Taleb halka açık
[search 0]
Daha fazla

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Âyet-i kerîmede, “Ey îmân edenler sabır ve namaz ile yardım isteyin. Şüphesiz ki Allâh sabredenlerle beraberdir.” (Bakara s. 153) buyrulduğu üzere Allâh (c.c.)’dan namazla yardım taleb etmek şundan dolayıdır: Çünkü namazın tam huşû, Ma’bud’a tam bir inkıyad ve ihlâs ile yapılması, kişinin bütün düşünce ve kalbini namaz ile namazda okuduğu âyetlere …
 
Âyet-i kerîmede: “Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?” (İnşirâh s. 4) buyrulmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.)’in şânının yüce oluşunun bir delîli de O (s.a.v.)’in adının, Allâh (c.c.)’un adını takip etmesidir. Kelime-i Tevhid’de bu açıkça görülmektedir. “Lâ ilâhe illallâh” denildikten sonra “Muhammedun Resûlullâh” denir ki bu şeref, her türlü şerefi…
 
Çok misafirperver bir adam düşünün. Misafirler için odalar süsler, onları gurup gurup çağırarak, önlerine kuru yemişlerle dolu altın ve gümüş tabaklar çıkarır, ateş dolu mangallar koyar, gelen misafirler önlerindeki tatlıları ve meyveleri yer, fakat kendilerinden sonra gelenler için tabak ve mangalları bırakırlar. Onun adetini bilen ve akıllı olan …
 
Kötü alim(!)ler eşkiyadan, yol kesicilerden daha kötüdür. Çünkü yol kesici, insanın dünyasına kasd eder, ama bu bozuk hocalar, insanın îmânına kasd ederler. Onlar namaz ve oruçta bile gevşeklik gösterirler. Haram ve günâhları âdet edinirler. “Hakkın sırları bize zahir oldu, bizim sözlerimiz bizden değildir. Yaptığımız işleri biz yapmıyoruz” derler.…
 
Bir gün Resûlullâh (s.a.v.) namaz kılarlarken, bir kimse sabah namazında iftitâh (başlangıç) tekbîrine yetişemedi, gitti bir köle azâd etti, gelip Resûlullâh (s.a.v.)’e sordu. “Yâ Resûlullâh! Ben bugün sabah namazında cemaate yetiştim ancak imâmla beraber alınan iftitâh tekbîrine yetişemedim, bir köle azâd ettim. Acaba iftitâh tekbîrinin sevâbına n…
 
Kadim tıp uygulamalarımızdan olan hacamata rağbet son yıllarda dünyada gözle görülür bir şekilde artmıştır. Bunun sebebi ise hacamat ile tedavinin ÇOK BASİT, GÜVENİLİR ve İLAÇSIZ bir tedavi şekli olmasıdır. Hz. Peygamber (s.a.v.) bizzat kendisi Ebû Taybe adında bir hacamatçıya (haccam) hacamat yaptırmış ve başından kan aldırıp o kişiye ücretini öde…
 
Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz: “Şunu biliniz ki sizden evvelkiler yetmiş iki fırkaya ayrıldılar. Bu ümmet de yetmiş üç fırkaya ayrılacak. Hepsi ateşte, biri necattadır (kurtulur)” buyurmuştur. Necatta olanların kimler olduğu sorulunca: “Benim ve Ashâbımın yolu üzere olanlar” buyurmuşdur. Evliyadan ve erbâb-ı kulûbdan (kalb ehli) zannedilen ve so…
 
İmâm Ebû Yusuf’un asıl adı Ya‘kub b. İbrahim olup Ebû Hanîfe (r.a.)’in önde gelen talebesidir. Hâdî, Mehdî ve Harûn er-Reşîd dönemlerinde kâdı’l-kudâtlık yapmış bir âlimdir. Doğu ve batının kadılığını üstlenen biri Ebû Dâvud, diğeri ise İmâm Ebû Yusuf olmak üzere sadece iki kişi olduğu ifade edilmiştir. Uzun süre Ebû Hanîfe (r.a.)’e talebelik yapan…
 
Ubeyde Müleyk (r.a.)’dan, Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ey Kur’ân ehli, Kur’ân’ı yastık edinmeyiniz ve onu gece gündüz hakkıyla okuyunuz. O’nu yayınız ve onu güzel sesle okuyunuz. Manâlarını düşününüz. Tâ ki felâha eresiniz. Kur’ân-ı Kerîm’in mükafatını dünyada istemeyiniz. Ahirette onun büyük mükâfatı vardır.” (Beyhâki) “Onu hakkıyla oku…
 
