STEM Öğretmenleri Ve Araştırmacıları halka açık
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Her hafta Çarşamba akşamları 18:00-19:00 saatleri arasında STEM Öğretmenleri ve Araştırmacıları podcast serisi ile canlı yayında karşınızdayız. Dönüşümlü olarak öğretmenler ile STEM odaklı sınıf için uygulamaları ve önemli gelişmeleri STEM Öğretmenleri bölümleri ile tartışırken, STEM araştırmacıları bölümlerinde araştırmacıların doktora tezlerini akademik içerikle tanıtmalarını sağlayacağız. https://inteach.org/duyurular/stemradyo/ ya da iTunes, Spotify üzerinden arşiv kayıtlarına ulaşabilir ...
 
Loading …
show series
 
Dr. Cevdet Tunç: Tunç, C. (2019). STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesine yönelik hizmet içi eğitim programinin uygulanmasi ve değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep. (Tam metin)STEM Bütünleşik Öğretmenlik Projesi tarafından oluşturuldu
 
Konu: Uğur Okulları STEM programları, IGCSE, GEMS vb uluslararası programlar, Destination Imagination, Enver Yücel CIFAL, UNITAR, Konuklar: Senem Süral, İzgi Biçer (Batıkent Ankara Uğur Okulları), Şefika Yılmaz (Mersin Uğur Okulları)STEM Bütünleşik Öğretmenlik Projesi tarafından oluşturuldu
 
Tezin Adı: Ayverdi, L. (2018). Özel yetenekli öğrencilerin fen eğitiminde teknoloji, mühendislik ve matematiğin kullanımı: FeTeMM yaklaşımı.Yayımlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.STEM Bütünleşik Öğretmenlik Projesi tarafından oluşturuldu
 
Konu: Okul öncesi Eğitimde STEM Yaklaşımının Uygulanabilirliği (Eylem Araştırması)Tezin Adı: Başaran, M. (2018). Okul öncesi Eğitimde STEM Yaklaşımının Uygulanabilirliği (Eylem Araştırması). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.Araştırmacılar: Dr Mehmet Başaran, Dr Defne Yabaş, Sinem Boyacı…
 
Konu: www.ogretmenkonferansi.com tanıtımı, Lego Education, TekNokta ve BAUSTEM işbirliği özelinde okul öncesinde yaratıcılık ve özgüven sohbetin ana konularını oluşturmuşken aynı zamanda Bilim Kahramanları Derneği, Yakup Artkan, Tuğba Abanoz, etwinning, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi, BAUSTEM Genç Öğretmen ve Araştırmacıları, Prof. Dr. Derin At…
 
Konu: SAJEV St Joseph Lisesi Vakfı Öğretmenlerinin STEM Lider Öğretmen Mesleki Gelişim Programındaki deneyimleri, Bilişim Teknoloji Eğitimi ve okul müfredatı, Excel, LabStar, EGK (Egitimde Gelecek Konferansı), BAUSTEM Çevrimiçi Dersleri, Tasarı Geometri, Matematik Öğretmenleri Paylaşım Zirvesi Tarsus Amerikan Koleji...Konuklarım: Neslihan Er Amuce …
 
Konu: Matematik Dersinde Otantik Görev Odaklı Öğrenme Süreçleri Tezin Adı: Matematik Dersinde Otantik Görev Odaklı Öğrenme Süreçlerinin İncelenmesi: Bir Eylem AraştırmasıAydın Aşk, Z. (2016). Matematik dersinde otantik görev odaklı öğrenme süreçlerinin incelenmesi: Bir eylem araştırması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bi…
 
Konu: Bahçeşehir Koleji STEM çalışmaları bölüm başkanları ile birlikte tartışıldı: STEM Lider Öğretmen Mesleki Gelişim Programına katılım ve öğretmen performansı, Bulgaristan ve Balkanlarda STEM, Bahçeşehir Koleji STEM+A Bienali, STEM Vadisi, Muğla MEM, Haydarpaşa Lisesi, Fenerbahçe Koleji, STEM Merkezi, Enver Yücel, Hüseyin Yücel...Öğretmenler: Be…
 
