Kontrak Bilong God Bai Stap

3:26
 
Paylaş
 

Manage episode 338006720 series 3311992
Ryan tarafından hazırlanmış olup, Player FM ve topluluğumuz tarafından keşfedilmiştir. Telif hakkı Player FM'e değil, yayıncıya ait olup; yayın direkt olarak onların sunucularından gelmektedir. Abone Ol'a basarak Player FM'den takip edebilir ya da URL'yi diğer podcast uygulamalarına kopyalarak devam edebilirsiniz.

Ritim: Hibru 9:15-22

Blut bilong Jisas i mekim yumi i kamap klin tru long ai bilong God, olsem na Jisas i stap namelman bilong strongim nupela kontrak. Em i dai pinis bilong baim bek ol manmeri na lusim ol sin ol i bin mekim long taim namba wan kontrak i stap yet. Olsem na olgeta manmeri i harim singaut bilong God na i bihainim, ol i ken kisim dispela laip bipo God i tok long givim long ol pikinini bilong en. Na bai ol i stap gut oltaim oltaim. —Hibru 9:12

Sapos wanpela man i gat planti mani na kago samting, em bai raitim tok long wanpela pepa, long husat bai i kisim ol samting bilong em taim em i dai – na dispela i olsem wanpela kontrak. Na taim em i dai, na lain bilong em i laik tilim ol samting bilong em long laik bilong em, ol i mas klia gut pastaim olsem papa i dai pinis (lain 16).

God yet i wokim dispela kain kontrak. Na God yet i promisim dispela laip i stap oltaim oltaim long ol lain i harim singaut bilong God na bihainim. Na bikpela askim i olsem: yumi yet i stap insait long dispela kontrak? Na “olgeta manmeri i harim singaut bilong God na i bihainim,” ol i husat tru?

Yumi save olsem Abraham i stap insait long kontrak bilong God. God yet i stori long dispela long Abraham. Na Moses tu, na lain bilong Israel, long Olpela Kontrak. Tasol yumi tu i stap insait long dispela kontrak. Em i tok olsem long yumi, “Dispela em i blut bilong strongim dispela kontrak God i tokim yupela long bihainim” (lain 20). Yumi stap insait long kontrak bilong em.

Yumi ken save tru tru olsem dispela kontrak em i bilong yumi tu. Long Olpela Kontrak, Krais i no kam yet. Ol i no lukim pinis wok bilong Krais bilong inapim olgeta promis bilong God. Satan, na lain bilong em, ol i save tokim ol lain bilong God olsem ol i no stap lain tru bilong God, na olsem ol i no inap kisim ol promis bilong em. Tasol, dai bilong Krais i soim klia tru olsem yumi stap long kontrak bilong God. I no gat wanpela man i ken bagarapim dispela kontrak bilong God nau. Kontrak bilong God bai i stap.

Ol lain i harim singaut bilong God na bihainim, ol i ken kisim dispela laip bipo God i tok long givim ol, bilong stap gut oltaim oltaim, long wanem Krais i dai pinis bilong baim bek yumi!

SAMPELA TINGTING

Yu yet yu stap insait long kontrak bilong God, o nogat? Yu yet bai kisim dispela laip bilong i stap oltaim oltaim? Olsem wanem?

276 bölüm