Bible Reading halka açık
[search 0]
Daha fazla

Download the App!

show episodes
 
2022 ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുപതിലേറെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ബൈബിളിലുള്ള 73 പുസ്തകങ്ങളും പൂർണ്ണമായും വായിക്കുന്നു. ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ വായനയിൽ പങ്കുചേരാൻ എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. 365 ദിവസത്തേക്കുള്ള വായനാ പദ്ധതി ലഭിക്കുവാൻ https://pocbible2022.blogspot.com/2021/12/2022-365-bible-2022-reading-plan-for.html Available on all major podcasts എല്ലാ പ്രധാന പോഡ്‌കാസ്റ്റുകളിലും ലഭ്യമാണ് To listen to audio/podcast https://open.spotify.com/playlist/5RnBAhAB9KInqBVf0hqQhA Plea ...
 
'All Scripture is God-breathed' (2 Timothy 3:16). Join us as we read one chapter the New Testament each day. The daily portion is read from The Orthodox Study Bible (NKJV). We encourage all listeners to obtain The Orthodox Study Bible in printed or digital format so the Scripture can be read with the help of the rich articles and foot-notes provided for each book of the Bible (Thomas Nelson genuine version only). Please subscribe to receive the daily reading and use the 'Share' button to sen ...
 
W
Weekly Bible Reading

1
Weekly Bible Reading

A week by week recording of the bible reading studied by millions of Jehovah's Witnesses from around the world. These recordings are taken from JW.ORG which is produced by the WATCHTOWER BIBLE AND TRACT OF PENNSYLVANIA Ⓟ2016

Unsubscribe
Unsubscribe
Aylık
 
Podcast by A week by week recording of the bible reading studied by millions of Jehovah's Witnesses from around the world. These recordings are taken from JW.ORG which is produced by the WATCHTOWER BIBLE AND TRACT OF PENNSYLVANIA Ⓟ2016
 
Connect with God through the WordLive podcast from Scripture Union. Each weekday you'll be encouraged to pray, hear the Bible and be guided through comment about the Bible passage. Written by a number of different people and recorded sensitively, these audio meditations aim to help you meet with God through the Bible and prayer. For more info and additional content, visit www.wordlive.org.
 
We talk about the bible and go over bible scriptures.The Bible is one of the most intriguing subjects of all time.Men for thousands of years have tried to decipher the Bible in order to understand its contents.Men have failed to look at the creator for his holy spirit to help them understand scriptural meaning to the Bible.All they ever had to do is pray for holy spirit and they would have received understanding of the scriptures.With holy spirit they would be able to decipher God commandmen ...
 
The Franciscan Sisters of the Sorrowful Mother of Nebraska City gather with a group of parishioners from St. Mary's and St. Benedict's parishes to read, pray, study, and reflect on the meaning of the upcoming Sunday Mass Readings. Through their Catholic Bible Study, they hope to be able to more fruitfully receive our Lord in Holy Communion each Sunday.
 
Proclaiming Jesus Christ the Son of God through my ministry, titled: Song, Scripture, and My Thoughts. (A Worship song for the message. Scripture from the Holy Bible. Scripture meaning and My Thoughts). One God: the Father, the Son, and the Holy Spirit. Jesus is the Way, and the Truth and the Life. I will help you grow into a relationship with Jesus Christ the Son of God. I am trying to reach and teach the Lost Sheep. God saves; Jesus came to save the lost. Bible study. Knowing God. Jesus is ...
 
Loading …
show series
 
1KINGS 9-10:The temple was completed! And yesterday we heard Solomon’s very wise prayer asking God to fulfill his promises and help the people of Israel. In his prayer, he recognized that the people of Israel would not be able to remain faithful to the Lord, but that they would sin and then need to repent. Solomon asked God to forgive and to hear t…
 
This is part 2 of 3 of Day 258. Episode Links: Bruce Gore Lecture on Antiochus IV Epiphanes and the Maccabees - https://www.youtube.com/watch?v=6hwkThHYBXs Daniel: Overview - The Bible Project - https://www.youtube.com/watch?v=9cSC9uobtPM General Links: Support this Podcast! - https://www.buymeacoffee.com/dbrpodcast Daily Bible Reading Homepage - h…
 
Main contents of Today’s Reading: The Unfaithfulness of Israel and the Mercy of God- Psalm 106:1-48 ഇസ്രായേലിൻറെ അവിശ്വസ്തതയും ദൈവത്തിൻറെ കാരുണ്യവും- സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 106:1-48 Thanksgiving of the Saved One- Psalm 107:1-43 രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻറെ കൃതജ്ഞത- സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 107:1-43 Assistance Against the Enemy- 108:1-13 ശത്രുവിനെതിരെ സഹായം- സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 10…
 