16 Ekim 2019 Konu: STEM alanlarında lisans düzeyinde eğitim alan bir örneklemle çalışmanın önemi nedir?ABD’de lisans düzeyinde STEM eğitimi ne düzeydedir? Yüksek etki pratikleri nelerdir?Lisans düzeyindeki öğrencilere bir araştırmacı kimliği vermek onların lisans öğrenimlerine nasıl katkıda bulunmaktadır?Doktora İsmi: Early-year undergraduate resea…
 
Konu: Bilişsel talep/istem nedir? Bilişsel istem/talep seviyesinin yüksek tutulmasında (uygulama sırasında) öğretmene düşen görevler nelerdir?Matematiksel iletişimin sınıf içi uygulamada nasıl bir etkisi vardır?Matematiksel iletişimi ve öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri kolaylaştırmak, teşvik etmek için öğretmenler ne gibi sınıf içi pratikler…
 
Konu (II.Bölüm): Matematiksel söylev (diskur) nedir; ne işe yarar? Araştırmalarda kullanılan örnekleme yöntemleri nelerdir? Video kayıtlarının yanı sıra katılımcılarla yapılan yüz yüze görüşmeler neden gerekli olabilir? PEI (Photo-Elicitation Interview) nedir? Hangi çalışmalarda hangi amaçla kullanılır? Collaboration ve cooperation arasındaki fark …
 
Konu: Sürdürülebilirlik için STEM, Microsoft Educator Exchange, Global Educator Challenge, Uluslararası Bakalorya, DP, MYP, Uluslararası Öğretmenlik.Kazanımlar:Matematik: 10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.Fen Bilimleri: Biyoloji 10.3.3.1. Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar.Teknoloji: Bilgisayar Bilimi: 1.3.2.5. D…
 
Konu: Matematiksel söylev (diskur) nedir; ne işe yarar? Araştırmalarda kullanılan örnekleme yöntemleri nelerdir? Video kayıtlarının yanı sıra katılımcılarla yapılan yüz yüze görüşmeler neden gerekli olabilir? PEI (Photo-Elicitation Interview) nedir? Hangi çalışmalarda hangi amaçla kullanılır? Collaboration ve cooperation arasındaki fark nedir? Öğre…
 
Konu: Matematik Haftası, pi günü, LabSTAR, Türkiye'den STEM örnekleriKazanımlar: Matematik: MU.7.4.1.2. Gerçek hayat durumlarında karşılaşılan bir veri grubuna ilişkin farklı temsil biçimlerinden uygun olanını seçer ve yorumlar.Fen Bilimleri: F.8.4.5.2. Hal değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak…
 
Artık her 15 günde bir yeni programımız STEM Öğretmenleri ve Araştırmacıları ile karşınızdayız. Her programda dönüşümlü olarak öğretmenler ile kazanımları tartışırken, araştırmacılarımız ile makale okumalarımızı paylaşacağız.Konu: Öğrencilerin matematiği faydalı bulmaları için işe yarayan yöntemler; ispat öğretimi, örneklem büyüklüğü nasıl belirlen…
 
Konu: STEM Junior / erkenSTEM programı, STEM dersleri, okul yöneticilerinin rolü,Tartışılan Hedef Kazanımlar:Makineler Dünyası: Tasarım sürecindeki fikirleri geliştirme, problemleri çözme ve aradaki bağıntıları anlama amacıyla resim eskizleri hazırlar.Proje çalışmasında kendisini farklı rollerdeki bir takım üyesi olarak varsayarak o rolün gerektird…
 
Program?n ilk 20 dakikas? teknik sorunlar dolay?s?yla kaydedilememi?tir. Bu kaydedilememi? bölümde öncelikle kat?l?mc?lar kendilerini tan?tm??lar, sonras?nda Aç?k Bilim, Yalansavar ve Bilim ileti?imi konusunda konu?ulmu?tur.Konu: Bilimin de?i?imi, hesaplamal? bilimler ve dü?ünme, veri analizi, NetLogo ve di?er çok ajanl? modellemeler Tart???lan Hed…
 
