Lütfullah Uğurer halka açık
[search 0]
Daha fazla
Download the App!
show episodes
 
Sesli Risale-i Nur Albümü. Yaralara binaen dertlere deva olarak seslendirilmiş Kur'ân dersleridir. "Ulûm-u imaniye, hususan doğrudan doğruya ihtiyaca binaen ve yaralarına devaen Kur’an-ı Hakîm’in esrarından manevî ilaçlar alınsa ve tecrübe edilse; elbette o ulûm-u imaniye ve o edviye-i ruhaniye, ihtiyacını hissedenlere ve ciddi ihlas ile istimal edenlere yeter, kâfi gelir. Onları satan ve gösteren eczacı ve dellâl ne halde bulunursa bulunsun; âdi olsun, müflis olsun, zengin olsun, makam sahi ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
"Bir bela, bir musibetten çekininiz ki, geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar."Şu âyetin sırrı şudur ki: Bu dünya bir meydan-ı tecrübe ve imtihandır ve dâr-ı teklif ve mücahededir.İmtihan ve teklif iktiza ederler ki, hakikatlar perdeli kalıp, tâ müsabaka ve mücahede ile Ebubekirler a'lâ-yı illiyyîne çıksınlar ve Ebucehil…
  continue reading
 
Bu müzakere kaydında, Mesnevî-i Nuriye'deki Lem'alar risalesinden Üçüncü Lem'â risalesinden devam ediyorum.LütfullahÜÇÜNCÜ LEM'A:Cenab-ı Hakk'ın canlı mahlukata bastığı hayat hâteminin gayr-ı mütenahî nakış ve keyfiyetlerinden bir numuneyi göstereceğiz.Şöyle ki:Nasıl ki suyun katrelerinden, şişenin parçalarından tut, seyyar yıldızlara kadar şeffaf …
  continue reading
 
Ahirzaman şahısları ve birbirleriyle olan münasebetlerine dair tefekküri bir bakış sunan bu çalışma Beşinci Şua, On Beşinci Mektub gibi risaleler çekirdek olarak yine Risale-i Nur Külliyatından derlenmiştir. İçinde bulunduğumuz zamanın hercümerci içinde bir şeyleri doğru tanımlamamıza vesile olacak düşünce dünyasına almaktadır bizi yine. Maalesef s…
  continue reading
 
İhtiyarlık ve hastalık evrelerini, Yirmi Beşinci ve Yirmi Altıncı Lema risaleleriyle konu alan bu çalışma, yine muhtelif yerlerden istifademize ve tefekkürümüze vesile olmaktadır. Hastalar risalesi, İhtiyarlar risalesi. Hastalara bir merhem, bir 'geçmiş olsun' makamında yazılmış yerlerdir. İhtiyar ve yaşlılara da 'ben de sizin gibi ihtiyar oldum, i…
  continue reading
 
İhlâs ve uhuvvet, yani samimiyet ve kardeşlik konuları. Yirmi Birinci Lema, Yirminci Lema ve Yirmi İkinci Mektub risaleleri başta olmak üzere muhtelif yerlerden derlenen bir çalışmadır. İhlâs, yaptığımız işlerde samimiyetin en doğru iksir ve formülü iken uhuvvet ise insanlar arası olan ilişkilerimizin en doğru iksir ve formülüdür diyebiliriz herald…
  continue reading
 
Ölüm ve ötesini anlatan bu çalışma, bu fani dünya hayatının mahiyetini anlatmakla birlikte, ölümü ve ölüm sonrasında insanlığı ve kainatı neyin beklediğini tefekkür kapısı aralayarak anlatmaktadır. Allah'a iman edenler için ölümün bir nimet olduğunu anlatmaktadır. --- Risale-i Nur Külliyatından konu bazlı derlemelerle hazırlanan Tefekkür Damlaları …
  continue reading
 
Allah'ın son nebisi, peygamberi olan peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik yönünün ispat suretiyle anlatıldığı, tefekküri bir bakışla 1500 sene öncesinde olan büyük hadiseler içinde İslamiyetin nasıl ve hangi ihtiyaç sonrası geldiğini tefekküri bir yöntemle anlatmaktadır. Düşünce dünyanızı âlem sarayının keşfedicisin…
  continue reading
 
