…
  continue reading
 
Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Arafat’ta Vedâ Haccında: “Dikkat edin, cahiliyet devrinden kalma her (kötü) şey ayağımın altındadır ve yok edilmiştir. Cahiliyet devrindeki riba (faiz) da kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım riba, amcam Abdülmuttalib’in oğlu Abbas’ın ribasıdır ki, onun hepsi (yâni ana parasıdır) kaldırılmıştır.” (İbn-i Mace) buyurmuştur. Allâhü T…
  continue reading
 
Müçtehid olmayan bir mü’min için, bu dört mezhepten birisini taklid etmek vaciptir. Taklid, delilini bilmeden, bilmeye gerek duymadan, mezhebi müdevven, müçtehid bir imâma uymaktır. Özellikle memleketimizde mutlak müçtehid bulunmadığı için, her müslüman buna mecburdur. Bu vecibeye riâyet etmeyen bir kimse, mezhepsiz ve bid’at ehlidir. Eş-şeyh Abdül…
  continue reading
 
E‘ûzü bi’llâhi mine’ş- şeytâni’r- racîm. Bi-smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm. Selâmün ‘aleyküm ketebe rabbüküm ‘alâ nefsihi’r-rah-meh. Selâmün aleyküm bi mâ-sabertüm feni‘me ‘ukbe’d-dâr. Selâmün aleykümü’dhulû’l- cennete bi mâ-küntüm ta‘me-lûn. Ve selâmün ‘aleyhi yevme vülide ve yevme yemûtü ve yevme yüb‘asü hayyen. Ve’s-selâmü ‘aleyye yevme vülidtü v…
  continue reading
 
Safer ayının ilk ve son çarşamba gecesi, gece yarısından sonra yeryüzüne inecek belâlardan Allâh (c.c.)’un izniyle korunmak için imsâkten önce dört rek‘at nâfile namâzı kılıp Fâtiha’dan sonra zamm-ı sûre olarak, birinci rek‘atte 17 “Kevser”; ikinci rek‘atte 5 “İhlâs”; üçüncü rek‘atte 1 “Felâk”; dördüncü rek‘atte 1 “Nâs” sûrelerini okuyup selâmdan s…
  continue reading
 
İnsanın, bedenine zarar verecek şeylerden sakınacak kadar tıb ilminden bilmesi müstehâbdır. Çünkü tıb ilmi, bedenin sıhhatini muhâfazaya yardımcıdır. Dînî ve dünyevî ilimlerin tahsîli de ancak sıhhat olduğu vakit mümkün olur. Bu husûsda demişlerdir ki, ilim iki kısımdır: Din ilimleri ve beden ilimleri. Çünkü hastalıkdan kurtulmadıkça kalblerde huzu…
  continue reading
 
Geçmiş büyükler İblis’e karşı savaşmaktan gaflete düşmemişler, şeytânın hile ve tuzak noktalarını tanımak için ince eleyip sık dokumuşlardır. Bugün insanların çoğu, bu ahlâkî ilkeden habersiz bulunmaktadır. Oysa İblis bizden gaflete düşmediği gibi bizim de ondan gaflete düşmememiz gerekir. Çünkü İblis pusuya yatmış, insanları Allâh (c.c.)’un gazâbı…
  continue reading
 
Kişilerin derece ve makâmlarını bilen Allâhü Teâlâ olduğu için mensup olduğu zatın makâmını tayin etmek ve tahmîini olarak falan zat kutb-u zamandır veya gâvsdır demek doğru değildir. Bir şey hakkında âyet, hadîs vârid olmamış ve icmâ-ı ümmet de yoksa onun hakkında hüküm yürütmek hele “falan zât her hâlimizi ve kalbimizden geçen her şeyi biliyor” d…
  continue reading
 
Hayatı kolaylaştıran birçok şeyin yan tesirleri olabileceği unutulmamalıdır. Hatta bâzıları, “Acaba faydası mı çok, zararı mı?” diye insanı düşündürecek derecede, iki tarafı da kesen bir bıçak gibidir. İnternet, niyeti bozuk insanın elinde, korkunç bir silaha dönüşüyor. “Cinsel özgürlük” devri başladı hezeyânına uyarak, daha çocukluktan yeni çıkmış…
  continue reading
 
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm E‘ûzü billâhi min şerri hâzâ’z-zamâni ve este‘îzu bihî min şürûri sâiri’z-zamâni ve e‘ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tücîrenî mine’l-belâi fî hâzihi’s-seneti ve kınâ min şerri mâ-kadayte fîhâ ve ekrimnâ fî’s-saferi yâ ekreme’l-ekremîn. Ezhir vahtim hâzihi’ş-şuhûre ‘aleyye bi’s-selâmeti ve’s-sa‘âdeti ve li-…
  continue reading
 
Velî dost demek olup Allâh (c.c.) dostlarına velî denilir. Velînin çoğulu evliyadır. Ehl-i sünnet itikâdına sahip olup, günâhlardan sakınan, tâat ve ibâdete devam eden, farz ve vâciplerden başka imkânı olduğu kadar nafile ibâdetlere de devam eden, kötü ahlâktan sakınıp güzel bir ahlâka sahip olan ve insanları üzüp kırmayan, başkalarının mal, ırz, n…
  continue reading
 
Bir kısım insanlar anlayabildiği kadarıyla şeriata uyar. Şeriat sahibi nereye yürürse oraya yürür, nerede durursa orada durur. Muhammedî fiillerden en küçük bir şey terketmeksizin bütün gayretini ve himmetini sarfeder. İşte orta yol ve sünnet budur. Bununla amel eden de sünnîdir. Allâh (c.c.) sevgisi ancak bu yolu takip etmekle elde edilir. Bu bilg…
  continue reading
 
Azim ve çalışkanlık, çocukluklarından beri Muhterem Ömer Öztürk’ün öne çıkan vasıfları olmuş, bu sayede yöneldikleri her işte -biiznillâh- muvâffak olmuşlardır. Birkaç saatlik uyku ile günlerini geçirmekte; Ümmet-i Muhammed (s.a.v.)’den birinin meseleleri, bundan kaynaklanan üzüntü ve bedenlerindeki hastalıklar sebebiyle çoğu zaman bu birkaç saatli…
  continue reading
 
Ebedî mutluluğun sırrı; bizi karanlıkları ilim ve irfanlarıyla aydınlatan ve tehlikeli dönemeçlerde bizleri işâret taşları ile uyaran mâneviyat ehline uymaktadır. Nitekim Cenâb-ı Hâkk; “Ey mü’minler, Allâh’tan korkun, (kötülüklerden sakının) îmânında ve sözünde doğru olanlarla (sâlih ve sadıklarla) beraber olun.” (Tevbe s. 19) buyurmuştur. Sâdık ve…
  continue reading
 
Müdrik, namazın başından sonuna kadar fasılasız olarak imâma uyan ve bütün rekâtları imâmla beraber kılan kimsedir. Nafile bir namaza başlamış olan bir kimse, yanında cemaatle namaza başlanınca, bu nafileyi iki rekât olmak üzere tamamlar. Ondan sonra selâm verip cemaate katılır. Üçüncü rekâta kalkmış ise, onu da dörde tamamladıktan sonra cemaate ka…
  continue reading
 
Loading …

Hızlı referans rehberi