Konu: Kazan?mlar, Üniversite okul i?birli?i, uluslararas? okul ve müfredatlar?Tart???lan Hedef Kazan?mlar: Fen Bilimleri: F.5.1.4.1. Güne?, Dünya ve Ay’?n birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model haz?rlar. Teknoloji: BT.5.1.1.3. Farkl? bili?im teknolojilerinin olumlu ve olumsuz yönlerini tart???r. Mühendislik: TT. 7. A. 2. 3. Tasar?m i…
 
Konu: ?leri STEM, Teknoloji, Seçmeli Dersler, Çevre E?itimi, Google E?itim Araçlar?, Blok tabanl? kodlama, Dijital araçlar, Ö?retmen payla??mlar?Üzerine konu?ulan STEM Derslerinin aç?klamalar?: http://inteach.org/ileri-stem-egitimiKonuklar: Dr Zerrin Do?ança-Küçük, Meltem Ceylan Alibeyo?lu (Darü??afaka Okullar?), U?ur Mert (SEV Amerikan Lisesi), Du…
 
Konu: STEMVadisi, Informal STEM Ö?renimi, Yeti?kinler için STEM, STEM Ö?retmenleri Yeni Dönem Planlar?, Enver Yücel ve Hayat?m E?itim, Fulford Academy ve STEM Bütünle?ik Ö?retmenlik Projesi Yurtd??? Planlar?...Konuklar: Ula? Sar?Tonmaister: Tansu AlpaslanSTEM Bütünleşik Öğretmenlik Projesi tarafından oluşturuldu
 
Konu: Matematiksel Modelleme, ?statistik, T3Turkey, STEM Ders Plan? Yar??mas?Tart???lan Hedef Kazan?mlar: Matematik: 12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonlar? gerçek hayat durumlar?n? modellemede kullan?r.Fen Bilimleri: Fizik 12.2.1.1. Basit harmonik hareketi düzgün çembersel hareketi kullanarak aç?klar.Teknoloji: Bilgisayar Bilimi Dersi 2.1.6.3.…
 
Konu: Hesaplamal? Dü?ünme, Sensör Teknolojisi, TÜS?ADSTEM ProjesiTart???lan Hedef Kazan?mlar: Teknoloji: BT.6.5.1.1. Verileri toplayarak türlerine göre s?n?fland?r?r.Fen Bilimleri: ?FB6.5.1.1. Bitki ve hayvanlardaki üreme çe?itlerini kar??la?t?r?r.Mühendislik: TT.8.B.1.3. Sensör teknolojisinin günlük hayattaki uygulamalar?n? de?erlendirir. Matemati…
 
Konu: Hesaplamal? Dü?ünme, TI Hesap Makineleri, BETT2018, CERN, PhETTart???lan Hedef Kazan?mlar: Teknoloji: Bilgisayar Bilimi Dersi 1.3.1.4. De?i?kenleri ve sabitleri uygun ?ekilde kullanarak programlar geli?tirir.Fen Bilimleri: Fizik 10.3.1.1. Titre?im,dalga boyu,periyot,frekans,h?z ve genlik kavramlar?n? aç?klar ve ili?kilendirmeler yapar.Mühendi…
 
Konu: Hesaplamal? Dü?ünme, Minecraft, PhET, SimülasyonlarTart???lan Hedef Kazan?mlar: Teknoloji: BTY8.5.1.1. Belirlenen problem için olu?turdu?u çözüm önerisini ve yakla??m?n? sunar.Fen Bilimleri: ?FB7.3.1.3 Elektri?in güvenli kullan?lmas?na özen gösterir.Mühendislik: TT8.B.1.2. Taslak çizimlerini bilgisayar yard?m?yla üç boyutlu görsellere dönü?tü…
 
Loading …

Hızlı referans rehberi

Google login Twitter login Classic login