Yirmi beşinci Söz başta olmak üzere Risale-i Nur Külliyatındaki muhtelif yerlerden derlenerek hazırlanmıştır. Kur'an'ın neden ve nasıl mucize olduğunun ispatı üzerine tefekkür kapısı açmaktadır. Öyle ki, bunu düşünerek dinleyen ve anlayan kişi, Kur'ân'ın Allah'ın konuşması olduğunu, bir beşer sözü olamayacağını anlar, idrak eder inşaallah. Diğer ya…
  continue reading
 
Dua, ubudiyet ve kulluk yönleriyle insanı ele alan bu çalışma, Risale-i Nur'dan çeşitli yerler derlenerek Cenab-ı Allah'a samimi kulluğa ve dua etme konusuna tefekküri bir bakış sunmaktadır. Ezber bozan tespit ve tefsir yönleriyle insanın dua ve kulluk için yaratılmış en seçkin bir varlık olduğunu tefekküri bakışla anlatmaktadır. --- Risale-i Nur K…
  continue reading
 
Risale-i Nur Külliyatındaki Kader ile alakalı çok sayıda yerlerden derlenmiştir. Derlenen yerler arasında 26. Söz Kader Risalesi çoğunluğu kapsamaktadır. Kader'in ispat ve izahı tefekkür ile anlatılırken Kader'e iman etmenin dünyada getirdiği saadet ve mutluluk vesilesi olduğunu da tefekkür kapısı açarak anlatmaktadır. ---- Risale-i Nure-i Nur Küll…
  continue reading
 
Yirmiüçüncü Söz ve Mesnevî-i Nuriye risalelerinden derlenerek hazırlanmıştır. İnsanın yaratılış ve fıtrat yönleri anlatılmaktadır. Diğer canlılarla özellikle de hayvanlardan farkımız öylesine güzel izah ve detaylandırılmıştır ki öz farkındalık ve bilinçli yaşamın kapısını, düşünen insanlara aralıyor. ---- Risale-i Nur Külliyatından konu bazlı derle…
  continue reading
 
20. Mektub'dan derlenerek hazırlanmıştır. Kayıt 2 kısımdır. Öncelikle 1. kısımda Kelime-i Tevhid'deki her bir kelimenin müjdeli ve sevimli yönü anlatılmaktadır. 2. kısımda ise kelime-i tevhiddeki her kelimenin ispatları tefekkür ile anlatılmaktadır. ---- Risale-i Nur Külliyatından konu bazlı derlemelerle hazırlanan Tefekkür Damlaları serisi Not: Me…
  continue reading
 
Esma-ül Hüsna denilen Allah'ın güzel isimlerini örneklerle anlatan risale. Risale-i Nur Külliyatından konu bazlı derlemelerle hazırlanan Tefekkür Damlaları serisi. Not: Metinlerde bir kısım sadeleştirme olsa da tahrifat cinsinden değildir. Yapım: Digital Production, Akdem Studio Seslendiren: Seyfullah Kartal Yapım yılı: 2002…
  continue reading
 
Risale-i Nur Külliyatından konu bazlı derlemelerle hazırlanan Tefekkür Damlaları serisi - Tek Parça 9 Saat. Not: Metinlerde bir kısım sadeleştirme olsa da tahrifat cinsinden değildir. Yapım: Digital Production, Akdem Studio Seslendiren: Seyfullah Kartal Yapım yılı: 2002
  continue reading
 
Ene, acz, fakr, noksanlık, üzerine muhtelif hakikatları derlediğim Tefekkür Damlaları kitapçığından alıntılardır. Aslı Mesnevî-i Nuriye kitabındadır. Kitap: Risale-i Nur Külliyatı, Mesnevî-i Nuriye Müellifi: Bediüzzaman Said Nursi Seslendiren: Lütfullah Uğurer Kayıt Tarihi: 29/04/2012
  continue reading
 
23. Söz, Üçüncü Nükte'den.. İnsanın cihazat cihetiyle zenginliği şu sırdandır ki: Akıl ve fikir sebebiyle, insanın hasseleri, duyguları fazla inkişaf ve inbisat peydâ etmiştir. Ve ihtiyâcâtın kesreti sebebiyle, çok çeşit çeşit hissiyat peydâ olmuştur. Ve hassasiyeti çok tenevvü etmiş ve fıtratın câmiiyeti sebebiyle pek çok makàsıda müteveccih arzul…
  continue reading
 
