Bible Reading halka açık
[search 0]
Daha fazla

Download the App!

show episodes
 
2022 ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുപതിലേറെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ബൈബിളിലുള്ള 73 പുസ്തകങ്ങളും പൂർണ്ണമായും വായിക്കുന്നു. ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ വായനയിൽ പങ്കുചേരാൻ എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. 365 ദിവസത്തേക്കുള്ള വായനാ പദ്ധതി ലഭിക്കുവാൻ https://pocbible2022.blogspot.com/2021/12/2022-365-bible-2022-reading-plan-for.html Available on all major podcasts എല്ലാ പ്രധാന പോഡ്‌കാസ്റ്റുകളിലും ലഭ്യമാണ് To listen to audio/podcast https://open.spotify.com/playlist/5RnBAhAB9KInqBVf0hqQhA Plea ...
 
W
Weekly Bible Reading

1
Weekly Bible Reading

A week by week recording of the bible reading studied by millions of Jehovah's Witnesses from around the world. These recordings are taken from JW.ORG which is produced by the WATCHTOWER BIBLE AND TRACT OF PENNSYLVANIA Ⓟ2016

Unsubscribe
Unsubscribe
Aylık
 
Podcast by A week by week recording of the bible reading studied by millions of Jehovah's Witnesses from around the world. These recordings are taken from JW.ORG which is produced by the WATCHTOWER BIBLE AND TRACT OF PENNSYLVANIA Ⓟ2016
 
Connect with God through the WordLive podcast from Scripture Union. Each weekday you'll be encouraged to pray, hear the Bible and be guided through comment about the Bible passage. Written by a number of different people and recorded sensitively, these audio meditations aim to help you meet with God through the Bible and prayer. For more info and additional content, visit www.wordlive.org.
 
We talk about the bible and go over bible scriptures.The Bible is one of the most intriguing subjects of all time.Men for thousands of years have tried to decipher the Bible in order to understand its contents.Men have failed to look at the creator for his holy spirit to help them understand scriptural meaning to the Bible.All they ever had to do is pray for holy spirit and they would have received understanding of the scriptures.With holy spirit they would be able to decipher God commandmen ...
 
The Franciscan Sisters of the Sorrowful Mother of Nebraska City gather with a group of parishioners from St. Mary's and St. Benedict's parishes to read, pray, study, and reflect on the meaning of the upcoming Sunday Mass Readings. Through their Catholic Bible Study, they hope to be able to more fruitfully receive our Lord in Holy Communion each Sunday.
 
Loading …
show series
 
So much of our life can be wasted on worrying over grudges. We either ache to be forgiven or refuse to forgive. In the end, we all need forgiveness, but also need to forgive. And the main victim of unforgiveness is ourselves. Bible Reading: Matthew 6–8 Verse of the day: Matthew 6:12, “And forgive us our sins, as we have forgiven those who sin again…
 
GENESIS 34-35: Yesterday we heard about Jacob wrestling all night with a mysterious heavenly figure, and about Jacob's reunion with Esau. JOB 20: This chapter is Zophar’s second response to Job. In chapter 19, Job responded to Bildad's second speech. Job expressed amazing belief that he would see his defender (often translated ‘redeemer’). He says,…
 
Genesis 22 is the passage where God calls Abraham to offer Isaac to him as an offering. And the thing is that Abraham actually obeys to the point of offering Isaac. What can we learn from this difficult passage today? Was God asking too much? Is God heartless? If we look at only part of this passage it does come across that way. But when we read th…
 
Main contents of Today’s Reading: Moses and Jethro- Exodus18:1-12 മോശയും ജെത്രോയും- പുറപ്പാട് 18:1-12 Judges- Exodus 18:13-27 ന്യായാധിപന്മാർ- പുറപ്പാട് 18:13-27 The Covenant at Sinai- Exodus 19:1-15 സീനായി ഉടമ്പടി- പുറപ്പാട് 19:1-15 God Appears- Exodus 19:16-25 ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു- പുറപ്പാട് 19:16-25 The Ten Commandments- Exodus 20:1-17 പത്തു …
 
GENESIS 30:In yesterday’s reading in Genesis 28-29, Jacob left home, and God appeared to him and promised to bless him as he blessed Isaac. Jacob worked for Laban, married both Leah and Rachel, and he had four sons through Leah. JOB 17:Yesterday was the first chapter of Job's response to Eliphaz. He complained that his three comforters were not ver…
 
