Av Untac Guner halka açık
[search 0]
Daha fazla

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Yargıtay, işçi tarafından doldurulan iş başvuru formunda, işçi hakkındaki kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararını, işverenden gizleyerek ahlak ve iyi niyet kurallarına uygun davranmadığından ötürü, iş akdinin işverence haklı sebeple fesih edilebileceğini kabul, etmektedir. Yargıtay’ın bu kararı hukuka uygun değildir çünkü işçi yalnızca, iş …
 
Hakim, tavzih yolu ile hükümde unutmuş olduğu talepler hakkında karar verip bunu hükmüne ekleyemez. Bunun gibi hüküm verirken unutmuş olduğu vekalet ücreti veya faiz hakkında tavzih yolu ile bir karar verip bunu hükmüne dahil edemez. Aynı şekilde kısa kararla gerekçeli karar arasındaki çelişki de tavzih yolu ile giderilemez. T.C. YARGITAY 4. HUKUK …
 
Borçlar?n?n ödenmesi için emekli maa?? hesab?ndan kesinti yap?lmas?na r?za gösterilmesi yasakt?r. Yani borçlunun önceden emekli maa??ndan borçlar?n?n kesilmesine dair r?zas? al?nmas? usulü yasal de?ildir. Bu ?ekilde, emeklinin maa??ndan mahsup, virman ya da takas veya bunlar gibi i?lemler yap?lmas?na r?za göstermesi maa?ta tasarrufu engelleyici nit…
 
İş Kanunu’nun 18’nci Maddesine göre, iş sözleşmesini feshetmek isteyen işveren, iş akdinin feshini, yazılı olarak çalışana bildirmek, feshin gerekçesini açıkça belirtmek, feshe bağlı olarak ortaya çıkan tüm hakları fesih tarihinde çalışana ödemekle yükümlüdür. İş sözleşmesinin, sebep belirtilmeksizin feshi ya da belirtilen sebebin gerçeği yansıtmad…
 
İş Kanunu’nun 17’nci Maddesi’ne göre, iş sözleşmeleri, belirli bir süre için yapılmışlarsa sürenin bitiminde ama belirsiz süreli yapılmışlarsa, ihbar süresinin sonunda biter. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde, iş akdinin feshinin, karşı tarafa, bitiminden yani yasada belirtilen sürelerden önce ihbar edilmesi gerekir. Belirsiz süreli iş sözleşmeler…
 
KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULAN İLAMLAR 7 GÜN İÇİNDE ŞİKAYET EDİLMELİDİR! T.C. YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS NO 2016/2141 KARAR NO 2016/4751 Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi…
 
VERGİ, ODA YA DA SGK KAYDI OLAN BAĞ-KUR SİGORTALISIDIR. BAĞKURLULUĞUN TESPİTİ İÇİN NE GEREKİR? VERGİ ODA VEYA SGK KAYDI GEREKİR. VERGİ ODA VEYA SGK KAYDI OLAN KİŞİ'NİN BAĞKURLU OLDUĞU TESPİT OLUNUR. Bağ-Kur Sigortalısı sayılması için Vergi Kaydı ya da Esnaf Sicil Kaydı veya Oda Kaydı olması yeterlidir. YARGITAY 21. Hukuk Dairesi 2015/20687 E. 2016/…
 
Takip talebinde, cari nafaka alacağı talep edilmeyip adi alacak niteliğindeki, geçmiş dönem nafaka borçlarının tahsili talep edildiyse birikmiş nafaka borcunu ödemediğinden dolayı, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. Maddesi gereğince, borçlunun üç (3) Ay’a kadar tazyik hapsi cezası ile cezalandırılması amacıyla icra ceza mahkemesine, şikayet…
 
Alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir sebeple, emniyetli bir şekilde araç kullanamayacak kişinin, bu halde araç kullanması suçu ancak kasıtla işlenebilecek bir suçtur. Alkol ve uyuşturucu maddenin sırf kullanılmış olması bu suçun oluşması için yeterli değildir. Alkollü bir şekilde trafikte seyreden bir sürücünün, alkol konsantrasyonu,…
 
Reşit olmayan 16 yaşındaki kızını kaçıran kişiye telefon ederek, “Kızımın saçının bir teline zarar verirsen seni vururum, yakarım” biçiminde tehdit etmesi, 'Meşru Savunma' olduğundan ötürü baba 'Tehdit Suçu'ndan mahkum edilemez. #kararara.com http://bit.ly/2c9NX1cAv. ÜNTAÇ GÜNER, ESQ tarafından oluşturuldu
 
Limited ?irket orta??n?n ?ahsi borcundan ötürü alacakl?n?n ?irketin fesih ve tasfiyesini isteme hakk? yoktur. Bir limited ?irket orta??n?n, ?ahsi borcundan ötürü, limited ?irketteki pay? haczedilemez ancak o sahip oldu?u limited ?irketteki paya tekabül edecek, kar pay?na ya da söz konusu limited ?irketin feshi sonucu ortakl?k pay?na dü?ecek tasfiye…
 
Loading …

Hızlı referans rehberi

Google login Twitter login Classic login