23. Söz, 5. Nokta: Allah'a İman, Duayı İktiza Eder. Dua bir kulluktur; insan dua ile aczini izhar eder. İman, duayı bir vesile-i kat’iye olarak iktiza ettiği ve fıtrat-ı insaniye onu şiddetle istediği gibi, Cenâb-ı Hak dahi, “Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?” meâlinde (1) ferman ediyor. Hem "Bana dua edin, size cevap vereyim" (2) emrediyor. Eğe…
  continue reading
 
Bu müzakere kaydında, Mesnevî-i Nuriye'deki Lem'alar/İkinci Lem'â risalesinden devam ediyorum. Kainatta hiçbir yerde Cenab-ı Allah'tan başka hiçkimse, hiçbir şey ilahlık ve rabblik iddiasında bulunmadığını, ancak ve ancak alemlerin rabbi unvanıyla sadece Allah'ın ilahlık davası ve ilanı bulunduğunu, dahası bu davasını da bütün kainattaki 'fiilleri …
  continue reading
 
Bu yeni seride müzakere kayıtlarımızı paylaşıyoruz. Mesnevî-i Nuriye’nin başındaki Lemalar kısmıyla başladık. Burada bol bol tevhid ve vahdet, esmaü’l hüsna tezekkürleri, mânâ-yı harfî tefekkürleri bulacaksınız inşaallah. Gelen manalar, kalbde uyanan haliyle doğrudan izhar edilmeye çalışılmıştır. Cenab-ı Allah istifadeli kılsın. Amin.…
  continue reading
 
Gördüm ki, ben bir yolcuyum. Uzun bir yola gidiyorum. Yani gönderiliyorum. Seyyidim olan zât, bana tahsis ettiği altmış altundan tedricen birer miktar para veriyordu. Ben de sarfedip pek eğlenceli bir hana geldim. O handa bir gece içinde on altunu kumara mumara, eğlencelere ve şöhret-perestlik yoluna sarfettim. Sabahleyin elimde hiç bir para kalmad…
  continue reading
 
Uyku Çeşitleri: Gaylule Feylule Kaylule. Üretkenliğe hangisi daha iyi gelir? Bizleri atalete uğratmamak ve ataletten kurtarmak içindir.Uyku üç nevidir: Birincisi: Gayluledir ki, fecirden sonra tâ vakt-i kerahet bitinceye kadardır. Bu uyku, rızkın noksaniyetine ve bereketsizliğine hadîsçe sebebiyet verdiği için, hilaf-ı sünnettir. Çünki rızık için…
  continue reading
 
Sekizinci Mukaddeme Temhid: Şu gelen uzun mukaddemeden usanma. Zira nihayeti, nihayet derecede mühimdir. Hem de şu gelen mukaddeme, her kemali mahveden ye'si öldürür. Ve herbir saadetin mayesi olan ümidi hayatlandırır. Ve mazi başkalara ve istikbal bize olacağına beşaret verir. Taksime razıyız. İşte mevzuu: Ebna-yı maziyle ebna-yı müstakbeli müvaze…
  continue reading
 
YİRMİ BEŞİNCİ DEVÂ Ey hasta kardeşler! Siz gayet nâfi ve her derde devâ ve hakikî lezzetli kudsî bir tiryak isterseniz, imanınızı inkişaf ettiriniz. Yani, tevbe ve istiğfar ile ve namaz ve ubudiyetle, o tiryak-ı kudsî olan imanı ve imandan gelen ilâcı istimal ediniz. Evet, dünyaya muhabbet ve alâka yüzünden, güya, adeta ehl-i gafletin dünya gibi bü…
  continue reading
 
Küçücük bir nimet, ihsan, rızık; Tevhid ve Cemal-i İlahîyi gösterir. Daire-i kesretin müntehâsındaki cüz’iyâtın, cüz’iyât-ı ahvâlinde, tevhid noktasında cemâl-i İlâhînin ve kemâl-i Rabbânînin binler envâı ve yüz bin çeşitleri onlarda temerküz cihetinde görünür, anlaşılır, bilinir, tahakkuku sabit olur. İşte, tevhidde cemâl ve kemâl-i İlâhînin kalbe…
  continue reading
 
Loading …

Hızlı referans rehberi