From Theoretical-Practical Theology Volume 1, pages 7-11. Did the Sermon Preach the Text? Peter van Mastricht wants to encourage pastors to make sure that their sermons stay focused on the sermon text. The way to do this is by maintaining a careful balance in the way the sermon is presented. But this also means that those listening to sermons shoul…
 
Thanks for sticking around everyone! Sorry for the break. This one is really long, each chapter could easily be its own episode. Episode Links: Daniel: Overview - The Bible Project - https://www.youtube.com/watch?v=9cSC9uobtPM General Links: Support this Podcast! - https://www.buymeacoffee.com/dbrpodcast Daily Bible Reading Homepage - https://ancho…
 
Praise for God's Mighty Deeds and for His Answer to Prayer. Intro and outro music by Scott Holmes, Corporate Upliftings. Theme music by Lobo Loco, Peace and Calm Now --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/appSupport this podcast: https://anchor.fm/wavery-clemons/support…
 
What is your cause that gets you out of bed in the morning? What is your passion or heart in this life? When our cause lines up with God’s, lives are transformed. Bible Reading: Job 5–6 Verse of the day: Job 5:8, “But as for me, I would seek God, And I would place my cause before God.” Word of the day: “Cause”. It is the Hebrew word: דִּבְרָה (dib-…
 
GENESIS 32-33: Yesterday we heard how Jacob and his big family got away from Laban and started the journey home. When Laban caught up with him, he and Jacob got into a quarrel and ended up making a covenant. JOB 19: In chapter 18, Bildad once again gave a speech about what happens to wicked people, and by implication, he said, “You're just getting …
 
Has God made you laugh? If so, have you checked why? What was the motivation for your laughter? Was it because you didn't believe he could come through? Was it because you were so overwhelmed by what he did when he did come through? Was it both? We look at this in this episode and we look at one part of one verse in Genesis 21:6. If you're not part…
 
Main contents of Today’s Reading: Crossing of the Red Sea- Exodus 14:1-31 ചെങ്കടൽ കടക്കൽ- പുറപ്പാട് 14:1-31 The Song of Moses- Exodus 15:1-21 മോശയുടെ ഗീതം- പുറപ്പാട് 15:1-21 Water at Marah- Exodus 15:22-27 മാറായിലെ വെള്ളം- പുറപ്പാട് 15:22-27 Manna and Quail- Exodus 16:1-36 മന്നയും കാടയും- പുറപ്പാട് 16:1-36 Water from the Rock- Exodus 17:1-7 പാറയിൽ …
 
The grace we receive from God is abundant—more than enough. But we will need to accept this lavish gift in order to apply it. Having an abundance mentality is not just positive thinking. It is faithful thinking. Bible Reading: Psalms 5–6 Verse of the day: Psalm 5:7, “But as for me, by Your abundant lovingkindness I will enter Your house, At Your ho…
 
GENESIS 31: Yesterday we heard of the rivalry between Rachel and Leah, and about more sons for Jacob— whose names all have meanings appropriate to what Rachel or Leah were feeling at the time. JOB 18: Yesterday Job again complained that he was surrounded by mockers, and despairingly again said 15 Where is there any hope for me? Who sees any? 16 Hop…
 
Main contents of Today’s Reading: The Final Plague- Exodus 11:1-10 അവസാന ബാധ- പുറപ്പാട് 11:1-10 Observe the Passover- Exodus 12:1-14 പെസഹാ ആചരിക്കുക- പുറപ്പാട് 12:1-14 The Unleavened Bread-Exodus 12:15-20 പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം-പുറപ്പാട് 12:15-20 The First Passover- Exodus 12:21-28 ഒന്നാം പെസഹ- പുറപ്പാട് 12:21-28 The Firstborns get Killed- Exodus 12…
 
Sometimes waiting for the fulfillment of plans is hard. But God’s plans are certain and can never be thwarted. And friends, His plans are always purposeful plans for our good. Bible Reading: Isaiah 13–18 Verse of the day: Isaiah 14:24, “The LORD Almighty has sworn, ‘Surely, as I have planned, so it will be, and as I have purposed, so it will happen…
 
GENESIS 30: In yesterday’s reading , Jacob left home, and God appeared to him and promised to bless him as he blessed Isaac. Jacob worked for Laban, married both Leah and Rachel, and he had four sons through Leah. JOB 17: Yesterday was the first chapter of Job's response to Eliphaz. He complained that his three comforters were not very comforting. …
 
Loading …

Hızlı referans rehberi

Google login Twitter login Classic login