“Benim oğullarıma ve dostlarıma birinci vasiyetim; dâima gazâ ve cihâd sünnetini ikâme ve Nebî (s.a.v.)’in dînini kuvvetlendirerek devâm ettirmektir. Tam bir kuvvet ve kudretle Nebî (s.a.v.) Efendimiz’in sancağını Livâ-yı Şerîfi’ni yükseltiniz. İslâm’a hizmet âdetini kullanılmaz hâle getirmeyiniz. Çünkü Cenâb-ı Hâkk, bu zaîf kulunu, beldeleri fetih…
 
Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.) kimlerdir? İmâm Kastalâni, El Mevâhib adlı eserinde Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.)’i şöyle tarif eder: “Müslüman olup, Resûlullâh (s.a.v.) ile arkadaşlık eden veya kısa da olsa, onu gören veya Resûlullâh (s.a.v.) onu görüp imân üzere ölen kimsedir.” Devamla, Ashâb-ı Kirâm (r.a.e)’i şu üç kısma ayrılır: Muhacirler ile Ensar ve Mekke’n…
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine davet ettiği gazeteciler sonrası başlayan tartışmalar ve İmamoğlu'nun kullandığı dile yönelik tepkileri siyaseti, iktisatçı Nesrin Nas, Dicle Baştürk'e değerlendirdi.Ahval tarafından oluşturuldu
 
Allâh dostu velilere karşı çıkmak öldürücü bir zehirdir. Nitekim İbn Sakâ isimli bir zâtın hikayesi ibretliktir. îbn Sakâ; ilim, zekâ, şöhret ve Halife’ye yakınlık bakımından zamanında emsâlsiz biriydi. Ne var ki, velî oluşunu inkârı sebebiyle, bir veli hakkında: “Ona cevap veremeyeceği bir mesele soracağım” dediği için cezaya müstahâk olmuştur. Şö…
 
Fahr-i Kâinât (s.a.v.) Efendimiz, hiçbir peygambere nasip olmayan bir takım hasletlerle donatılmış, yine başka hiçbir ümmete verilmeyen kolaylıklar O (s.a.v.)’in ümmetine bahşedilmiştir. Allâh (c.c.), O (s.a.v.)’in ayak bastığı toprağı temiz kılmış, O (s.a.v.)’e ve ümmetine yeryüzünün pis olmayan her yerini ibâdethâne ve temizleyici olarak kullanma…
 
Kadına ve aileye dönük yaşanan sıkıntılara çözüm reçetesi olarak sunulan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” politikaları, acaba bu politikaları en iyi uygulayan ülkelerde nasıl bir sonuç veriyor? Bilimsel araştırmalara göre toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını uygulamada en ideal ülkeler olarak sunulan İzlanda, Finlandiya, Norveç ve İsveç’te uygul…
 
Bir hadîs-i şerîfte: “Ramazân bayrâmından sonra altı gün oruç tutan bir kimse, bir sene boyunca oruç tutmuş gibi olur. Kişi bir iyilikte bulunursa, kendisine bunun on katı verilir” buyurulmuştur. (İbn-i Mâce ve Nesâî) Taberânî’nin rivâyetinde şu ziyâde vardır: Allâh Resûlü (s.a.v.) böyle buyurunca Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a.), Efendimiz (s.a.v.)’e: “…
 
Cahiliyyet zamanında putperestlikten nefret ederdi ve hakîkati araştıranlardandı. İslâmiyetten evvel de Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in eski dostu idi. Kan da‘vâlarını hâl ve fesl için hakem ta‘yin olunurdu. Hadîs-i şerîfte: “Ebû Bekir’in malından fâidemend olduğum (faydalandığım) kadar hiçbir maldan fâidemend olmuş değilim” buyurulmuştur. Başka bir hadî…
 
Efendimiz (s.a.v.)’in bizlere emir ve vasiyetlerinden biri de, Ramazân ve Kurban bayramlarının gecelerini rükû ve sücûdu bulunan namazlarla ihyâ etmemiz hakkındadır. Bu geceleri ibâdetle geçirmenin lüzumunu Selef-i Salihîn bilfiil göstermişlerdir. Kur’ân okumak, tesbih-ü tehlîller ile Allâh (c.c.)’u anmak, Resûlullâh (s.a.v.)’e salât getirmek suret…
 
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “Bayramlarınızı tekbîrler ile şenlendiriniz.” “Kim bayram günü üç yüz kere “sübhânellahi ve bihamdihi” der ve sevâbını ölmüş müslümanlara bağışlarsa, her müslüman ölünün kabrine bin nûr iner, ölünce Allâh (c.c.) kendi mezarına da bin nûr gönderir.” Ramazân Bayramı sabahı, Allâh (c.c.), melekleri yeryüzüne indiri…
 