Deliverance is not just escaping our troubles. It is finding victory right in the midst of them. Bible Reading: Psalms 71-73 Verse of the day: Psalm 71:2, "Deliver me in Your righteousness, and cause me to escape; Incline Your ear to me, and save me." Word of the day: Escape. It is the Hebrew word: פָּלַט (paw-lat').…
 
1KINGS 8:Yesterday we heard lots and lots of details about the building of the temple. A man from Tyre, Huram, must have been an efficient and artistic technician in working with bronze casting. He corresponds to the two craftsmen who designed and constructed the first tabernacle. PSALM 119:97-112:Again we are focussing on what God’s Word means to …
 
How often do you compare other Bible translations with your favorite one? Today I want to give two personal examples of how failing to do this can be a HUGE mistake, and why comparing multiple Bible translations can greatly improve our ability to understand any passage in the Bible. Support the showKevin Morris tarafından oluşturuldu
 
Isaiah 53:10 - “Yet the LORD was pleased to crush him severely.” (CSB) Wait! It pleased God to crush Jesus severely? How can this be true? “Pleased” and “crush” seem like two words that can never be put together into one sentence without telling a horrible story. And yet the gospel uses these two words to convey a beautiful and powerful truth. They…
 
1KINGS 8:Yesterday we heard lots and lots of details about the building of the temple. A man from Tyre, Huram, must have been an efficient and artistic technician in working with bronze casting. He corresponds to the two craftsmen who designed and constructed the first tabernacle. PSALM 119:97-112:Again we are focussing on what God’s Word means to …
 
Main contents of Today’s Reading: Prayer of the Afflicted- Psalms 102:1-28 പീഡിതന്റെ പ്രാർത്ഥന- സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 102:1-28 Praise the Lord, my Soul!- Psalms 103:1-22 എന്റെ ആൽമാവേ, കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുക- സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 103:1-22 Sing Praises to the Creator - Psalms 104:1-35 സ്രഷ്ടവിന് കീർത്തനം പാടുവിൻ- സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 104:1-35 God who Led Israel - Psalms …
 
The vengeance of God reminds us that we are accountable to a Holy God. But the purpose of vengeance is ultimately God’s restoration and redemption of His people. Bible Reading: Ezekiel 25-30 Verse of the day: Ezekiel 25:17, "I will carry out great vengeance on them and punish them in my wrath. Then they will know that I am the LORD, when I take ven…
 
1KINGS 6-7:Yesterday we heard of the incredible size and wealth of Solomon's dominion. His wisdom in the organization is evident. During his reign, Israel was prosperous as never before or afterward. Solomon contracted with King Hiram of Sidon to get the materials needed for the construction of the temple. PSALM 119.81-96:God is telling us how impo…
 
1KINGS 6-7:Yesterday we heard of the incredible size and wealth of Solomon's dominion. His wisdom in organization is evident. During his reign, Israel was prosperous as never before or afterward. Solomon contracted with King Hiram of Sidon to get the materials needed for the construction of the temple. PSALM 119.81-96:God is telling us how importan…
 
Enough already! Ever feel like that? Life can keep throwing us challenges and sometimes we just don’t feel like we can take any more. What then? When we feel we have had enough in this life, God is our portion. Bible Reading: 1 Kings 16-22 Verse of the day: 1 Kings 19:4, "Then he went on alone into the wilderness, traveling all day. He sat down und…
 
1KINGS 4-5:Yesterday we heard David's final instructions to Solomon. They contained a few messy details, and Solomon managed to finish all of those issues. David noted Solomon's wisdom as he gave him those instructions, and later Solomon (at his finest hour) asked God for wisdom to rule the nation of Israel well, and God gave it to him. PSALM 119:6…
 
Main contents of Today’s Reading: The Righteous Rejoices- Psalms 92:1-15 നീതിമാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു- സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 92:1-15 The Lord Reigns- Psalms 93:1-5 കർത്താവ് വാഴുന്നു- സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 93:1-5 God the Judge - Psalms 94:1-23 ദൈവം വിധികർത്താവ്- സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 94:1-23 Praise the Lord- Psalms 95:1-11 കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം- സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 95:1-11 The L…
 
Whenever my kids wanted to help someone do what was right when they were little, they would demonstrate authority and say, “my momma said so”. It worked for a little while until the other person did not consider me an authority. But we who are in Christ are to live holy lives because of the authority of our good and great God. Bible Reading: Lev. 9…
 