Milletimizin eski parlak günlerini yakalaması için ecdâdını tanıması ve yolundan gitmesi gerekir. İşte yabancıların anlatımıyla kaybettiğimiz değerler: “Türk dükkânlarında hiçbir zaman tek meteliğim kaybolmamıştır. Ne zaman bir şey unutsam, hiç tanımadığım dükkâncılar arkamdan adam koşturmuşlar, hatta birkaç kere Beyoğlu’ndaki ikametgâhıma kadar ge…
 
İmâm Şaranî (r.âleyh) Hz. anlatıyor: “Bütün hayatım boyunca evimin yirmi dört saatlik nafakasını temin edecek malî bir güce sahip olamadığından zekâtımı (fıtramı) veremiyordum. Böylece 950 hicrî senesinin Ramazân Bayramı gelip çatmıştı. Bayramdan sonra, bir gece rüyamda bir olayla karşılaştım. Kendimi birçok insanın bulunduğu geniş boş bir yerde gö…
 
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın "seçime kendi adımızla logomuzla gireceğiz" açıklaması siyasete damgasını vurdu. Peki, Deva Partisi'nin bu çıkışı ne anlama geliyor, muhalefet cephesinde neler oluyor? Kamuoyu araştırmacısı ve siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu, Dicle Baştürk'e anlattı.Ahval tarafından oluşturuldu
 
Efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: “Allâh (c.c.)’un huzuruna, yeryüzünün en çok şükreden kulu getirilir de, Allâh (c.c.) ona, şükredenlere vermiş olduğu mükâfaatı verir. Sonra, yeryüzünün en çok sabreden kulu getirilir de ona, “Şu şükreden kimseye verdiğim mükâfaatı sana da vermemi ister misin?” denilir. Kul bunun üzerine, “E…
 
Fitre sadakası, Ramazân ayının sonuna yetişen ve temel ihtiyaçlarından başka en az nisâb miktarı bir mala sâhib bulunan her Müslümân için verilmesi vâcib olan bir sadakadır. Fıtır sadakası, buğdaydan yarım sâ’; hurma, kuru üzüm ve arpadan bir sâ’ verilir. (1 sa’: 1040 dirhem ki o da yaklaşık 3120 grama karşılık gelir.) Fıtır sadakası, sevâb için ve…
 
Bildirildiğine göre Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.), Allâhü Teâlâ’nın: “Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır” âyet-i kerîmesinin inmesine sevindikleri kadar, bir başka şeye sevinmemişlerdir. Çünkü Resûlullâh (s.a.v.) bir gün Ashâbı (r.a.e.)’e İsrâiloğullarından dört kimseyi, ya’nî Eyyûb, Zekeriyyâ, Harkîl ve Yûşâ’ bin Nûn (a.s.e.)’i ve onların seksen sene ibâd…
 
Ramazân ayında, içinde Kadir Gecesi bulunmayan, “Bin aydan daha hayırlı bir gece” (Kadir s. 3) olan Kadir gecesi bulunmaktadır. Allâh Resûlü (s.a.v.) bu mübârek gecenin Ramazân ayının son on günün tek gecelerinde aranması gerektiğini bildirmişlerdir. O geceyi ihyâ eden bin ay, yani seksen üç sene dört ay ibâdet etmiş gibi oluyor. Cenâb-ı Hâkk o gec…
 
Ebu’d-derdâ (r.a.) şöyle demiştir: “Mü’min için de kâfir için de ölüm daha hayırlıdır.” Çünkü Allâhü Teâlâ mü’minlerle ilgili olarak meâlen şöyle buyuruyor: “Allâh (c.c.) katında olan nimetler, müttekiler için daha hayırlıdır.” (Âl-i İmrân s. 198) Bir diğer âyette de şöyle buyuruluyor: “O küfredenler kendilerine zaman (ve meydan) vermemizi nefisler…
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyeliler konusunda söylem değiştirmesi tartışmalara neden oldu. Erdoğan neden "gönüllü ve onurlu geri dönüş"ten bahsetti? Türkiye’nin Suriyelilere ilişkin politikasında ne oluyor? Suriyeliler sorunu nereye evriliyor? Hepsini siyaset bilimci Yektan Türkyılmaz, Dicle Baştürk'e anlattı.…
 
Ahval Genel yayın Yönetmeni Yavuz Baydar'ın Sıcak Takip'te konukları Paris 8 Üniversitesi Jeopolitik bölümü öğretim üyesi ve yazar Prof Nora Şeni ile iktisatçı ve Ahval yazarı Prof Eser Karakaş olurken, programda Fransa seçimleri öncesinde son durumu değerlendirildi. Fransa seçimlerinin Türkiye açısından ne ifade ettiğinin değerlendirildiği Sıcak T…
 