Main contents of Today’s Reading: Lamentations of the Abandoned- Psalms 88:1-18 പരിത്യക്തൻറെ വിലാപം- സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 88:1-18 Remember the covenant you made with David- Psalms 89:1-52 ദാവീദിനോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടി അനുസ്മരിക്കണമേ- സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 89:1-52 Immortal God and Mortal Man- Psalms 90:1-17 അനശ്വരനായ ദൈവവും നശ്വരനായ മനുഷ്യനും- സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 90:1-17 …
 
Main contents of Today’s Reading: Festive song- Psalms 81:1-16 ഉൽസവഗാനം- സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 81:1-16 God the Judge of the Judges- Psalms 82:1-8 ദൈവം ന്യായാധിപൻമാരുടെ വിധികർത്താവ്- സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 82:1-8 Destroy the Enemies of Israel- Psalms 83:1-18 ഇസ്രായേലിൻറെ വൈരികളെ നശിപ്പിക്കണമേ- സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 83:1-18 How Desirable the House of the Lord Is- Psalms 8…
 
1KINGS 2-3:Yesterday we heard of Adonijah’s almost successful bid to become the next king. The prophet Nathan’s intervention saved the day. PSALM 119:49-64:God is telling us how important His Word is! In yesterday’s reading I find NLT’s rendering of this verse interesting: Ps. 119:45 I will walk in freedom,for I have devoted myself to your commandm…
 
1KINGS 2-3:Yesterday we heard of Adonijah’s almost successful bid to become the next king. The prophet Nathan’s intervention saved the day. PSALM 119:49-64:God is telling us how important His Word is! In yesterday’s reading I find NLT’s rendering of this verse interesting: Ps. 119:45 I will walk in freedom,for I have devoted myself to your commandm…
 
Walking out our faith requires applying God’s word daily to our lives. How we walk our faith out ultimately demonstrates what we say we believe. Bible Reading: Eph. 4-6 Verse of the day: Ephesians 4:17, "Now this I say and testify in the Lord, that you must no longer walk as the Gentiles do, in the futility of their minds." Word of the day: Walk. I…
 
1KINGS 1:Like 1 & 2 Samuel, 1 & 2 Kings and 1 & 2 Chronicles were originally each one book instead of two. The books of Kings and Chronicles have many similarities. One difference is that the books of Kings seem a bit more secular in their outlook, whereas Chronicles seems to have been written by a priest. Henrietta Mears says that both sets have t…
 
1KINGS 1:Like 1 & 2 Samuel, 1 & 2 Kings and 1 & 2 Chronicles were originally each one book instead of two. The books of Kings and Chronicles have many similarities. One difference is that the books of Kings seem a bit more secular in their outlook, whereas Chronicles seems to have been written by a priest. Henrietta Mears says that both sets have t…
 
Being a Christian is impossible in our flesh. We could never be good enough. But in Christ, what is impossible becomes possible with God. Bible Reading: Luke 18-20 Verse of the day: Luke 18:27, "Jesus replied, “What is impossible with man is possible with God.”" Word of the day: Possible. It is the Greek word: δυνατός (doo-nat-os').…
 
2SAMUEL 24:Yesterday we heard David’s final words and the listing of the 38 mighty warriors who loyally helped David in his victories. Note that Uriah the Hittite was so poignantly included at the end of the list. And this 24th chapter seems like a postscript. PSALM 119:17-32:Yesterday’s reading included two of the most famous verses from this psal…
 
2SAMUEL 24:Yesterday we heard David’s final words and the listing of the 38 mighty warriors who loyally helped David in his victories. Note that Uriah the Hittite was so poignantly included at the end of the list. And this 24th chapter seems like a postscript. PSALM 119:17-32:Yesterday’s reading included two of the most famous verses from this psal…
 
Main contents of Today’s Reading: Lessons from History - Psalms 78:1-72 ചരിത്രം നൽകുന്ന പാഠം- സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 78:1-72 Deliver Israel- Psalms 79:1-12 ഇസ്രയേലിനെ മോചിപ്പിക്കണമേ- സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 79:1-12 Revive Us- Psalms 80:1-19 ഞങ്ങളെ പുനരുദ്ധരിക്കണമേ- സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 80:1-19 174-ാം ദിവസം,സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 78-80, ജൂൺ 23, ബൈബിൾ 2022 Day 174, Psalms 78-80, J…
 
The soundness of our doctrine depends on how acquainted we are with God’s word and living it out. Bible Reading: Proverbs 4-5 Verse of the day: Proverbs 4:2, "For I give you good doctrine: Do not forsake my law." Word of the day: Doctrine. It is the Hebrew word: לֶקַח (leh'-kakh).Denise Pass tarafından oluşturuldu
 
Loading …

Hızlı referans rehberi

Google login Twitter login Classic login