Âyet-i celîlede şöyle buyrulur: “Ey Âdem! Sen ve eşin, Cennet’te oturun. Ve ikiniz de dilediğiniz yerden (Cennet meyve ve ni’metlerinden) yiyin. Yalnız, şu ağaca yaklaşmayın. Sonra nefislerine zulmedenlerden olursunuz. Şeytan, onların, kendilerine gizli bırakılmış olan çirkin yerlerini (avret mahâllerini) açmak için ikisine de vesvese verdi. Râbbin…
 
Âyet-i kerîmelerde şöyle buyrulur: “İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın.” (Kaf s. 18) “Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül; bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsrâ s. 36) Resûlullâh (s.a.v.) Sahihayn’de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: “Müslüman, Müslü…
 
Allâhü Teâlâ: “Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır” buyuruyor. (Kadir s. 2) Yani, Kadir Gecesi’ndeki âmelin, kendisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı olduğunu beyân etmiştir. Kadir Gecesi, Ramazân-ı Şerîf’in, son on gününde aranır. Hz. Âişe (r.anhâ)’dan rivâyetle Resûlullâh (s.a.v.): “Kadir Gecesini Ramazân’ın son onunun tek sayılarında a…
 
TSK'nin “Medya Savunma Alanları”na yönelik başlattığı operasyon ne anlama geliyor? KDP bu operasyona onay verdi mi? KDP-Ankara yakınlaşmasının anlamı ne? KDP-PKK çatışması riski var mı? Gazeteci Fehim Işık, Dicle Baştürk'e anlattı.Ahval tarafından oluşturuldu
 
Nebî (s.a.v.) bir gün hutbeye çıkarken üç defa: “Âmîn!” dedi. Orada bulunan sahâbeler bunun hikmetini öğrenmek için “Yâ Resûlallâh (s.a.v.), neden üç defa âmîn dediniz?” diye sordular. Nebî (s.a.v.) cevâben: “İlk basamakta; Cebrâil (a.s.) bana geldi ve “her kim anası ile babasının veya onlardan birinin ihtiyarlığına yetişir de onların rızâlarını al…
 
Oruçlu olduğunu unutarak yiyen, içen, cima yapan kişiye keffaret gerekmediği gibi, orucu bozulmadığı için kaza da gerekmez. (el-Câmiu’sSağîr) Ramazân ayı içerisinde bir kadın orucunu bozduktan sonra gün içerisinde hayız veya nifas olsa kendisine keffaret vacip olmayıp, gününe gün kaza eder. Şüphe ile de keffaret sabit olmaz. (Fethu’l-Kadir) Aynı şe…
 
Şu dört kısaltılmış kelimenin anlamını bilmek , Yüce Allâh’ı tanımaya yeterlidir. Bu dört kelime “Sübhânallâhi velhâmdü lillâhi ve Lâ ilâhe illallâhü vellâhü ekber” kelimeleridir. İnsan kendi tamlığından Yüce Allâh‘ın noksansızlığını anlayınca, “Sübhânallâhi (Allâh eksik sıfatlardan münezzehtir)” kelimesinin manasını kavramış olur. Kendi padişahlık…
 
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali devam ederken, ABD yönetiminin "Ne Rusya'dan vazgeçeriz ne de Ukrayna'dan" politikası izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan bakışı değişiyor mu? POMED Türkiye direktörü Merve Tahiroğlu anlatıyor.Ahval tarafından oluşturuldu
 
Fudayl b. İyaz (r.âleyh), İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (r.a.) hakkında şöyle demiştir: “İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe, fıkıhtaki başarısı ve takvâsıyla tanınmaktaydı. Çevresindeki kimselere ikrâmda bulunan zengin bir kimseydi. Gece ve gündüz ilim öğretme konusunda son derece sabırlıydı. Kendisine helâl ve haram konularında sorulan sorulara hemen cevap vermez, s…
 
Buharî’de geçtiği üzere İbn Abbas (r.a.) Hz. Muaviye (r.a.) hakkında; “O Resûlullâh (s.a.v.) ile sahabelik etmiştir” demiştir. İbn Ömer (r.a.) da; “Resûlullâh (s.a.v.)’den sonra Muaviye (r.a.) gibi otoriter birini görmedim” demiştir. Malik Bin Enes (r.âleyh)’in, ez-Zuhrî (r.âleyh)’den rivayet ettiğine göre “Said Bin el-Müseyyeb (r.âleyh)’e Resûlull…
 
Cuma namazını kılamayacak özürlü kişilerin, şehirde bulunmaları durumunda öğle namazını cemaat yaparak kılmaları mekruhtur. Zira bu, Cuma cemaatinin azalmasına sebep olur. Ayrıca Müslümanlar arasında sürekli bulunması gereken birlik görüntüsüne zarar verir. Cuma kılınmayan köy gibi yerleşim yerlerinde ise vaktin öğle namazını cemaatle kılmakta bir …
 
Loading …

Hızlı referans rehberi

Google login Twitter login Classic login